تحلیل تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

3 استادیار حقوق، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

4 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 استادیار پژوهشکده تحقیقات و مطالعات هرمز، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

چکیده
تروریسم مفهومی غامض، پیچیده و چند بعدی، زمینه و زمانه پرورده بوده که بسته به منافع سیاسی، اقتصادی و حتی ایدئولوژیک، تفاسیر مختلفی از آن صورت گرفته است. در این راستا یکی از چالش­های جدی امنیتی کشورمان این است که کشورهای استعمارگر غربی و حامیان تروریسم در منطقه خاورمیانه، اولاً تمدن اسلامی را با تروریسم مرتبط دانسته و عقبه رویدادهای تروریستی معاصر منطقه خاورمیانه را تفکرات و اندیشه­های اسلامی اعلام نموده­اند و ثانیا جمهوری اسلامی ایران را حامی گروه­های تروریستی دانسته و از تحریم­ها به عنوان ابزاری برای مقابله با ادعای خود در مورد ایران استفاده می‌کنند. با توجه به این وضعیت سؤالی مهمی که در این مقاله مطرح می­شود این است که وضعیت جغرافیایی موجود فعالیت گروه­های تروریستی در منطقه خاورمیانه چگونه است و حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل تروریسم را چگونه نگریسته‌اند؟ روش انجام این مقاله توصیفی - تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و نیز مقالات معتبر علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. این پژوهش پس از تعریف تروریسم از منظر حقوق بین­الملل و حقوق اسلام و توصیف جغرافیای کنونی فعالیت گروه­های تروریستی در منطقه خاورمیانه، رویکرد نظام حقوقی اسلام در مبارزه با تروریسم را به روش توصیفی- تحلیلی بررسی نموده است. نتایج این مقاله نشان می­دهد که نظام حقوقی اسلام خشونت را ناروا دانسته و تحت عناوین گوناگون مجازات نموده است. جرم بودن بغی، ممنوعیت فتک، منع غیله و اغتیال، جرم بودن محاربه از یک سوی و صلح طلبی و سفارش بر حفظ امنیت و دستور به وفای به عهد در معاهدات بین­المللی، حکم به جهاد تدافعی و ممنوعیت اقدامات ضد حقوق بشری در جهاد اسلامی از جمله مصادیق مبارزه اسلام با تروریسم و جرائم مشابه با این پدیده است و دلیل قاطعی مبنی بر عدم تأیید این پدیده شوم در دین اسلام است.

