تحلیل الگوی فضایی شاخص‌های کیفیت زندگی در اجتماعات شهری (نمونه موردی: اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

4 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فارابی، تهران، ایران

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه شهری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

چکیده

توسعه جوامع شهر نشین بعد از تحولات صنعتی شدن، منجر به بروز تحولاتی در جوامع شهری شده است که یکی از جلوه‌های آن بروز ناهنجاری‌ها در جوامع شهری است که اغلب با کاهش مولفه‌ها و شاخص‌های کیفیت زندگی همراه بوده است. در این بین کاهش این مولفه‌ها در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی اثرات بسیاری بر تحولات جوامع شهری داشته است. این پژوهش که از نوع هدف کاربردی است و ماهیت توصیفی و تحلیلی دارد، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میدانی تنظیم گردیده است. جامعه اماری384نفر از ساکنان اسلامشهر بوده و نتایج حاصل از پرسشنامه در نرم افزار spss با استفاده از آزمون‌های کای اسکوییر برای تعیین سطح معناداری پاسخ‌ها، t استیودنت به منظور مقایسه میانگین‌ها مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. پس از بیان نظریات و نقد آنها، نسبت به بررسی وضعیت مولفه‌های کیفیت زندگی در جوامع شهری پرداخته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که شهر اسلامشهر در مجموع در شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، کالیدی، زیستی دارای کیفیت زندگی مطلوبی نبوده است. همچنین در پایان الگوی فضایی رضایت مندی اجتماعی و اقتصادی در شهر اسلامشهر نیز در قالب نقشه ترسیم شده است

کلیدواژه‌ها


Persian references
Abdollahi, Mohammad (2008), Social Issues in Iran: Goals and Needs. In Proceedings of the Iranian Social Issues Second Edition, Tehran: Ageh Publications and Iranian Sociological Association. Pp. 34-9
Amini, Mehdi (2006) Quality of Life Indicators of Citizenship and the Role and Duties of the Government, Seventh International Conference on Quality Management, Tehran(in persian)
Fatemeh Rahimbakhsh et al. (2018) Title Evaluation of Quality of Life in Villages of Astana and Baba Regrets in Lorestan Province, Journal of Housing and Rural Environment, Spring
Ghalibaf et al. (2011) Urban Quality of Life (Case Study of Dafed Abad Neighborhood) Journal of Geography, Volume 9, Number 31, Winte
Khajeh Shahkohi et al. (2014) Survey of Quality of Life in Urban Area (Neyshabour City Case Study), Journal of Urban Management, Volume 13, Number 35, p. 103
Lotfi Sedigheh (2009) Concept of Urban Quality of Life; Definitions, Dimensions and Its Measurement in Urban Planning, New Attitudes in Human Geography, Volume 1, Number 4, Autumn
Lotfi, Sedigheh (2009), The Concept of Urban Quality of Life: Definitions, Dimensions and Measurements in Urban Planning, Journal of Human Geography Research, 1st Year, No 4, Autumn(in persian)
Mokhtari, Marzieh & Nazari, Javad 2010), Sociology of Quality of Life, Sociology Publications.
No. 6, 24, Spring
Parnoon, ziba 2008: Quarterly Arman shahr Volume 4, Issue 3, Fall
Pour Jafar, Mohammad Reza et al (2005) Planning of Quality of Life in Urban Centers, Definitions and Indicators, Urban Places, No. 12(in persian)
Pur Ahmad et al (2011) Classification Analysis of Urban Quality of Life Using SAW Model, Journal of Human Geography Research, Volume 44, Number 4, Winter
Razvani et al. (2010) Development and Measurement of Quality of Life Indicators (Case Study of Nourabad City of Lorestan Province), Urban and Regional Research and Research, Volume 1, Number 2, Autumn
Shah Hosseini & Tavakoli (2013) Analysis of Urban Quality of Life Indicators of Ward Ward District 21, Tehran, Environmental Impact Magazine,
Latin references:
Boyer, R., Savageau, D. (1981).Places Rated Almanac. Rand McNelly, Chicago. Dissart, J. Deller, S. (2000)."Quality of Life in the Planning Literature". Journal of Planning Literature, 15: 135-161
Gutiérrez Rodriguez, P.; Vazquez Burguete, J.; Vaughan, R.; Edwards, J.2009. The Transformation of Municipal Services: towards Quality in the Public Sector, Spain.Helsinki, Finland
Lee, Y.-J., 2008, Subjective quality of life measurement in Taipei, Building and Environment, 43(7): 1205-1215.
Liu, B.C. (1976).Quality of Life Indicators in US Metropolitan Areas: A Statistical Analysis", Praeger, New York.
Mc crea, Rod, Tung-Kai Shyy & Robert Smson (2004): Modelling Urban Quality of Life in South East Queensland by linking subjective and objective indicators, 28th Australian and New Zealand regional Science Association
Megone, C. (1990).The quality of life: Starting from Aristotle. In: Baldwin, S., Godfrey, C.
Megone, C. (1990).The quality of life: Starting from Aristotle. In: Baldwin, S., Godfrey, C.
International annual Conference, Wollongong, NSW, 28th September to 1 October.
Rahman, Mielhamer & Wandschaneder (2003): Measurin the Quality of Life Across Countries: A sensitivity analysis of well-being indices, wider international conferences on inequality, poverty and human well-being, May 30-3 2003,
Stover, M.E., Leven, C.L. (1992),.Methodological issues in the determination of the quality of life in urban areas. Urban Studies 29 (5), 737-754.
Sufian, A.J.M. (1993).A multivariate analysis of the determinants of urban quality of life in the world's largest metropolitan areas. Urban Studies, 30(8):1319-1329.
Tuan seik, Foo, (2000), " Subjective assessment of urban quality of life in Singapore(1997-1998)".