ارزیابی و تحلیل تأثیر نقش مذهبی حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد شهرری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری(آمایش سرزمینی)، واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهر ری، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره ) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
گردشگری مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات دینی- مذهبی دارد، نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح بین‌المللی و به ویژه در بین کشورهای مسلمان جهان هم کارکرد ویژه­ای دارد. از جمله مواردی که می­تواند بر اقتصاد اماکن مذهبی تأثیرگذار باشد، صنعت توریسم یا گردشگری اسلامی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که حرم حضرت عبدالعظیم در اقتصاد شهر ری چه نقشی دارد؟ روش این تحقیق پیمایشی بوده و از آزمون تی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری 400 نفری تحقیق شهروندان ساکن شهر ری است. نتایج این مقاله نشان می­دهد که میزان تأثیر حرم حضرت عبدالعظیم بر اقتصاد مردم شهرری از نظر شهروندان 97/3 از 5 به دست آمده که در حد نزدیک به زیاد است. همچنین میزان تأثیر حرم حضرت عبدالعظیم بر رفاه مردم شهرری از نظر شهروندان 78/3 از 5 به دست آمده که در حد نزدیک به زیاد است. علاوه بر این میزان تأثیر حرم حضرت عبدالعظیم بر اشتغال مردم شهرری از نظر شهروندان 56/3 از 5 به دست آمده که در حد متوسط/ زیاد است. نهایتاً این که میزان تأثیر حرم حضرت عبدالعظیم بر توسعه صنایع مردم شهرری از نظر شهروندان 26/3 از 5 به دست آمده که در حد کمی بالاتر از متوسط است.
 

کلیدواژه‌ها


References
Anaraki, Farzaneh (2014). The Role of Religious Tourism in the Economic Development of Qom. Masters. Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Valiasr University Complex - Faculty of Literature and Humanities.
Rajabi, Azita and Sartipi, Zahra (2011). Investigating the Role of Religious Tourism in the Physical Changes of Ray City (Ray 2 Area). Zagros Landscape Geography Quarterly Journal: Volume 3, Number 9; Page 185 to Page 202.
Ziarat Aziz, Akram (2011). Religious tourism in verses and traditions. International Conference on Religious Tourism and the Development of Culture and Pilgrimage - Mashhad.
Ziviar, parvaneh, 2014. Planning and Management of Renovation and Improvement of Urban Decay Textures.
Shayan, Siavash, Chobineh, Mehdi, Malek Abbasi, Mansour, Moghimi, Shawkat, Fallahian, Nahid (2009). Second Grade High School Geography, Printing and Publishing Company Publishing.
Farahani, Shahla (2007). Five shrines to attract one billion Muslims, Thunderbolt, No. 6.
Fasihi, Habibollah (2011). The Role of Prophet Abdul Azim Hasani in the Creation of Special Jobs. Presented and published in the Proceedings of the Conference on Religious Interaction and Urban Management - Urban Management - District 20 of Tehran.
Lee, John, (1999): Tourism and Development in the Third World, translated by Abdolreza Rakneddin Eftekhari and Masoumeh Sadat Salehi Amin Tehran: Commercial Publishing Company.
Mousavi, Narges (2015). Investigating the Role of Religious Tourism Attraction in Tourism Development of Lorestan Province. Western Ilam Higher Education Institute, Faculty of Geography. Master thesis.
Mirabzadeh, Parastoo, (1996): Sustainable Development, Quarterly Journal of Environment, Volume 6, Third Issue, Assessing the Environmental Consequences of Tourism Development, p. 39.
Homayoun, Mohammad Hadi (2011). Tourism; Cross-cultural Communication: A Comparative Study of the Contemporary Western Pattern and the Islamic Pattern. Imam Sadegh University Press. Tehran; Second Edition.
Ghadiani, Abbas (2005). Ray (Raga) Historical Geography, Modarres Publications, Second Edition, Aaron Publications, Second Edition, Tehran.
Jafari, Reyhaneh (2005). Provinces of Iran Book for Student Research, Khashayar Publications, Seventh Edition.
District 20 Municipality Website, www.region20.tehran.ie.
arris, R.G., (1997) ''Tourism and Cultural Interaction: Issues and prospects for Sustianable Development'', Culture, Tourism, Development: Crucial Issues for the XXIst Century, Proceedings of a Round Table, june 1996, Paris, UNES CO.
Siti, Anis Laderlah, Suhaimi Ab Rahman, and Khairil Awang, (2011), a Study on Islamic Tourism: A Malaysian Experience, 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, Singapore.
Suleiman, Jafar Subhi Hardan & Mohamed, Badaruddin, (2011), Factors Impact on Religious Tourism Market: The Case of the Palestinian Territories, International Journal of Business and Management Vol. 6,No 7.