تبیین تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع‌های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشیار مدعو گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و دانشیار گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار ، گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ،نجف آباد ، ایران

4 استادیار گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهر سازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

بشر به دنبال تکامل در زندگی خویش، مسکن طبیعی در غارها را رها نمود و به مسکن ساخته دست خودروی آورد و تا امروز هر آنچه فرهنگ، اقتصاد و ابعاد زندگی انسان متحول شده، مسکن او هم متحول شده است. به همین جهت با تحول فرهنگی در هر جامعه‌ای، تحول در مسکن مشهود می‌گردد؛ بنابراین چگونگی طراحی معماری مسکن می­ تواند بر سبک زندگی ساکنان تأثیرگذار باشد و متعاقب آن میزان مصرف انرژی (به عنوان قسمت مهمی از توسعه پایدار) را دچار تغییر کند. در این پژوهش تلاش شده، تأثیر معماری دسترسی‌های عمودی مجتمع­ های مسکونی بر سبک رندگی پایدار (زیر مجموعه ­ای از معماری پایدار) ساکنان مجتمع­ های مسکونی مورد کنکاش قرار گیرد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها پژوهشی توصیفی-پیمایشی است. در مراحل ابتدایی از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای اطلاعات لازم کسب و سپس تعداد 14 مجتمع مسکونی شیراز با قرابت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به دو گروه بلند مرتبه و ارتفاع متعارف تقسیم‌بندی شده است و پس از سنجش کیفیت و کمیت دسترسی عمودی (آسانسور و پله) آن‌ها، تعداد دفعات استفاده از آسانسور طی یک هفته در اردیبهشت و مرداد 97 (با روش مطالعه میدانی) ثبت گردید. با توجه به میانگین استفاده روزانه و تعداد ساکنان هر مجتمع، سرانه استفاده آسانسور در یک روز اردیبهشتی و مردادی به دست آمد. سپس رابطه آن با کیفیت و کمیت پله‌ها به وسیله مدل تصریح شده و به وسیله نرم افزار ایویوز 7 مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد در ساختمان‌های بلند مرتبه کیفیت پله‌ها نمی­تواند تأثیر چندانی در تغییر سبک زندگی و استفاده از آسانسور داشته باشد؛ اما در ساختمان‌های با ارتفاع متعارف، با افزایش کیفیت پله، تعداد دفعات استفاده از آسانسور کاهش می‌یابد. پس هر چه کیفیت پله‌ها بهبود یابد، تعداد دفعات استفاده از آسانسور کمتر شده و سبک زندگی به سمت پایداری حرکت می‌کند؛ بنابراین ایجاد جذابیت و سهولت استفاده بخش‌هایی با مصرف انرژی کم، می‌تواند پایداری سبک زندگی را توسعه دهد.

