نقش پناهندگان در جغرافیای شهرها و مرزهای شاهنشاهی اشکانی با امپراتوری روم از آغاز تا سقوط سلسله؛ با نگاهی به اهمیت آنها در معماری و برنامه‌ریزی شهری دوران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

چکیده
با روی کار آمدن شاهنشاهی اشکانی و سقوط سلسله سلوکی در ایران مناسبات ایران با دولت‎های همجوار شکل جدیدی به خود گرفت. در این زمان یکی از مسائل مهمی که بروز کرد، پناهندگی عده‎ای از شاهزادگان اشکانی به امپراتوری روم و از سوی دیگر پناه آوردن برخی شخصیت‎های نظامی روم به دربار ایران بود. با توجه به قدرت دو کشور و نزدیکی قلمروهای سرزمینی و مرزهای دو امپراتوری، شخصیت‎های مهم دو کشور برای رسیدن به قدرت یا نجات جان خود به دیگری پناهنده یا می‎گریختند. نکته قابل ملاحظه در این زمینه این است که این پناهندگان به چه میزان در مراودات سیاسی و دست به دست کردن مکان‎های جغرافیایی و سوق‎الجیشی تأثیر و نقش داشته‎اند؟ آیا پناهندگی آن‎ها باعث شده است که چشم‎انداز جغرافیایی و بعضاً توسعه‎طلبی دو دولت قدرتمند آن روز دستخوش تغییر و تحول گردد؟ این پژوهش با طرح سؤالات مذکور در پی آن است که با روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر داده‎های تاریخی و جغرافیایی به این پرسش‎ها پاسخ دهد. استنباطی که از این پژوهش می‎شود این است که پناهندگان با توجه به جایگاه و نفوذی که در قلمرو خود داشتند و نظر به شناختی که از قلمروها و سرزمین‎های پیرامون داشته‎اند و با توجه به حمایت و جانبداری دولت‎‎ها از آن‎ها مرزها و قلمروهای سرزمینی را در اثر مرور زمان دستخوش جابجایی به نفع و ضرر دیگری رقم زنند.

