نقش فرهنگ سیاسی نخبگان اجرایی با رویکرد توسعه محوری در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

چکیده
تحولات سیاسی اقتصادی کشورها نشان می­دهد که تحولات هر جامعه‌ای به نقش نخبگان حاکم اجرائی و فکری وابسته است و دیدگاه‌ها و عملکرد آنان در اجرای برنامه‌های سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی، گسترش تشکل‌های مدنی و نحوه محقق شدن خواسته‌های مردم به میزان سرنوشت‌سازی مؤثر است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که فرهنگ سیاسی نخبگان اجرائی چه تأثیری بر توسعه نیافتگی ایران در دولت­های پس از انقلاب اسلامی داشته است؟ روش این مقاله توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری مقاله 100 نفر است و تحلیل یافته‌ها نیز با استفاده از دو روش پیمایشی و کیفی (مصاحبه نیمه عمیق) انجام شده است. برای تحلیل پرسشنامه‌ها از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می­دهد که جامعه مورد مطالعه دارای فرهنگ سیاسی متنوعی بوده است و برای آزمون فرضیه تأثیرگذاری و تعیین کنندگی فرهنگ سیاسی نخبگان اجرائی در توسعه نیافتگی ایران بر اساس مدل (­اینگلهارت­) از سه شاخص استفاده سده است که نتایج نشان می­دهد که فرهنگ سیاسی نخبگان اجرائی در توسعه نیافتگی دولت‌های ایران در پس از انقلاب مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadi,A. Ranjbar dastani,K. (2016) Influential Paper on War and Crisis, with Special View, Proceedings of the Conference on Geopolitical Crises in the Islamic World, Tehran, November, 1-12
Ahmadi,H. Beidollah khani,A. (2012) Pakistani Taliban: Causes, Origins, and Security Challenges, Journal of Politics - The Faculty of Law and Political Science, Number 1, Volume 42, Spring, 21-37
Barnett, B, & Reynolds, A (2009), Terrorism and the Press: An Uneasy Relationship. New York: Peter Lang; Hoffman, Bruce (2006) inside terrorism (2nd ed). Columbia University Press.
Baybordi,E. (2015) Studying US Foreign Policy Against Terrorism: Goals and Consequences of the Kabul-Washington Security Treaty, International Relations Studies Quarterly, Volume 8, Number 30, Summer,105-146
Bozorgzadeh,M. Noori Saari, H. (2017) A Framework for Understanding Pakistan's Foreign Policy, Foreign Relations Quarterly, Volume 10 Issue 4, Winter 133-158
Dehshiri,M. Moshki,M. (2017) Security Threats of Pakistani Extremist Groups Against Islamic Revolution, Islamic Revolution Studies Quarterly, Volume 14, Number 48, Spring,153-174
Ghafoori,M. Davand, M. (2015) Assessing and Analyzing the Threats of Extremist Islamism in Pakistan against the National Security of the Islamic Republic of Iran with Emphasis on the Role of the Islamic Revolution, Defense Policy Quarterly, Volume 23, Number 3, 41-71
Ghasemi B. (2018) Comparison of Islamic Revolution and US Approach to Terrorism, Journal of Islamic Revolution, Eighth Year - No. 3, Fall, 1-22
Ghorashi,Y.Sadeghi aval, Y. (2018) The Baloch Ethnic Solidarity Concept of Pakistan and Its Impacts on Baluch Ethnicity in Eastern Iran, Strategic Studies Quarterly, Seventh Year, No. 25, Library No. 55, 199-220
Hafez nia,M. Kamiani rad, M. (2006) The Role of Ethnic Identity in National Solidarity (Case Study of Baluch Ethnicity) Research Journal of Isfahan University, Volume 20, Issue 1, 15-46
Hejazi, N. Beidollah khani.A. (2017) The Takfiri Terrorism and Micro-Terrorism of East Iranian Security Systems: Sustainable Security Strategies for West Asia, Journal of Islamic World Political Studies Volume 6, Number 23, Fall,139-167
Imani,M. Barzegar,K. (2019) Structuralism and the Roots of Terrorism in Pakistan, Vol. 9, No. 33, Spring,91-122
Javadi arjmand,M. et al (2012) Geostrategic Analysis of Iran-Pakistan Relations with Emphasis on Security Factor, Subcontinent Studies, Fourth Year, No. 12, 51-76
Kahraze, Y. et al (2017) Security Challenges of Iran-Pakistan Relations in Balochistan After 9/11, Sistan and Baluchestan University of Continental Studies Quarterly, Vol. 9, No. 23, Fall,143-170
Kabraji,Rosheen, (2012) The China-Pakistan Alliance: Rhetoric and Limitations, Chatham House Asia Programme Paper, No. 1,
Kamran,H. et al (2013) he Impact of the Islamic Revolution of Iran on Pakistani Shiites Based on Broadcasting Theory, Geography (Iranian Journal of Geography Association) New Age, Eleventh Year, Issue, 37 Summer, 71-95
Liddellhart, B (1987). Strategy: the indirect approach (London, Faber).
