بررسی شرایط دمایی استان فارس جهت تعیین شهرهای مستعد زنبورداری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات و جنگلها ومراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

چکیده
 در سال‌های اخیر محبوبیت زنبورداری شهری به سرعت در حال افزایش است، به طوری که ممنوعیت زنبورداری در بسیاری از شهرهای دنیا رفع شده است. مهم‌ترین نتیجه پرورش زنبور عسل، گرده افشانی است اما یکی از اهداف بشر از پرورش زنبور عسل، برداشت تولیدات آن می‌باشد. زنبورداری شهری به گرده افشانی درختان و گل‌های پارک‌ها و خیابان‌ها در فضای شهر کمک زیادی می‌کند و همچنین می‌تواند به عنوان یک کسب و کار خانگی محسوب شود. با توجه به اینکه در زنبورداری شهری کندوها کوچ داده نمی‌شوند، توجه به دما به عنوان مهمترین عنصر جوی موثر بر زنبورداری حائز اهمیت است. در این تحقیق از آمار دمای کمینه و بیشینه روزانه ‌ایستگاه‌های هواشناسی در دوره آماری 20 ساله استفاده‌ شده است. از این داده‌ها برای تطبیق آستانه‌های دمایی موثر بر فعالیت زنبور عسل استفاده شده است. نتایج برآوردهای ‌ایستگاهی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و با توجه به رابطه مستقیم بین تغییرات ارتفاعی و تغییرات دمایی به پهنه‌ استان فارس تعمیم داده ‌شده است. سپس نقشه پهنه‌بندی قابلیت زنبورداری شهری در استان فارس ترسیم گردید. نتایج نشان داد شرایط حرارتی فعال تقریبا در بیشتر نواحی استان از ماه فروردین آغاز شده و به تدریج به مناطق مرتفع استان می‌رسد. نواحی جنوبی و کم ارتفاع استان در ماه‌های تیر تا مهر دارای محدودیت گرمایی هستند. مناسب‌ترین مکان‌ها جهت استقرار کلنی‌ها با تبعیت از نقشه‌های پهنه‌بندی بر پایه شرایط دمایی جهت زنبورداری شهری، شهرهای واقع در نوار مرکزی استان با ارتفاع متوسط 1500 متر از سطح دریا هستند.

