تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار اقلیم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
تقاضای بیش از پیش انرژی از سوی کشورهای صنعتی و تلاش برای دسترسی به انرژی در رقابت‌های اقتصادی بین‌الملل، باعث توجه ویژه به مناطق انرژی خیز و تغییر دیدگاه‌های ژئوپلیتیکی نسبت به این مناطق شده است. هدف از این پژوهش، تحلیل و بررسی ژئواکونومی ج.ا.ایران در معادلات جنوب غرب آسیا است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده که با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و سایت‌های معتبر نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام گردیده است. کشور ج.ا.ایران به لحاظ قرار گرفتن بین دو حوزه مهم دریای کاسپین و خلیج‌فارس و دارا بودن منابع سرشار انرژی نفت و گاز و سایر ذخایر زیر زمینی و قابلیت‌های اقتصادی دیگر، در قلمروهای ژئواکونومی جدید، دارای نقش بی‌بدیل به‌ویژه در منطقه جنوب غرب آسیا و خلیج‌فارس است اما از رهبری ژئوپلیتیکی منطقه و قدرت تأثیرگذاری بر سیاست‌های انتقال انرژی برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها


References
Akhbari, Mohammad, 2006, Western strategy is weakening the geopolitical power of the Islamic world. Mission Magazine.
Akhbari, Mohammad, 2004, the Geopolitical Structure of the World and Its Impact on the Middle East, Proceedings of the First Scientific Congress of the Iranian Geopolitical Society.
Amini, Hassan and Ali Jan Moradi Jo, 2009 the Impact of 9/11 on Iran's Security, Moderation Publications, Qom.
Elahi, Homayoun, 2009, Persian Gulf and its Issues, Qomes Publishing.
Brzezinski, Zbigniew, 1993, Out of Control, Translated by: Granddaughter of Abraham, Tehran: Information.
Sheikh Attar, Alireza, 2006, Energy and National Security Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs Publications.
Forward, Fard, Zahra and Mohammad Ali Rahmani, 2011, Iranian-American Territory in the Middle East, Geographical Organization of the Armed Forces Publications.
Zein al-Abedin Amouqin, Youssef, 2007, Introduction to Advanced Political Geography, Inscriptions by Gill Publishing, Rasht.
Zeinul Abedin Amouqin, Yousef, 2017, Geopolitics (Idea-Carbide) Islamic Azad University of Rasht Branch.
Mortazavi, Khodayar, Fariba Ali Karami, 2014, Geoeconomics of the Middle East and Globalization of Economics, Journal of Politics, Faculty of Law, Fall 2014, Tehran.
Johnston, Arji et al., 2004, the Geography of Global Transformation.
Jafari Woldani, Asghar, 2009, Challenges and Conflicts in the Middle East, Institute for Strategic Studies.
Ezzati, Ezzatollah, 2005, Geoeconomics of Energy and its Security Consequences on Three Countries Iran, Pakistan and India, Iranian Geopolitical Quarterly.
Ezzati, Ezzatollah, 2006, American Strategy in the Persian Gulf, Diplomatic Citizen, 9/11/2006.
Rashno, Nabiollah, 2013, Iranian Geopolitics and Economic Diplomacy, National Center for Globalization Publication, Presidency.
Safavi, Seyyed Yahya, (2001), Introduction to Iranian Military Geography, Volume Three, Geographical Organization of the Armed Forces, Imam Hussein University, Tehran
Nami, Mohammad Hassan, Alireza Abbasi, 2009, Analysis of Iran's Geoeconomic Position in the Middle East, Geopolitical Quarterly, fall 2009.
Ezzati, Ezzatollah, (2007), The Middle East's Position in 21st Century Geopolitical Developments Based on the Persian Gulf and the Islamic Republic of Iran (International Security Book 1), Publication of the Institute of Contemporary Studies and Research, Abrar, Tehran.
Mokhtari Hashi, Hussein, 1977, explaining the Concept of Geoeconomics (Geopolitical Economics and Recommendations for Iran) Geopolitical Quarterly, summer 1977.
Soleimani, Mohammad Bagher, 2000, Actors in the Middle East Peace Process, Department of State Press and Publication, Tehran.
Koulaie, Elaheh, 2000, Eco and Regional Convergence, Middle East Center for Scientific Research and Strategic Studies, Tehran.
Kemp, Jeffrey and Robert Harkavi, 2004, Middle East Strategic Geography Volume 1 and 2, Translated by: Seyyed Mehdi Hosseini Matin, Strategic Research Institute, Tehran.
Heydari, Gholamhossein, 2005, The Geopolitical Perspective of the World in the 21st Century, International Security Book 3, Tehran Institute of Contemporary Culture and International Studies.
Taghavi Asl, Seyyed Atta, 2000, Iran's New Geopolitics: From Kazakhstan to Georgia, Department of State Press and Publications, Tehran.
Naderi Ghotbeddini, Abbas and Seyed Qasem Zakeri, 2004, Middle East Book 1 on Middle East Issues and Charts, Abrar Contemporary Publishing, Tehran.
Fast, Lewis, 2007, International Relations in the Middle East, Translated by: Ahmad Sultani Nejad, Department of State Press and Publication, Tehran.
Miles Afshar, Farahnaz, 2012, Investigating the Position of Geopolitics and Geoeconomics in the Components of National Power of Iran, Quarterly Journal of Policy Making, spring 2012.
Veisei, Hadi, 2008, Geography of the Persian Gulf, Geopolitical Society of Iran.
Mojtahedzadeh, Pirouz, 2002, Political Geography and Geographical Policy, Khome Publications, Tehran.
Mehrabi, Alireza and Hossein Mahdian, 2008, Iranian National Energy and Security, Selected Publication.
Molla'i, Alireza, 2003, a Critique of Geopolitical Readings, Imam Bagher Research Assistant.
Movahedian Attar, Rasool, 2007, the Perspective of the Greater Middle East, the Rise and fall of National Governments, Foreign Ministry Press and Publication Center, Tehran.
Mousavi, Mir Tayeb, 2005, the World Economic-Political Issues of Oil, Democracy Press, Tehran.
Latin resources
world energy 2013, compasing energy futuers 2050
british peter 2009
energypost 24 1398
www.trt.net.tr nov 2017
blackwill and harris 2016