سهم ایران از دریای خزر همچنان در‌ هاله‌ای از ابهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، پردیس کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

چکیده
دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس‌های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیب‌شناسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


References
A. English
Ahmadipour, Zahra (March 2000) "Geopolitics of Iran after the Cold War", Journal of Geographical Research, No. 39.
Iqbal Ashtiani, (1999), Abbas and Aghai, Bagher, "The History of Iran after Islam from the beginning to the end of the Qajar, and Pahlavi period", Narmak Publications.
Amirahmadian, Bahram (Fall 2001) "Iran and the Caspian Sea in a Geopolitical Perspective", Journal of Central Asian Studies in the Caucasus, No. 35.
Amirahmadian, (2010), Bahram, Goodarzi, Mahnaz, "The Caspian Sea, Russian Interests and Iran's Security", Qomes Press.
Bavand, Davood (2001), "The legal regime of the Caspian Sea, looking at environmental and security dimensions", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 36
Bernard Cohen, Saul, (2008), "The Geopolitics of the World System", Institute for Cultural Studies and International Studies, Tehran AbrarMoaser Institute.
Cooperation in the Caspian Sea, Report on statement made by the Russian deputy minister of foreign affairs on a visit to Almaty, Kazakhstan, the Echo of Iran, (London, Vol.xxxxIII, No. 98,August/September 1995).
Dabiri, Mohammad Reza, (1995), "The Legal Regime of the Caspian Sea factor for balance of interest and balance of security", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 10.
Damirchilu, Mojtaba (Spring 2006) "An Iranian view of the developments of the Caspian legal regime", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 53.
Dehghan, Fathollah (2005), (Caspian Sea national security), Tehran Cultural Development Institute.
Freedman Robert,“Russian-Iranian relations in the 1990s”. Middle East Review of International Affairs.Vol 4 no2 (June 2000)
F.J.Monkhouse, Edward Arnold, (1972),Adictionary of geography
Gizatov, Vyacheslav, (1995), "The legal regime of the Caspian Sea", Central Asia Studies Quarterly, No. 10.
Hammawi, Yaghut (1322 AH) "Mo’jamol-Boladan", Egyptian edition.
J. Pettinger, Christopher (Spring 1997) "The threat of the Caspian Sea, discussing its legal status", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 17.
Bavand, Davood (2001), "The legal regime of the Caspian Sea, looking at environmental and security dimensions", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 36
Kullberg, A. (2000), the Return of Heartland, the Eurasian politician.
Momtaz, Jamshid and MirzaeiYengijeh, Saeed (Fall 2001), "The legal regime of the Caspian Sea: Iranian perspectives", Journal of Central Asian Studies and the Caucasus, No. 35.
Movahed, Mohammad Ali, (1995), "A look at the legal system of the Caspian Sea and its related issues",Mir-Heider, Dorreh and Safatollah, TaheriShemirani (2005), "The geopolitics of the Caspian Sea", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 35.
Mirheidar, (2005), Dorreh and Safatollah, TaheriShemirani, "The geopolitics of the Caspian Sea", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 35
Mir-Mohammad Sadeghi, Seyed Mohsen, (1995) "Caspian Sea legal regime in international law and treaties between Iran and the former Soviet Union", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 10.
Nami, (1977), Mohammad Hassan and Akhbari, Mohammad, "Border geography with an emphasis on Iranian borders", Geographical Organization of the Armed Forces Publications.
Shad, Mohammad (1986) "Iran in the geometry of Russian foreign policy", International Institute of Contemporary Studies and Research, Tehran
Torabi, Shahram (2001), "Similarity and contrast of other coastalstates on the Caspian legal regime", Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 35.
Yakushik, Valentine, (Summer 1998), "Contemporary political disputes over the legal status of the Caspian Sea, Journal of Central Asian and Caucasian Studies, No. 22.
Zargari, Hadi (2008) "The legal regime of the Mazandaran Sea and its impacts on Iran's security", Journal of Economic and Political Information, No. 258-257.
Paragraph 3 Joint Statement of July 8, 1998, Presidents of the Islamic Republic of Iran and Turkmenistan; UN Document A / 53/453
Iran-Russia Joint Declaration on the Caspian Sea /, Section 5UN Document A / 51/59
Speech by the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, UN Document A / 550/890
Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran on the Agreement signed July 16, 1998 by the Presidents of the Russian and Kazakhstan Republic on the Legal Status of the Caspian Sea, UN Document A / 52/1011
Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran on the Agreement signed July 16, 1998 by the Presidents of the Russian and Kazakh Federations on the Legal Status of the Caspian Sea, UN Document A / 52/1011
Take a look at coastal states' work to resolve Caspian Sea legal problems"
http://www.caspianstudies.com/article/caspian%20goverenment-malek: 10/10/2005
www. Fars news. Com 37: 15- 21/5/1397 Fars News Agency
Entekhab.ir Professional news site Date: August 7, 2010 15:36 pm
Gov/emeu/cabs http://www.eia.dog36-Kazakhstan,at:
/Kazakh,2004/2/19.
https://www.google.com/map/search