کلیدواژه‌ها


References
Abou-Shaara, H. F., Al-Ghamdi, A, and Mohamed, A. (2013), Asuitability map for keeping honey bees under harsh environmental condition using geographical information system. World Appied Sciences Journal.
Algamdy, A. (2003), Evaluation of various honey bee foraging activities for identification of potential bee plants in riyadh Saudi Arabia, Bee Research.
Barnett, Laura (4 May 2006). "Why London's beekeepers are a growing band". The Independent. Retrieved June 28, 2012.
Bartomeus, I. J.S. Ascher D. Wagner B.N. Danforth S. Colla S. Kornbluth R. Winfree, Climate-associated phenological advances in bee pollinators and bee-pollinated plants, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 20645-20649.
Bradbear, N. (2009), Bees and role in forest livelihoods A guide to the services provided by bees and the sustainable harvesting processing and marketing of their products. F. A. O. United nations, Rome.
Bees Reared in Cities ‘Healthier’. BBC News, UK. (2006)
Cressey, Daniel, Climate change crushes bee populations, Nature, 2015, 10.1038, 17950
Golchin, Mostafa and Masoud Jalali (2013), Barrasiye tasire anasore abohavai dar tolid kandooye zanboore asale boomi shahrestane ahar, Journal of Geography and Planning, Vol. 17, No. 45, Tabriz, pp. 183-202.
Golchin, Mostafa and Orej Jalali (2010), Barrasiye tasire anasore abohavai dar amalkarde kandooye zanboore asale moderne shahrestane ahar, Quarterly Journal of Geographic Space, Vol. 10, No. 29, Ahar, Pages 181-197.
Hatami Bahman Biglou, Khodakkarm and Javad Khoshal Dastjerdi (2010), Navahi eghlimi ostane fars be raveshe tahlil ameli, Journal of Geographic Space, Vol. 10, No. 32, Ahar, Pages 135-150.
Ismail, A. H. M., Owayss, A. A. Mohanny, K. M. and Salem, R. A. (2013), Evalution of pollen collected by honey bee Apis mellifera colonies at fayoum governorate Egypt, part 1: Botanical origin, Journal of the Saudi Society of Agriculture Sciences.
James, R. R. Pits- Singer, T. L. (2008). Bee pollination in agricultural ecosystems. Oxford University Press, Inc.
Jazayeri, Seyyed Abdollah (2014), Deputy director of improvement of livestock production of Jihad-e-Agriculture Organization of Fars province, IRNA news agency.
Larti, Mojgan, Nazarian, Hassan, Ghasempour, Saber, Shanaki, Pari and Ali khodaKarami (2013), Tahiyeye taghvime zanboordari hozeye abkhize nazloochai va rozechai dar ostane azarbaijane gharbi, Journal of Animal Science (Research and Development), Volume 26, No. 3, Karaj, Pages 27-35.
Maddahi, Khadijeh (2014), Taghire eghlim va garde afshanha, Journal of Iranian Bee Science and Technology, Volume 5, Issue 9, Pages 20-46.
Maricen, K. Nielsen, A. and Sttenseth, N. C. (2011), Potential effects of climate change on crop pollination. F. A. O. United nations, Rome.
Moradi, Mostafa (2013), Taghire eghlim va zanboore asal, Second National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment, Agricultural Research Center and Natural Resources of West Azarbaijan Province, Urmia.
Mutsaers Marieke, van Blitterswijk Henk, van 't Leven Leen, Kerkvliet Jaap, van de Waerdt Jan, (2005), Bee products, Catharina de Kat-Reynen, Wageningen, Netherlands, Digigrafi
Najmi gharegheshlaghi, yahya (1999), Barrasiye anasore eghlimi va tasire an bar parvareshe zanboore asal dar shahrestane salmas, Master's Degree in Natural Geography, Assistant Professor Manouchehr Farajzadeh, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, p. 96.
Pirirani, Ebadollah (2015): zanboorane asal va zanboordari, Aiizh Publishing, First Printing, Tehran.
Rahmani, Seyyed Ruhollah and Hadi Ansari Ramandi (2012), Barrasie eghlimie motaleate fenolozhi be manzoore parvareshe zanboore asal dar ostane ilam, Fourth Scientific Conference of Students of Geography, Tehran.
Salkin, PE (2012). "Honey, it's all the Buzz: Regulating Neighborhood Beehives". Boston College Environmental Affairs Law Review. 55 (39).
Shaemi, Akbar (1992), Barrasi janbehaye beokelimai parvareshe zanboore asal dar iran motaleye moredie ostane isfahan, Master's Degree in Geography, Supervisor, Bahlul Alijani, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Geography Department.
Shahrestani, Nematollah (2006), Zanboore asal va parvareshe an, Sepehr Publication, Fourteenth Edition, Tehran.
Shamei, Akbar (2001), Parvareshe zanboore asal ba takid bar janbehaye mohiti va joghrafiyai, Goldasht Publishing, First edition, Isfahan.
Shamei, Akbar, Ahmadi, Hamzeh and Seyyed Rohallah Rahmani (2013), Arzyabie petansiyele eghlimiye parvareshe kolonihaye zanboore asal dar sathe istgahhaye montakhabe ostane ilam be manzoore toseye keshavarzi, The First National Conference on Sustainable Development of Agriculture Using Agricultural Model, Hamedan.
Sotoudeh, Jafar (2014), Poultry Manager, Bee and Silkworm Fars Jihad Organization, Shiraz Reporters Club.
Tahmasebi, Gholamhossein, Ebadi, Rahim, Tajabadi, Naser, Akhundi Mansour and Saeed Faraji (2002), Tasire sharayete joghrafiyai va eghlimi dar jodaiye toodehaye zanboore asale koochak