کلیدواژه‌ها


References
Adib, Morteza and Norouzian Maleki, Sa'id, 2016, The Concept of Sustainability in Environmental Design from the Viewpoint of Architects and Landscape Architects, Journal of Environmental Science and Technology
Alinaghizadeh, Mehdi, Afshari Hematalikeikha, Mohsen, 2012, “Study the functional aspects of architecture through the analytical survey of native architecture - case study: functional study of sedentary of Qashqai tribes housing”, Procedia social and behavioral Science, 51, 380-385
Andersen RE, Wadden TA, Bartlett SJ, Zemel B, Verde TJ, Franckowiak SC.(1999). Effects of lifestyle activity vs structured aerobic exercise in obese women: a randomized trial. JAMA; 281:335–340.
Arjanko, Timo, 2015, “Dwellings promoting sustainable lifestyles in Vartiosaari”, PhDThesis work Aalto University, Excellent Urbanism and Architecture.
Arjanko, Timo, 2015, “Dwellings promoting sustainable lifestyles in Vartiosaari”, PhDThesis work Aalto University, Excellent Urbanism and Architecture.
Axelsson, Hagglund & Sandberg. (2015). Entrepreneurial Learning in Education Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self. Journal of Education and Training. ISSN 2330-9709 2015, Vol. 2, No. 2. Pp 40- 58
Boreham CGA, Wallace WFM, Nevill A. (2000). Training effects of accumulated daily stair-climbing exercise in previously sedentary young women. Prev Med; 30:277-281.
Boubekri, Mohamed., 2008. Day lighting, Architecture and Health: Building Design Strategies. London: Routledge
Chaney, D. (2002). Lifestyles. London: Rutledge
Chiara, J. D. & Crosbie, M. J. (1995). Time-saver Standards for Building Types. New York: McGraw-Hill Pub.
Choay, Francoise, 2007, Urbanization: imagination and realities, Translator: Mohsen Habibi, Tehran, Tehran University Publishment.
Coleman KJ, Gonzalez EC. (2001) Promoting stair use in a US-Mexico border community. Am J Public Health; 91:2007–2009.
Dariush, Babak, 2012, Human, Nature and Architecture, Tehran, Third Edition, Reconnaissance science
Eynifar, Alireza, The range of residential complexes and the physical continuity of the city, Tehran case study, Anboohsazane Maskan Journal, Tehran, Earth and House National Organization, 15th Number
Fairfield-Artman, Patricia (2010), “Narratives of Female ROTC Student-Cadets the Postmodern University”, A dissertation Submitted to the Faculty of The Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro
Falamaki, Mansour, 2005, Siri in Urban Experiences from Venice to Shiraz, Tehran, Space Publishing
Falamaki, Mohammad Mansour,2008, Reviving the buildings and historic cities,Tehran university.
Falamaki, Mohammad Mansour,2008, Reviving the buildings and historic cities,Tehran university.
Fazeli, Mohammad, 2003, Lifestyle and Consumption, Thran, Sobhe Sadeghh
Fazeli, Nematollah, 2007, Modernity and Housing (Anthropological Viking in the Concept of the House, Rural Life Style and its Contemporary Developments), Cultural Research Quarterly, First Year, No. : 35-63
 Ghobadian, Vahid, 2011, Climatic survey of Iran's traditional building, Tehran, Publication University of Tehran
Giddens, antoni, 2009, Modernity and identity; Society and personal identity in the new age, translator: Naser movafaghian, Tehran, Ney
Gifford, R. (1997) Environmental Psychology, Allyn and Bacon, Boston
Gifford, R. (1997) Environmental Psychology, Allyn and Bacon, Boston
Goffman, E. (1959) The Presentation of Self in Everyday Life, Penguin books, London.
Goffman, E. (1959) The Presentation of Self in Everyday Life, Penguin books, London.
Gorjimahlbani, yousef, Yaran, Ali, 2010, Gilan Sustainable Architecture Solutions: Compared to Japan Architecture, Fine Arts & Urbanization Journal, 41th Number, P 43-54
Hosseinzadeh Farami, Mehdi, 2014, Evaluation of the status analysis and changes in the lifestyle of the country in the last decade towards the Islamic style of Iranian lifestyle, the third conference of the Islamic Model of Iran Progress
Hosseinzadeh Farami, Mehdi, 2014, Evaluation of the status analysis and changes in the lifestyle of the country in the last decade towards the Islamic style of Iranian lifestyle, the third conference of the Islamic Model of Iran Progress
Lang, Jon T, 2005,Urban design: a typology of procedures and products, Translator: Hosein Bahreini, Tehran, Tehran University Publishment
Lange, John, 2004, Creation of Architecture Theory (The role of non-behavior in environmental design), Alireza Einifar, Tehran: Tehran University Press, Third Edition
Lorenzen, Janet A., 2012. “Going Green: The Process of Lifestyle Change”. Sociological Forum
Mahdavikani, Mohammadsaeid, 2008, Meaning of lifestyle and its range on social science, Culture resarch journal, First Year 2008,p199-230
Management and Planning Organization, 2000, Statistics of Fars Province, Statistical Yearbook Country
Pakzad, Jahanshah (2004), Guidance on the Design of Urban Spaces in Iran, Ministry of Housing and Urban Development, Department of Urban Planning and Architecture, Council Secretariat
Pakzad, Jahanshah (2004), Guidance on the Design of Urban Spaces in Iran, Ministry of Housing and Urban Development, Department of Urban Planning and Architecture, Council Secretariat
Rapoport, A. (1977) Human aspects of urban form, Pergamon Press, Oxford.