اثرات و پیامدهای مهاجرت معکوس در تحولات محیطی- اکولوژیکی و کالبدی روستاهای ساحلی شهرستان رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

چکیده
مهاجرت بازگشتی فرایند مهاجرت از روستا به شهر و اقامت نسبتاً طولانی در آنجا و سپس بازگشت به موطن روستایی است. عوامل مختلفی در این فرایند تأثیر داشته و مهاجران بازگشته در تحولات روستا نقش ایفا کرده‌اند. هدف تحقیق حاضر تحلیل و اثرات پیامدهای مهاجرت‌های معکوس در تحولات روستایی شهرستان رشت در طی دو دهه اخیر است. سؤال اصلی مقاله این است که تحولات روستاهای بخش ساحلی در ابعاد مختلف توسعه تا چه حدی در تعداد و میزان مهاجرت معکوس رابطه دارد و میزان تفاوت‌ها و اثرات و پیامدهای مهاجرت‌های معکوس در روستاهای ساحلی و جلگه‌ای چگونه بوده است؟ به همین منظور به روش کتابخانه‌ای و میدانی به دنبال جمع‌آوری اطلاعات و اسناد مورد نیاز بوده و جهت تکمیل داده‌ها و اطلاعات از ابزاری مانند مشاهده مستقیم و عکس و پرسشنامه نیز استفاده نموده و برای تعیین جامعه نمونه در مطالعات میدانی از روش مورگان استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد مهاجرت‌های روستایی در طی سال­های اخیر شدت یافته و خانواده‌ها تمایل زیادی برای بازگشت به روستاها دارند. این روند در روستاهای ساحلی به دلیل برخورداری از آب و هوای ساحلی بیش از سایر نقاط شدت دارد و اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی بر جای گذاشته است که بیشترین اثر آن در بخش کالبدی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


References
Sajjadpour, Sayyed Mohammad Kazem (2005), Conceptual and Operational Framework in Management, International Case Migration in Iran, Journal of Geographical Research, No. 78.
Lucas, David & Mir, Powell (2002), An Introduction to Population Studies, Translated by Hossein Mahmoudian, University of Tehran Publications.
Taherkhani, Mehdi (2001), An Analysis of Factors Affecting Rural / Urban Migration, Journal of Geographical Research, No. 62
Todarow, Michael (1988), Internal Migration in Developing Countries, Review of Theories, Evidence, Research Methods and Priorities, Mustafa Sarmadi and Parvin Raisifard, The Institute of Labor and Social Security.
Haggett, Peter (2008), Geography: A New Composition, Translated by Shapoor Goodarzi Nejad, Tehran: Position.
Arabic Reform, Ibrahim (1345), A Guide to Iranian Cities. Tehran: Far Organization Publications, 1345, pp. 334-335, 343-346.
Mawlai, Abdullah (1995), Migration and Identity-Based Politics, Foreign Policy Quarterly Twenty-Second, No. 1.
Asayesh, Hossein (1998), Internal Movements of the Iranian Population, Emphasizing on Rural Migration, Journal of Jihad, Nineteenth Year, No. 221-220, pp. 52-47.
Pacion, m (1985), Rural Geography, Harpper and Row Publishers.
Internet resources
Results of the General Census of Population and Housing, 2006
Planning and Budget Organization; 1377; p. 17
Iranian Consulting Engineers Tabriz, 1368, p. 9
Meteorological Organization, 2013
https://www.annalsofgeophysics.eu
https://link.springer.com