بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی حقوق، واحد گرمسار دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 مربی گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده

بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می­روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می‌توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه­ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم­­ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین‌الملل دارای چه قواعد و چارچوب­هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می­دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب‌پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین‌الملل به آن‌ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه‌ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه‌ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین‌المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام‌الشمول و الزام‌آور نیز باشد، کاملاً احساس می‌شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش‌نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است

کلیدواژه‌ها


References
Ashouri, Mohammad (1997), Criminal Justice. Tehran: Treasure of Knowledge.
Elsan, Mostafa (2009), Civil Liability for Natural Disasters ». Journal of Legal Research, 16.
Emami, Seyyed Hassan (1991), Civil Rights. Tehran: Islamia.
Amir Arjmand, Ardeshir (2004), Investigating Emergency Situations ”(Public Law Course Booklet, Tehran: Shahid Beheshti University.
Badini, Hassan (2005), The Philosophy of Civil Responsibility. Tehran: Publishing Joint Stock Company.
Barikloo, Ali Reza (2006), Civil Liability, Tehran: Publication of the Magazine.
Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (2006), Law Terminology, Tehran: The Treasure of Knowledge, 16th Edition.
Qari Syed Fatemi, Syed Mohammad (2009), Human Rights in the Contemporary World. The second office, Tehran: Danesh city.
Katouzian, Nasser (1998), Civil Law Foundation. Tehran: To publish.
Katouzian, Nasser (1362), lunar assurance; responsibility. Tehran: Dehkhoda Bookstore.
Kelly, John (2003), A Brief History of Legal Theory in the West. Translated by Mohammad Rasekh. Tehran: New Design.
Scholar of the Bridegroom, Sayed Mustafa (2001), Jurisprudence Rules (Criminal Division). Islamic Science Publishing Center, Second Edition.
Mousa Kazemi, Sayed Jamal (2002), Comparative Study of Natural Disaster Insurance Compensation Methods in Iran and the World », Journal of Insurance Industry, 65.
Warburton, Nigel (2003), Classical Works of Philosophy, Massoud Ali's translation, Tehran: Phoenix.
Vincent, Andrew (2002), Theories of State. Translated by Hossein Bashiri. Tehran: Ney Publishing.
Hashemi, Seyyed Mohammad (2007), The Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, Vol. 2, Tehran: Magazine Publication, 14th Edition.
Biroodian, Nader (2006), Crisis Management, Mashhad: Mashhad University Academic Press.
Zargoush, Mushtaqi (2010), Government Civil Responsibility; General Rules, vol. P. 43.
Tabatabai Motameni, Manouchehr (2008), Comparative Administrative Law, Tehran: Haftif Ch Second Publications, p. 62.
Zamani, Sayed Ghasem (2002), Development of International Responsibility in the Light of International Environmental Law, Journal of Legal Research, I n 1, pp. 27-28.
Elsan, Mostafa (2008), Theory of State Civil Responsibility for Natural Disasters, Law and Policy Research, Tenth Year, No. 24
Amid Zanjani, Abbas Ali (2010), Supervising Governance and Administrative Justice, Tehran: Tehran University Press, pp. 392-390.
Emami, Seyyed Hassan (2006), Civil Rights, Volume 1, Volume 26, Tehran: Islamiyah Publications, p. 62.
Zargoush, Mushtaq (2010), The Civil Responsibility of the Government; General Rules, Vol. 2, Tehran: Meyat Publications, p.
Mashhadi, Ali (2011), Civil Liability Due to Air Pollution, Legal Information Quarterly, pp. 57-73.
Parvin, Farhad, and Nasser Nosrati Sadeghian (2011), An Analysis of the Responsibility of Article 132 of the Civil Code and Reflection on Its Allocation or Non-Allocation, Islamic Jurisprudence and Law, pp. 33-55.
Binder,Denis, (1996),”Act of God?or Act of Man?”Review of Litigation.Vol.15,No 1.
Brown, W..J. (1989). “GCSE Law”, Sweet& Maxwell, London.
Hofeld, w. (1913),” Funclamental legal Conception As Applied in Judicial Reasoning”, 26 yale law Journal.
Landis Michele L.”Fat,Responsibility,and Natural Disaster Relief:Narrating the American Welfare State”Law Society Review,Vol. 33,No 2, Blackwell.
Sommer, Joseph H. (1988) ”Transformative Torts”,Yale Law Journal,Vol. 97.
Theories of Tort law”, Stanford encyclopedia of philosophy & First published sep.22, (2003), substantive revision Aug.2.6, (2010).
Internet References
https://www.globaltrade.net
https://www.mapsland.com
https://virgool.io
https://www.researchgate.net