تجزیه‌پذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه مسئله تجزیه­پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین­الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان­ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین­الملل و کنواسیون­های معتبر بین­الملی و منطقه­ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین­الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین­المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین­الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می­شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه­پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین­الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می­باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین­الملل، می­توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین­الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت­ها می­باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین­الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت­ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می­رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی­تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت­ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده­اند و از سوی دیگر برخی دولت­ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده­اند. تعداد اندکی از دولت­ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته­اند.

کلیدواژه‌ها


References
Omidi, Ali (2009), Autonomy and Politics of Ethnic Minority Political Conflicts, Doctoral dissertation in International Relations, University of Tehran: School of Law (in Persian)
Ackhorst, Michael (2013), Modern International Law, translated by Bahman Aghaei, Tehran: Office of Legal Services(in Persian)
Bigzadeh, Ebrahim (2011), International Organizations, Tehran: Shahid Beheshti University(in Persian)
Thomas, Captain (2003), The Right to Self-Determination and Human Rights, translated by Hedayat Yousefi, Tehran, Tehran University Press(in Persian)
Tavana, Mahmood (2011), Human Rights and International Activities, Tehran: Parseh(in Persian)
Kharrazi, Kamal (2010), Developments in the Post-Cold War Security System, Issue 15, Journal of Legal Research(in Persian)
Zulain, Parviz (2005), Diplomatic Law, Tehran: Office of Political and International Studies(in Persian)
Ziaei, Seyyed Yasser (2013), an Introduction to Separation in International Law, Danesh Publications(in Persian)
Ziaie Bigdeli, Mohammad Reza (2011), International Public Law, Ganjeshanesh Publications, Tehran, Fourth Edition(in Persian)
Robert L. Holmes, Foundations of Ethical Philosophy, Translated by Mohammad Abbasi(in Persian)
Buzan, Barry (2009), People, Governments and Panic, Translated by Strategic Studies Institute, Tehran: Strategic Research Institute(in Persian)
Azizi, Sattar (2001), The Interaction of the Principle of Self-Determination and Analyticalism in International Law, M.Sc. in International Law, University of Tehran(in Persian)
Seifi, Seyyed Jamal (2005), Developments in the Concept of Governance in the Light of the Principle of the Determination of Nations, No. 15, Journal of Legal Research(in Persian)
Ghorbania, Nasser (2013), Human Rights and Humanitarian Law. Tehran, Institute of Islamic Culture and Thought Publications(in Persian)
Qari Seyed Fatemi, Seyyed Mohammad (2003), The Right to Self-Determination and the Problem of Election Monitoring: Guaranteed Monitoring against Restrictive Monitoring, Modarres, vol 4(in Persian)
Cassette, Antonio (2009), International Law, Translated by Hossein Sharifi Tarazkuhi, Publishing by Madyan(in Persian)
Lenin (2005), On the Right of Nations to Self-Determination, Translated by Hermes, Green Publishing(in Persian)
Momtaz, Jamshid, and Amir Hossein Ranjbarian (2007), International Humanitarian Law on Internal Armed Conflict, Publication of the Rate. Tehran(in Persian)
Manshirpour, Mahmood (2008), The Development of Human Rights in the Age of Globalization, translated by Mehdi Zakarian, Tehran: Institute for Cultural and Social Studies(in Persian)
Mir Abbasi, Seyyed Bagher (2006), International Public Law, Volume II, Third Edition, Publication of the Rate, Tehran(in Persian)
Manshirpour, Mahmood (2008), The Development of Human Rights in the Age of Globalization, translated by Mehdi Zakarian, Tehran: Institute for Cultural and Social Studies(in Persian)
Mirzaei, Yingje (2011), The Development of the Concept of Sovereignty at the United Nations in Tehran: Department of Publications and Publications of the Ministry of Foreign Affairs(in Persian)
Moulerson, Rein (2006), Substitution Rights for Emerging Countries Challenges, Translated by Saleh Rezai Robat, Tehran(in Persian)
Moshirzadeh, Homeyra (2009), Transformation in International Relations Theories, Tehran: Post Office, 2009(in Persian)
Shams, Abdullah (2010), The Code of Civil Procedure, Volume Three, Tehran, Drak Publications, 2010(in Persian)
Moshirzadeh, Homeyra (2011), Transformation in International Relations Theories, Tehran: Post Office, Fifth Edition(in Persian)
Hanji, Seyed Ali (2010), International Public Law 2, (Textbook), University of Tehran, Tehran, 2010(in Persian)
Harry J. Gensler (2011), A New Introduction to the Philosophy of Ethics, Translation, Mobin Shakeri, 2011(in Persian)
Hashemi Rezia Kolaei, Seyyed Ahmad, Saleh Ebadi, Musa (1391), The Right to Self-Determination in the Light of National Security, Tehran, Kolkat Lower Publications, Volume I, First Edition(in Persian)
Nash, Keith (2009), Political Sociology: Globalization, Politics, Power, Translated by Mohammad Taghi Delforoz, Issue 4, Tehran: kavir Publishing.
Anderson, Glen. (2013). “Secession in international law and relation: what are we talking about?”, Loyola of los Angeles international & comparative law review, vol. 35(3). pp. 342-349.
Markku Suksi(2005), Keeping the Lid on the Secession Kettle – a Review of Legal Interpretations concerning Claims of Self- Determination by Minority Populations, International Journal on Minority and Group Rights.
Cassese,Antonio(1995), Self -Determination of Peoples; A Legal Appraisal ,Cambridge: Cambridge University press.
Ved P. Nanda, "Self-Determination and Secession under International Law", Denv. J. Int`l L. & Pol`Y, 2001, vol: 29.