بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار- استان چهارمحال و بختیاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی مسائل و موانع موجود در روستاها به ‌منظور تحقق توسعۀ پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان کیار با تأکید بر کارآفرینی پرداخته‌است چرا که یافتن موانع توسعه پایدار روستاها در کنار مزیت سنجی منطقه می‌تواند راهکار‌های موثر برای توسعه پایدار روستا را مشخص نماید. روش تحقیق در این مطالعه، اسنادی و پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش افراد ساکن در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان کیار، مسئولان و کارشناسانِ استان چهارمحال و بختیاری می‌باشند. از افراد ساکن در روستاهای شهرستان کیار براساس فرمول کوکران 380 نفر، از بین کارشناسان 120 نفر و مسئولان صاحب‌نظر 83 نفر به‌صورت هدفمند و به روش گلوله‌برفی برای حجم نمونه در‌نظر‌ گرفته شد. همچنین 31 مانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با نگاه کارآفرینی تأثیر دارد و در پنل تخصصی با صاحب نظران به جمعبندی رسید، از نظر وجود مسئله، شدت مسئله و میزان اعتقاد به‌شدت، با روش فازی مورد ارزیابی و پس از آن با استفاده از روش بارِ‌عاملی نظرات هر گروه محاسبه و شدت تلفیقی به روش تحلیل عاملی محاسبه‌گردید. بر اساس نتایج این مطالعه نبود نوآوری در رابطه ‌با تعامل بین محیط زیست و انسان، ورود سازمان‌های متعدد مداخله‌گر در روستا و فقدان مدیریت یکپارچۀ روستا‌ها، مهارت پایین مردم در کسب‌و‌کار‌ها، نداشتن اطلاعات از بازار‌های کسب‌و‌کار و نبود نهاد‌های مشاوره‌ای مانند کلینیک‌های کسب‌و‌کار از مهمترین موانعی هستند که کمتر مورد توجه قرار‌گرفته‌اند و از شدت بالایی برخوردارند. همچنین اولویت‌بندی 31 مسئلۀ موجود در روستاهای شهرستان کیار مشخص‌گردید.

کلیدواژه‌ها


References
Akrami, Gholamreza. (2004). Designing and rehabilitation of Bam villages with a view to sustainable development of articles. Workshop on the elaboration of a charter for sustainable development of Bam, Ministry of Housing and Urban Development, [In Persian], Tehran: Ensha Publication.
Clark, Colin. 1937. Capital Substitution and Sustainable Development. Pan Jiahua: National Income and Expenditure.
Ghadiri masom, m., &zianoosh.mm., & khorasani, m.(2010)paydarie eghtesadi va rabeteye an ba vijegihaye makani-fazaee.(case study:roostahaye dehestane kohine shahrestane kabodrahang).faslnameye roosta va tosee, year6, no.2, pp. 78-96
gozareshe sazmane barname va bodjeh,gozareshe eghtesadie ostane chaharmahal va bakhtiari,2017:30
Hawthon, Graham, and David Concel. (2008). Area, Spatial Strategies and Sustainable Development. Translator: Aref Akwami Moghadam, [In Persian], Tehran: Azarakhsh Publications.
Hirsch, Robert D., and Michael P. Peters. (2004). Entrepreneurship. Translation by Seyyed Alireza Feyzbakhsh and Hamid Reza Taghiyari, [In Persian], Tehran: Institute of Scientific Publications of Sharif University of Technology.
IFAD. (2015). Rural Entrepreneurship Support Project, Latin America and Caribbean Division Programme Management Department
Kushalakshi, A and A. Raghurama. 2012. Rural Entrepreneurship: A Catalyst for Rural. Lahasanat Shemiranat Division) , [In Persian],Journal of Rural Planning and Research, Year 6, No. 17, pp. 152-133
Kushalakshi, Research Scholar (UGC-JRF) (2012), Rural Entrepreneurship: A Catalyst for Development
Myer, Gerald Martin.(1999). Major Issues of the Development Economics. Translation by Gholamreza Azadeh (Ermaki). First volume, [In Persian],Tehran: publication of Ney.
Mohammad nasiri lakeh, nasrollah molaee & eisa poor ramazan, 1398, tahlile nezame modiriate novine rostaee va toseeye mohiti-ecolojik va kalbodi-fazaeeye rostaee(motaleeye moredi: nahieye markazie ostane gilan), faslnameye negaresh haye no dar joghraphiaye ensani, doreye:11, shomareye peyapeye: 44.
Mosavi jahromi, yeganeh. (2007), economic development &planning. Tehran: payamenoor publication.
Naudé, Wim. 2013, Entrepreneurship and Economic Development:Theory, Evidence and Policy, UNU- MERIT and MGSoG, University of Maastricht, MsM and IZA, No. 7507.
Neda bagheri, mohammadtaghi razavian & jamile tavakoli nia, 1398, naghshe modiriate shahri dar paydarie gardeshgarie mahaleh(case study:mahaleye tajrish ba roikarde sabz), faslnameye negaresh haye no dar joghraphiaye ensani, doreye:11, shomareye peyapeye: 44.
Paul, Mansi, and Achla Sharma. 2013. Entrepreneurship as a Tool for Rural Development. Global Journal of Management and Business Studies.
Pierce, David, etc. 1996. The World Without Doomsday. China Financial and Economic Publishing House.
Price, Andrew. (2012). Developments in Transport Policy: The New Approach to the Appraisal of Road Projects in England. Journal of Transport Economics and Policy. Vol 33. Part 2. 221-6
Rahmani Fazli, Abdol Reza and Rahmatullah Monsishi Zadeh and et al. (2017). Analysis of Rural Management Position Based on Good Governance Approach in Rural Sustainable Development (Case Study: Comparison of Central District of Kohdasht and
Saidi, A., & Hosseini Hasel, S. (2009). locating foundation and the establishment of new rural, [In Persian], Tehran: Shahidi publications.
Shafeghat, A. H. Darvish, A. Namdar and R. Gholami. (2008). Pattern of rural entrepreneurship in economic and social development. [In Persian], Paper Collection of National Conference on Sustainable Rural Development with Emphasis on Agriculture.
Sharma, M., Vandana, C., Rajni, B., & Ranchan, C. 2013. Rural Entrepreneurship in Developing Countries: Challenges, Problems and Performance Appraisal. Global Journal of Management and Business Studies, 3 (9), 1035-1040.
Sihua, Liu. 2010. Theoretical Thinking on Sustainable Development Economy. China Academic Journals (CNKI), online
Sinabell, Franz. 2009. Roles of Agriculture in the Rural Economy. An Exploration Exemplified. Austria. Vienna.
Todaro, Michael P, and Stephen C. Smith. (2015). Economic development. translation by Shahnam Taheri, [In Persian], Tehran: Hastan Publication
todaro, Michael P.(1985). ). Economic development in world. translation by gholamali farjadi, [In Persian], Tehran: barname va bodjeh publications.
ZHENL, XIEGao -di, in,LUChun and etc. 2008. Sustainability Status and Trends of China ’s Development. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Vol.30,No.9. Beijing 100101, China. 0531 -5531.