کلیدواژه‌ها


References
Bevar, AD, (2004), "The Political History of Iran in the Parthian Period", Volume 2/2, Translated by Hassan Anoush, by Ehsan Yarshater, Tehran, Amir Kabir.
Borghjelveh, Shahindokht (1996), "The Rise of the Structural Order of the Environment from Downtown", Proceedings of the Third Seminar on Housing Development in Iran, Volume 1, by Mehdi Taleb, Tehran, University of Tehran.
Brosius, Maria,(2010), Ancient Iran, translated by Jesus Abdi, Tehran, Fish Publishing.
Dąbrowa, Edward(2017),”Tacitus on the Parthians”, ELECTRUM Vol. 24 Jagiellonian University in Kraków.
Debevoise, Nilsson (1963), The Political History of Parth, Translated by Ali Asghar Hekmat, Tehran, Ibn Sina Library.
Deijver, , jan William(2015), What Strabo has written about the land of Parthians and Parthians, translated by Farid Jawahar Kalam, Tehran, Farzan Rooz.
Diakonov, M. (1972), Parthian, translated by Karim Keshavarz, Tehran, Payam Publications.
Diakonov, M. (2005), The History of Ancient Iran, Spiritual Translation of the Master, Tehran, Scientific and Cultural..
Fry, Richard Nelson, (2007), Heritage of Central Asia, Tehran, Dr. Mahmoud Afshar's Providence Foundation.
Gearshman, Roman (2006), "From the Seleucid Rise to the Fall of the Parthians", Ancient Iran, Translated by Yaghoub Ajand, Tehran, Molly Publishing.
Ghadiani, Abbas (2005), Descriptive Culture of Iranian History from the Mythological Period to the End of the Pahlavi Period, Vol. 1, Tehran, Written Culture Publications.
Gothamshid, (1977), The History of Iran and Its Neighboring Countries from Alexander to the Parthian Extinction, Kikaus Jahandari's Translation, Tehran, Book Publishing and Publishing Company.
Haji Babaei, Ahmad (2001), Partian and Silk Trade, Journal of the Faculty of Literature and Humanities.
Josephus (1737), Antiquities of the Jew, translates by William Whiston, at http://sacred text. Com.jud/josephus/ant-18.htm
Kaviani, Hamid (1396), Investigating Historical Factors of Cities Foundation with an Approach to Iranian and Mesopotamian Cities », Historical Researches, Fifty-Three Years, New Period, Ninth Year, No. 4.
Kryśkiewicz, H.(2017), “The Parthians in the Ist c. B.C. a worthy enemy of Rome? Remarks on the issue of Roman-Parthian political conflict in the ending period of existence of the Roman Republic, and on its influence on Roman imperial ideology”, Institute of History and International Relations University of Szczecin, Poland.
Mashhadizadeh Dehghani, Nasser (2007), An Analysis of the Features of Urban Planning in Iran, Tehran University of Science and Technology.
Meshkour, M.J.(1995), Political and Social History of the Parthians-Persians (Old Pahlavi), Tehran, Book World.
Mirahmadi, Maryam, (2013), History of Iranian Studies, Tehran, Tahouri Publications
Mirzaee,A(2005), Historical Geography of the Parthian Empire, Journal of History Education Growth, Volume Seven, Number Three
Olbrycht, M.J .(2016),” Germanicus, Artabanos II of Parthia, and Zeno Artaxias in Armenia”, This paper was written as part of the authorʼs research project financed by the National Science Centre, Kraków.
Ostrowski, J. A.(2005),Między Bosforem a Eufratem. Azja Mniejsza od śmierci Aleksandra Wielkiego do najazdu Turków seldżuckich, Wrocław.
Parthian History in the Yearbook, Tasit, (2017), translation by Nader Mirsaidi, Tehran, Call of History.
Parviz,Abbas, (1971), Social Status and Parthian Civilization, Tehran, Central Council Publication of the Imperial Celebration of Iran.
Pirnia, H (2010), History of Ancient Iran, Tehran, Look.
Plutarch, (1964), The Life of Named Men, Translated by Reza Mashayekhi, Tehran, Book Publishing and Publishing Company.
Pygoluskaya, N. (2008), Iranian Cities in the Parthian and Sassanid Times, Translated by Enayatollah Reza, Tehran, Scientific and Cultura
Rajabi, P, (2008), The Lost Hazaras (Parthians), Tehran, Phoenix.
Rajabi, P. (2004), Iranian History in the Seleucid and Parthian Period, Tehran, side.
Reinhold, M.(1988), From Republic to Principate. An Historical Commentary on Cassius Dio’s Roman History Books 49-52 (36-29 B.C.),
SHELDON, R M. (1997), “Trne Ancient Imperative: 1 Clandestine Operations and Covert Action”, JOURNAL OF INTELLIGENCE I.
Shipman, Claus (2005), Parthian History, Translated by Houshang Sadeghi, Tehran, Farzan Rooz.
Vakili, Sherwin (2014), Parthian Political History, Tehran, Shour Afarin Publishing.
Van-Wijlik, Margar,(2013),” Rome and near estern kingdom and Pricipalities, 44-31 BC” A study of political relations during civil war
Werstandig, Andre, (2007), History of the Parthian Empire, translated by Mahmoud Behrouzi, Tehran, Jami Publications.
Wieshoffer, Joseph, (2013), Parthian Empire and Documents and Resources, Translated by Houshang Sadeghi, Translated by Farid Jawahar Kalam and Farid Jawahar Kalam Khashayar Bahari, Tehran, Farzan Rooz Publishing.
Wiesopher, Joseph (2007), Ancient Iran from 550 BC to 650 AD, translation by Morteza Saqebfar, Tehran, Phoenix.
Zarrin Kob, Abdolhossein, (2009), History of the Iranian People, Tehran, Amir Kabir.