تحلیل و بررسی چالش‌های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

چکیده
گردشگری یکی از مهم­ترین پدیده­های در حال گسترش جهان به شمار می­رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش­های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش­های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش­های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه­ای را که برای پاسخ­گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می­رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، می‌توان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می­شود با استفاده از منابع کتابخانه­ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


References
Abbaszadeh Grossi, Mania (2007), What is a Crime and Who is a Criminal?, Journal of Correction, No. 65 (4 pages - from 9 to 12)
Alvani, Seyyed Mahdi (1994), Mechanisms for Sustainable Development of Geoangardi, Summary of Selected Papers of the Second Iranian Geo-Geological Culture and Development Summit, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran.
Das Weil, Roger (2005), Tourism Management, Translated by Seyyed Mohammad Arabi and Davood Izadi, Publication of the Office for Cultural Research, Third Edition, Tehran.
Dinari, Ahmad (2005), Urban Tourism in Iran Wisdom, Micro Vocabulary Publishing.
Gharehnejad, Hassan (2009), Tourism Industry and its Economic Analysis, Islamic Azad University Press, Najaf Abad Branch, First Edition, Isfahan.
Heidari Chineh, Rahim (2010), Fundamentals of Tourism Industry Planning, Tehran: Post Publication.
Jafari Samimi, Ahmad and Expert, Shima (2013). The Impact of Tourism on Human Development, Journal of Tourism Planning and Development, Vol. 2, No. 7: 24-11.
Jahanian, Manoochehr, and Zahra Nadali Poury (2009), Management of Departures and Definitions, Nature and Components, Jihad-e-Academic Press, First Edition, Tehran.
Jalalian, Hamid and others (2010), The role of tourism in the process of cultural convergence, International Conference of Geographers.
Kalantari, Ali Akbar (1997), Jurisprudence and Tourism Industry, Jurisprudence Magazine, S1, Tehran, pp. 1-6.
Kazemi, Mehdi (2008): Tourism Management, Sem Publications, Chap Third, Tehran.
Mazzinani, Mohammad Sadegh (1997), Women and Tourism Restrictions, Jurisprudence Magazine, S1, Tehran, pp. 1-6.
Mesgarnejad, Jalil (1994), Traveling and Traveling in Islamic Culture, Summary of Selected Proceedings of the Second Iranian Tourism Conference on Culture and Development, Ministry of Islamic Culture and Guidance, Tehran.
Mohseni, R, AS. (1388). Sustainable Tourism in Iran: Functions, Challenges and Strategies. space Geographical. Ninth Year, No. 28, pp. 171-149.
Mokhlesi, Abbas (1997), traveled with non-Muslim geographers, Magjala Jurisprudence, Shah, Tehran, pp. 1-8.
Mousavi Khomeini, Ruhollah (1404): Tahrir al-Suwilah, Volume II, Al-Nusra Institute of Islam, Qom.
Mousavi, Seyyed Zahra (2012), Tourism Ethics, Ethics, The New Spring Period, p.
Nubokht, Mohammad Bagher, Pirouz, Elham (2009), Development of Tourism Industry (Barriers and Solutions), Research Deputy of Islamic Azad University - Bureau of Science Production Development.
Papeli Yazdi, Mohammad Hossein-Saghaei, Mehdi (2006), Tourism (Nature and Concepts), Post Publications.
Rahimpour, Ali and Seyyed Davood Mousavi (2000), Islamic Tourism Agency, Mahia Publishing, First Edition, Tehran.
Ranjbarian, Mohammad Ibrahim, Zahedi, Mohammad (2007), Tourism Industry Services, Chahar Bagh Publications, Isfahan.
Rezvani, Ali Asghar (2007), Geography and Tourism Industry, Payam Noor University Press, Seventh Edition, Tehran.
Salehi, Sadegh; Mirmohammadabad, Seyed Ahmad and Sohrabi, Maryam (2014), Sociological Explanation of Tourism Impact on Crime Rate in Mazandaran Province, Law Enforcement, 16, No. 4: 102-81.
Sawaqeb, Jahanbakhsh, and Mohammad Javad Rahmani (2006): Traveling in the Quran, Majid, Publications of the Bookstore Institute of Islamic Publishing, Islamic Studies Department, First Edition, Qom.
Seifaei, Mahsa (2005), Utility Use of Public Spaces with Emphasis on Corporate Planning, Thesis Master of Urban Planning, Tehran: Tarbiat Modarres University.
Tonekaboni, Farid and Morteza, al-Hadith (1998): A Narrative Narrative of the Ahlul-Bayt School, 11th Edition, Volume II, The Office of Islamic Folklore, Tehran.
Varesei, Hamid Reza and Rasool Heidari (2010), The Role of Islamic Tourism in the Convergence of Islamic Countries, Proceedings of the Fourth International Congress of Islamic Geographers, Zahedan.
Internet resources
http://www.mapsopensource.com
 https://www.mapsofworld.com
 https://link.springer.com