آسیب‌شناسی تحقق‌پذیری طرح‌های ملی و منطقه‌ای در مناطق شمالی ایران در دهه 50 تا 90 و ارایه سیاست‌های بهبود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 عضو هیت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در ایران برنامه‌های توسعه همواره به دلایل مشکلاتی که وجود داشته به­طور موثری محقق نشده است. از جمله آنها طرح­های توسعه ملی و منطقه­ای است که در منطقه ساحل شمالی در بازه زمانی دهه 50 الی 90 تهیه شدند. این مشکلات در زمینه‌های مختلفی اعم از محتوا، مراحل تهیه، اجرا و نظارت وجود دارد که لازم است آسیب­شناسی شود. پژوهش کنونی آمیخته­ای از روش کمی و کیفی است و از نوع پژهش­های توصیفی-تحلیلی به شمار می­رود که با داده‌های آن به روش اسنادی (کتابخانه­ای) و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) جمع­آوری و سپس تجزیه­وتحلیل شد. در بخش داده‌های کمی از نرم­افزار SPSS و آماره‌های درصد و فراوانی، آزمون آماری میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. نتایج پژوهش در پنج حوزه شامل «عمده­ترین مسائل و مشکلات بر سر عدم تحقق­پذیری»، «مناسب­ترین نحوه مواجهه با مسائل»، «متدولوژی بهینه به­منظور تهیه»، «نحوه انطباق فرایند بهینه برنامه­ریزی» و «آینده فضایی مناطق شمالی ایران» ارایه شد.
 

کلیدواژه‌ها


References
Behzadfar, Mostafa (2009) tarhha va barnamehaye shahrsazi. Tehran. Moasseseye nashr shahr
Daftar taghsimat keshvari. Naghshe va jadval taghsi,at keshvari. Tehran, vezarat keshvar, 2005
Davidoff, P & Reiner, T. A. (2008) A Choice Theory of Planning. Journal of the American Institute of Planners. 115-103, (2) 28.
Faludi, A. (1973). A reader in planning theory. Pergamon Press.
Hirascar.j (1997) dramadi br brnamerizi shahri (lotarjrm; m.soleymani va a.r.yekanifard) tehran; jahad daneshgahi daneshgah tarbiatmoallem
Hoseynzadeh dalir. Karim (2001) barnamerizi nahiei. Tehran. Samt
https://www.amar.org.ir
https://www.gilan.ir
Markaz motaleat va tahghighat shahrsazi va memari iran (2000) sharh khadamat tarhhaye kalbadi mantaghei, tehran; markaz motaleat va tahghighat shahrsazi va memari
Markaz motaleat va tahghighat shahrsazi va memari iran, vezarat maskan va shahrsazi (2000) sharh khadamat tahaye tarhhaye kalbadi mantaghei
Masomi ashkvari. S.h (1991) osol va mabani barnamerizi mantaghei.anzai. somee sara
Mogharraraat shahrsazi va memari keshvar mosavvab 1999
Rahnamaie, mohammad taghi va shahhoseyni, p (2007) farayand barnamerizi shahri, tehran, samt
Sazman goghrafiaei nirohaye mosallah, naghsheye akharin taghsimat keshvari
sazman nagshebardari keshvar. Atlas naghshe va ettelaat makani (ostan mazandaran) tehran; sazman naghshebardari keshvar (sazman modiriat va barnamerizi keshvar) 2005
seyfoddini, raranak (2007) mabani barnamerizi shahri. Tehran; ayiizh
shie, esmaeil (2005) moghadamei bar mabani barnamerizi shahri. Tehran: daneshgah elmosanat iran
Tabrizi, naazanin va taghavi, maryam (2015) moghayese tatbighi ostanhaaye klanmantaghe shomal iran ba takid bar vizhegihaye sakhtari va emkanat laazem jahat toseye paydar gardeshgari. Faslnameye fazaye gardeshgari. Saal chharom. Shomareye 14