تعیین کاربری‌های بهینۀ کارخانۀ ریسباف اصفهان بر اساس مدل «برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری مرمت بافت‌های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکدة حفاظت و مرمت بافت‌ها و بناهای تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه استفادۀ مجدد از مواریث صنعتی به‌ویژه کارخانه‌های صنعتی یکی از مباحث چالش‌برانگیز حوزۀ میراث صنعتی محسوب می‌شود. ابعاد وسیع این بناها و به‌تبع آن، هزینه‌های زیاد مرمت و نگهداری و یا تمایل مالکان به تخریب این بناها و احداث ساختمان‌هایی با بازده اقتصادی فراوان از این چالش‌هاست. برای حل این مشکل، اندیشیدن کاربری مناسب برای این بناها از موارد مهمی است که باید بدان توجه کرد. موضوع این پژوهش حفاظت از کارخانة ریسباف اصفهان به‌عنوان یکی از مواریث مهم معماری صنعتی ایران است که لازمة آن تعیین مناسب‌ترین کاربری‌ها برای این اثر بر اساس مجموعه‌ای از معیارهاست. در این پژوهش تلاش می‌شود به کمک مدل برنامه‌ریزی سلسله‌مراتبی و نرم‌افزار Expert Choice، مناسب‌ترین کاربری‌های این اثر صنعتی تعیین شود. بررسی ۵ معیار کلی این پژوهش نشان می‌دهد در اولویت نخست شایسته است که کاربری کارخانه (تداوم وضعیت موجود) و پس‌ازآن کاربری فرهنگی با توجه ویژه به فرهنگ صنعتی ملاک تصمیم‌گیری برای حفاظت از کارخانة ریسباف قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها


References
Abedi, Hassan. (1955). the Society and Economy of Isfahan [In Persian]. Isfahan: Taeed.
Akbari, Nematollah; Zahedi-Keivan, Mahdi. (2008). Usage of Multi-Attribute Rating and Decision-Making Methods [In Persian]. Tehran: City and Village Councils of Iran Publications.
Akhgar. (10 April 1939). 11 (1422), [In Persian].
Basiri, Somayyeh; Vatandust, Rasool; Emami, Mohammad-Amin; Ahmadi, Hossein. (2014). The Historical and Intellectual Course of Development in Preserving Cultural Heritage from the Viewpoint of Conceptual Integrity. Islamic Studies: History and Culture, 46 (92), 85-108, [In Persian].
Ettelaat. (10 October 1955). (8803), [In Persian].
Ghodsipoor, Seyed Hassan. (2005). Analytic Hierarchy Process [In Persian]. Tehran: Amirkabir University.
Khajeh-Daluei, Manoochehr. (2001). A letter to His Excellency the Minister. Danesh Namā, 10 (81-83), Season 3. Isfahan: Construction Engineering Organization of Isfahan, [In Persian].
Jaberi Ansari, Haj Mirza Hassan Khan. (1999).The History of Isfahan. Revised by Jamshid Mazaheri, [In Persian]. Isfahan: Mash’al va Behi.
Habibi, Seyed Mohsen; Maghsoodi, Maliheh. (2005). Urban Renovation [In Persian]. Tehran: Tehran Publications.
Hanachi, Pirooz; Teimoortash, Sarah. (2017). Adaptive Reuse of Industrial Heritage - A model for creating new opportunities in cities. Conservation and Restoration Know-How, 1 (2): 21-33, [In Persian].
Honarfar, Lotfollah. (1967). A Guide to the Historic City of Isfahan for the Youth [In Persian]. Isfahan: Saghafi.
ICOMOS. (2011 A). Joint ICOMOS-TICCIH Principles for the Conservation of Industrial Heritage Sites (Dublin Principles). 17
th
ICOMOS General Assembly. Dublin.
Kiani, Akbar; Amirinejad, Mina. (2013). Evaluation of land use compatibility with Zandieh monuments. Urban Ecology Research, 4 (7), 9-20, [In Persian].
Lotfi, Sahand. (2011). Culture-led Regeneration: A Reflection on Cultural Fundaments and the Act of Regeneration. Fine Arts,45, 60-47, [In Persian].
Malczewski, Jacek. (2006). GIS and Multicriteria Decision Analysis (Akbar Parhizgar & Ata Ghaffari Gilandeh, Ed.), [In Persian]. Tehran: SAMT.
Mason, Randall. (2002). Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
Naghsh-e Jahan Pars Consulting Engineers. (2001). Islamic Establishment Square or the Third Centre of Isfahan. Danesh Namā,10 (83-81), Season 3, Isfahan: Construction Engineering Organization of Isfahan, [In Persian].
Nili, Reihaneh; Darab, Diba; Mahdavinejad, Mohammad-Javad; Shahcheraghi, Azadeh. (2017). An evaluation of conservation quality in contemporary Iranian industrial heritage using the Analytic Hierarchy Process (AHP). (Case Study: The Cotton Warehouse of Tehran). Environmental Science and Technology, [In Persian]. Doi: 10.22034/jest.2018.29611.3819.
Pazooki, Naser; Shadmehr, Abdolkarim. (2005). Iranian Monuments Registered by UNESCO from 18.9.1931 to 15.9.2005 [In Persian]. Tehran: The Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran - Conservation and Restoration of Cultural Heritage Directorate, Historical-Cultural and Natural Heritage Registration Office.
Saaty, T.L., (1980), The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill.
Seifpoor Fatemi, Nasrollah (1999). The Reflector of Lessons Learned. Revised by Ali Dehbashi, [In Persian]. Tehran: Sokhan & Shahab Sagheb.
Shafaghi, Siroos. (2006). The Great Bazaar of Isfahan [In Persian], Isfahan: Isfahan City Council Centre for Isfahan Studies and the House of Nations.
The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) Nizhny Tagil Charter. (2003). Nizhny Tagil.
Tofigh, Firouz. (1993). Multicriteria Evaluation in Physical Planning. Abadi, 3rd Edition, Issue 11, pp40-43.
UNESCO. (2003). Identification and Documentation of Modern Heritage UNESCO. World Heritage Centre.