کلیدواژه‌ها


Reference
 ------. 1967. al-Mujazat al-Nabaviyeh Ghahereh. Al-Halabi and partners Institution.
Alam al-Hodi, M. 2002, Tanziyah al-Anbia. Beirut.
Alhouei nazari, H, Famil zavar jalali, A, 2017, International Responsibility for Terrorist Financing states, Jornal of public Law studies, volume 47, No 3, 725-746
Amid Zanjani, A. 2012. Political Jurisprudence. Volume 3. Third Edition. Amir Kabir Publications. 547 pages.
Ardebili, M. 2001. The Concept of Terrorism. Presented at the Conference on "Terrorism and the Legal Defense of Islam and International Law". Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services.
Ashouri, D. 2018. Political Encyclopedia. Morvarid Publications. 360 pages
Azmayesh, S. 2001. A New Approach to the Concept of International Terrorism. Journal of Public Law Research. No. 4. pp.88-200
Bandura, A., 2015. Moral Disengagement. Volume 1.
Busar, A. 1997. International Criminality. Negar Rakhshani. Ganj Danesh Publications. 136 pages
Butter, G., Derridan, J., Florie, M., Higgins, R., Bourieau, J., Fleming, P., Ghettle, P., Casse, A., Stoll, M., Schwartz, D., Layman, M. 2005. Terrorism: History, Sociology, Discourse, Law. Abbas Bagherpour ardekani, Esmaeil Baghaei Hamaneh, Zahra Kesmati, Seyed Ghasem Zamani, Vahid Bozorgi, Alireza Tayeb. Ney Publications, 408 pages.
 Elahavi Nazari, H., Famil Zawar Jalali, A. 2016. International Responsibility of Terrorist Financing States. Journal of Public Law Studies. Volume 47. Number 3. pp. 725-746.
Falehji, M. 1408 AH. Mo'jam al-loghat al-foqaha. Dar al-Nafaes.
Fathullah, A. 1415 AH. al-Fajj al-Ja'fari al-Mu'ammah. Ahl al-Bayt Institute for Educational Research and Publication.
 Haghshenas, A., Samei, H., Entekhabi, N. 2014. Hezareh Dictionary. Volume 2. Farhang Moaser Publications. 2026 pages
Hajiani, I., Zamiri, A. 2010. Research and Studies of Terrorism. First Edition. Expediency Council Publications. Strategic Research Center. 237 pages
Hashemi Shahroudi, S. 2001. Presented at the Conference on Terrorism and the Legal Defense of Islam and International Law. Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services.
Hashemi, S. 2006. Apostasy and Freedom. Institute of Islamic Culture and Thoughts Publications. 166 pages
Hashemi, S. 2016, Terrorism from the Perspective of Islamic Law and International Documents, Second Edition, Qom, University Research Institute Publications, 430 pages
Hatami, M. 2011. Terrorism from the Islamic Perspective. Journal of Political and International Research. Volume 6. Number 6. pp.25-47.
Hayyem, S. 2014. Hayyem English-Persian Dictionary. Farhang Moaser Publications.
Helley (Allameh), H. 1419 AH. Tazkara Al-Foqhah. vol.9. Ah Al-Bayt (peace be upon them) le Ehya al-theras institution.
Hosseini, S. 2012. International Terrorism from the Islamic Perspective. Terror Victims Information Site.
 Ibn al-Asir, M. 2005. Al-Nayyah fi Gharib al-Hadith val-Athar. Volume 3. Dar al-Tafsir
Ibn al-Manzor, M. 2005. Lisan al-Arab. vol. 1. Alami
Ibn Fars, A. 1404 AH. Mojam Maghayis al-loghat. vol. 4. Islamic Propagation Office Publications.
Jafari Langroudi, M. 2016. Law Terminology. 7th Edition. Ganj Danesh Publications. 814 pages
Jafari, Ali Akbar (2013), The Strategy of "Balance of Threat" and Security of Islamic Governments in the Middle East, Quarterly Journal of Political Studies in the Islamic World, No. 7
 Jalali, M. 2005. Terrorism from the Perspective of International Law with Emphasis on The September 11 attacks. Journal of Nameye Mofid. Eleventh Year. No. 52. pp.49-80.
Javid, Abbas Ali (2007), Economic Convergence and Security in the Middle East, Quarterly Journal of Knowledge, No. 115
Kargari, N. 2012. The Themes of Terrorism. First Edition. Mizan Publications. 368 pages
Khomeini, S. 2008. Tahrir al-Wasilah. Volume 2. Dar al-Kutab al-Islamiyyah. Institute of Arrangement and publication of Imam Khomeini's Works. 540 pages
Khomeini, S. 2010. Sahifeh-e Noor. Volume 6. Institute of Arrangement and publication of Imam Khomeini's Works.
Maleki, Mohammad Reza (2007), Israel's Strategy in the Middle East and Its Impacts on the Islamic Republic of Iran, Journal of Political Science, Karaj Azad University, No. 6
Marashi, Mohammad H. 2001. The Jurisprudential Principles of Condemning Terrorism in Islam. published in Proceedings of Terrorism and Legitimate Defense of Islam and International Law. Center for Judicial Development Studies and the Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services.
 Mehra, N., Kargari, N. 2014. A Review of the Terrorist Groups. Published in: Ashouri, Mohammad et al., Terrorism (Collection of Articles). Negah Bineh Publications.
 Mesbah Yazdi, M. 2015. War and Jihad in Quran. Imam Khomeini Educational and Research Institution. 240 pages
Mir Mohammad Sadeghi, H. 2014. International Criminal Law. Sixth Edition. Mizan Publications. 416 pages
Mir Mohammad Sadeghi, M. 1979. Special Criminal Law (3) Crimes against Public Safety and Security. Mizan Publications. 496 pages.
Mirmohammad Sadeghi, H. 2001. Media Terrorism. Presented at the Conference on Terrorism and Legitimate Defense of Islam and International Law. Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services.
Mohaghegh Damad, S. 1996. Formulation of International Humanitarian Law and its Islamic Concept. Legal Research. No. 18.
Mohammadi (Bahrani), S. 2011. The Legal Approach to Terrorism. First Edition. Farhangshenasi Publications. 256 pages
 Mohammadi Jorkouieh, A. 2004. Comparative Study of Political Crime, Islamic Research Center of IRIB Publications. 234 pages.
 Montazeri, H. 2008. Religious Governance and Human Rights. Arghavan Danesh Publications. 159 pages
 Najafi Asfad, M. 2001. Overview of Terrorism in the Conventions of International Aviation Law. Presented at the Conference on Terrorism and Legitimate Defense of Islam and International Law. Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services.
Najafi, M. 2005. Javaher Kalam. Volume 21. Issue 3. Dar al-Kotob al-Islamiyah.
Rahpeik, S. 2002. Analysis of Terrorism in Conceptual Relativity of National Security and Interests. First Edition. Judicial Development Studies Center and Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services.
Rama, Mani. 2014. The Roots of Terrorism and Prevention of Conflict. Published in: Ashouri, Mohammad et al., Terrorism (Collection of Articles). Negah Bineh Publications.
Reich, W. 2003. The Roots of Terrorism. Seyyed Hossein Mohammadi Najm. Sepah Pasdaran Publications. 510 pages
Saleh, S. 1414 AH. Nahj ol-Balagheh. Dar al-hejrha.
Samiei Esfahani, A., et al. 2015. The fight against the financing of terrorism in the light of international documents. Journal of Police International Studies. Vol. 6. No. 1. pp. 107-136.
Shafiei Arabi, Mir Ali (2008), The Importance of the Middle East Region and Overview of the Greater Middle East Plan, Geographical Space Quarterly, No. 23
Shamloo Ahmadi, M. 2001. Dictionary of Criminal Law Terms. Dadyar Publications. 478 pages.
 Shamlou, B. 2001. Separation of Terrorism and Political Crime. Presented at the Conference on Terrorism and Legitimate Defense of Islam and International Law. Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services.
Shariati, Sh., Mirzadeh, A. 2015. Confronting the Violence of Hegemony and Terrorism in Iraq. Journal of International Political Research. No. 25. pp.47- 74.
Tusi, A. 1400 AH. Al-Nayyah Fei Mojrad al-Fiqhah Wal-fatawi. Dar al-Kotob al-Arabi.
Tusi, A., 2007. Al-Mabsout Fei feqha al-Emamieh. Volume 7. Al-Nasher al-Islami Institute.
Wathiq, Mahmoud and Wahid Aghaei (2015), Assessing the Religious Thoughts and Beliefs of Extremist and Terrorist Groups in the Islamic World Case Study: ISIL and Jabhat al-Nusra, Journal of International Cultural Relations Studies, Year One - Number 1
Zarneshan, Sh. 2007. Security Council and Governments Commitments to Counter Terrorism. Law Journal. No. 36. pp.57-94.
Internet resources
https://www.r-spatial.org