تبیین شاخصه‌ها و مؤلفه‌های اجتماع‌پذیری فضاهای اجتماعی در شهر تهران (نمونه موردی مجموعه‌های اجتماعی و عمومی اراضی عباس‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مهندسی هیدرولوژی(آب‌های زیرزمینی)، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
انسان‌ها برای ارضای نیازهایشان با دیگران تعامل اجتماعی دارند. در اصطلاح جامعه‌شناسی به مجموعه‌ای از انسان‌ها که با هم تعامل اجتماعی پایدار دارند، جامعه گفته می‌شود. در درون جامعه، به دلیل وجود علایق مختلف انسان‌ها و گروه‌ها، تضادهای اجتماعی وجود دارند؛ اما با وجود تضاد تعادل و ثبات جامعه حفظ می‌گردد. رابطه اجتماعی در فضا و زمان اتفاق می‌افتد. مجاورت می‌تواند علت شروع رابطه اجتماعی باشد اما شرط کافی آن نیست. ساختار فیزیکی و تقسیمات عملکردی فضا ممکن است گشاینده و یا محدود کننده فرصت‌ها برای ارتباط باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش به بررسی سه فضای اجتماعی در مرکز شهر تهران در محدوده اراضی عباس‌آباد پرداخته شده است این فضاها شامل، باغ کتاب، باغ موزه دفاع مقدس و پل طبیعت است نحوه انتخاب به صورتی بوده که سلایق مختلف در انتخاب مکان‌ها در نظر گرفته شود. نتایج پژوهش، اجتماع‌پذیری فضاهای جمعی و عمومی را در تهران در سه دسته کلی عوامل کالبدی و فعالیتی و اجتماعی نشان می‌دهد و نتایج بعد اجتماعی را نسبت به مؤلفه‌های دیگر پژوهش پررنگ‌تر نشان می­دهد بیشترین موارد حائز اهمیت در میزان اجتماع‌پذیری و موفقیت یک مکان عمومی نسبت به مکان‌های دیگر عوامل: دسترسی، حضور مردم، راحتی، تعاملات اجتماعی، فعالیت اجتماعی، فضاهای انعطاف‌پذیر، کیفیت و زیبایی مکان هست.

کلیدواژه‌ها


References
Smith, Philip Daniel (2008), An Introduction to Cultural Theory, Translated by: H. Pouyan, Office of Cultural Research, Second Edition, Tehran
Bazrafkan, Kaveh, Gypsum, Maryam, 2011. "Research on the Social Dimensions of Sustainability and its Relation to Architecture", Second National Conference on Sustainable Architecture, March 7, 2011. Hamadan, Sama Educational and Cultural Center.
Partovvi, Parvin. 2012. Public Space and Women. Seminar on Women and Urban Issues. Tehran: Tehran Municipality.
Pour Jafar, Mohammad Reza, Tavakai, Akbar, Khorati farmer, Ahmad Reza. 2010 ”. Factors Affecting Planning for Neighborhoods and Residential Environments Proportional to the Growth and Development of Urbanization in Third World Countries , International Journal of Road and Building, 76, 72-81.
Tibalds, Francis. 2009. Citizen-oriented urbanism. T: Mohammad Ahmad Yinejad. Isfahan: Soil.
Jacobs, Jane. 2008. Death and Life of Major American Cities. D: Hamid Reza Parsi and Arezou Platonic, Tehran: University of Tehran.
Qing, Francis DC (1989), Form Architect, Space Order, Translated by: Zohreh Gharagozloo, University of Tehran, Third Edition, Tehran
Daneshpour, Seyed Abdollahi and Charkhchian, Maryam. 2009. Designing Components of Responsive Public Spaces Design. Geography and Planning, Tabriz University
Rapaport, Amos (2003), Cultural Origins of Architecture, Translated by: Sadaf al-Rasoul and Maple Bank, Imaginary Quarterly, Issue 8, Winter
Rafi'i, Mojtaba and God, Zahra. 2009. Investigating horns and criteria affecting citizens' satisfaction with urban public spaces. Strategy,
Ranjbari, Zahra. "Writing on Social Sustainability in the context of a Healthy Society", National Conference on Contemporary Iranian Architecture and Urban Development, 2010. Bayza: Islamic Azad University of Bayza Branch.
Zandieh, Mehdi, Pordevinejad, Samira, 2010. "Sustainable Development and its Concepts in Iranian Residential Architecture", Journal of Housing and Rural Environment. 130, 2-21.
Shukoi, Hussein. 2004. Social Ecology of Cities, Volume 2, Tabriz Institute for Social Research and Humanities.
Schultz, Christian Nuremberg. 2005. Architecture, Presence, Language and Location. T: Alireza Ahmadian. Tehran: Niloufar.
Fergas, Joseph. 2000. The Psychology of Social Interaction: Interpersonal Behavior. D: Mehr Firouzbakht and Khashayar Beigi. Tehran: Abjad.
Carmona, Matthew. 2011. Public Places, Urban Spaces, Different Dimensions of Urban Design. T: Zahra Ahriyo others. Tehran: Tehran Art University.
Crooked, Susan and Lennard, Henry. 1998. Design of urban space and social life. D: Rasool Mojtaba Pour. Journal of Architecture and Urban Development, 7 (44) and 45 (40 - 30).
Gol, Ian. 2008. Living in the Space Between Our Structures. D: Shima Shasti, first edition. Tehran: Academic Jihad Publishing Organization.
 
Lang, Jan (2004), Creating Architectural Theory: The Role of Behavioral Sciences in Environmental Design, Translated by Alireza Einifar, Tehran University Press, Tehran - Iran
Mahfouzi, Seyyed Mohammad Sadegh, Hashemian, Seyyed Mohammad Taghi, Rostami, Mostafa, (188), Six Analytical Speeches on the Manicure of Iranian Land Culture and Art, Ibn-3 Sina Research Institute, Tehran
Madani Pour, Ali. 2009. Public and private spaces of the city. T: Farshad Nourian. Tehran: Urban Planning and Processing Company.
Folk, Karim, Lunar, Hesam. 2011. Architectural Requirements Influencing Substation Space Station Socialization. Urban Management
Mansouri, Ali, 2010, Hijab and Wear in Iranian-Islamic Urban Planning Sample: Field Texture of Shiraz City, Journal of Housing and Rural Environment. 130, 38
Naghizadeh, Mohammad (2002), The Impact of Architecture and the City on Cultural Values, Fine Arts, Summer 81, no. 11
Official Website of Tehran Municipality District 7, 2013.
Hall, Edward T. Hall. 2008. Hidden later. Manouchehr Tabibian. Tehran: University of Tehran
Michael Y MAK and Clinton J PEACOCK,Social Sustainability: A Comparison of Case Studies in UK, USA and Australia, 17th Pacific Rim Real Estate Society Conference, Gold Coast, 2011
Bell, Paul A. 2001. Environmental Psychology. Orlando: McPeek
Hall, Edward T. 1990. The Hidden Dimension. N.Y: Doubleday
Altman, Irwin. 1975. The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, Crowding. California: Brooks/Cole
Tybaldz, F. (2008). Urban-oriented citizens. Translated to Persian by Ahmadinejad, M. Isfahan: Khak.
Van Raaij, W. F. (1983). Shopping Center Evaluation and Patronage in the City of Rotterdam. Economic Psychology. Rotterdam: Erasmus.
Whyte, W. (1980). Social life of small urban space. Conservation. Project for Public Spaces, US nonprofit organization for creating and sustaining public places. www.pps.org. (Accessed in 10 november 2014).