Mahkooei,H. Bavir, H. (2016) Shiite Geopolitics and Its Role in Iran-Pakistan Relations, Journal of Political Studies of the Islamic World, Volume 5, Issue 18, Summer,207-231
Masood nia,H. et al (2017) Explaining Pakistan's Takfiri Threats to the National Security of the Islamic Republic of Iran in Two Extremely Soft, Strategic Policy Studies Issue 21, Summer,97-126
Mohammadi, H. Ahmadi, E. (2017) Explaining the Geopolitical Model of Iran-Pakistan Relations, Human Geography Research, Volume 49, Number 2, Summer,307-323
Mohammadi, H. Ahmadi, E. (2015)Divergence in Iranian-Pakistani Relations with Emphasis on Religious Extremism, Journal of Political Studies in the Islamic World, Volume 4, Number 2, Summer143-169
Mohammadi, H. Ahmadi, E. (2015) A Two-Level Analysis of the Geopolitics of Divergence in Iranian-Pakistani Relations (Future Scenarios of these Relations and Presentation of Convergence Solutions), Strategic Policy Research Volume 5, Number 19, Winter,129-156
Mojtahed zade, P. (2012) Geopolitical Philosophy and Function (Concepts and Theories in the Age of Virtual Space), Post Publications.
. Morz, j E. (1980). Beyond Security. Nee York: International Peace Education
Saaei,A. Masoomi,M. (2010) Terrorism Strategy, State Security and Personal Security, Encyclopedia of Political Science, No. 78, Fall 77-103
Saaei,A. Masoomi,M. (2011) The Impact of Terrorism on the National Security of the Islamic Republic of Iran, Journal of Politics, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Volume 41, Number 2, Summer 161-177
Sadri ali babaloo, S. Moein abadi bidgoli, H. Mirzaei,J. (2014) Investigating the Security Threats of the Islamic Republic of Iran from Pakistan, Defense Policy Quarterly, Volume 23, Number 1, Winter 9-38
Shafiei, N. Mahmoodi, Z. (2012) Investigating the Reasons for Pakistan's Importance in the War on Terror, 78 / Central Asia and Caucasus Journal, No. 78, Summer,77-107
Simbar,R. et al (2016) An Analysis of the Nature of Iran-Pakistan Relations (1985-2018), Journal of Political Studies in the Islamic World, Volume 5, Number 4, Winter 67-98
Salesi,Z. (2010) Internal Factors Influencing Pakistan Taliban Formation, MSc Thesis, Isfahan University
Soleimani, A. Khaledian, S (2012) Investigating US-Pakistan Relations After 9/11 and Its Impact on Pakistani Taliban Activities, Afaq Security Magazine, No. 16, Fall,157-186
Yaghoori,H. Noori, E. (2013) Measuring the Effects of Regularity and Security Indicators on Economic, Social, Cultural and Psychological Dimensions with an Emphasis on Citizens' Viewpoints: A Case Study, Birjand, South Khorasan Law Journal, No. 4, Spring,85-109
Yavari bafghi, A. et al (2010) Determining the Impact of Drug Trafficking on the National Security of the Islamic Republic of Iran; Law Management Studies Journal, Vol. 5, No. 4,585-607
Yazdan panah, K. Jafari, M. (2018) Geopolitical Analysis of the Impact of the Internet on Increasing Terrorism Activity, Strategic Studies Quarterly, Year 7, Issue 62, Autumn,221-244
www.tabnaksistanbaluchestan.ir
www.tasnimnews.com
www.foreignpolicy.com