موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار و تأثیر آن بر شکل‌گیری توسعه‌ی منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری دانشکده فنی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
    هر کشوری ممکن است باتوجه به توانمندی‌های سرزمینی خود اقدام به برنامه‌ریزی جهت توسعه اقتصادی کند. این برنامه‌ریزی‌های توسعه براساس ویژگی‌های هر منطقه تدوین می‌شود و باتوجه به میزان توانمندی آن منطقه به نتایج مشخصی دست می‌یابد. در این مقاله نیز نگارندگان سعی دارند با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خاص منطقه آزاد چابهار به بررسی نقش این عنصر ژئوپلیتیکی در شکل‌گیری توسعه منطقه‌ای این منطقه آزاد بپردازند. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که: موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار چه نقشی در شکل‌گیری توسعه منطقه‌ای آن خواهد داشت؟ فرضیه تحقیق نیز بدین صورت است که: به نظر می رسد موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد چابهار نقش مهم و انکار ناپذیری در شکل‌گیری توسعه منطقه‌ای آن خواهد داشت. لازم به ذکر است که مقاله حاضر به شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


References
Agnew, John, 1998, Geopolitics: Revisioning political world, Rutledge.
Taylor, Peter, 1989, political Geography, Long Man, London.
Thuatail, O.G, 1996, Critical Geopolitics, Rutledge, London
Adibi, M.(1998). Geopolitical Position of Iran after Cold War. Meeting on Geography and Security and Defensive Applications. Imam Hussein University.
Ezzati, E.(2001). Geopolitics. SAMT Publications.
Ezzati, E.(2003). Geopolitics in 21th Century. SAMT Publications.
Fuler, G.(1994). The World's Kiblah: Geopolitics of Iran. Translated by Abbas Fajr, Tehran: Markaz Publication.
Hafeznia, M.R.(2000). A New Definition of Geopolitics. Quarterly of Geographical Researches, year 15th, no. 3&4.
Hafeznia, M.R.(2002). Political Geography of Iran. SAMT Publications.
Hafeznia, M.R.(2006). Conceptions and Definitions of Geopolitics. Astan-e Qods-e Razavi Publication Institution, Amirkabir Research Center.
Home and City Consulting Engineers.(1997). General Body Layout of Chabahar Free Zone. Taskmaster: The Organization of Chabahar Free Zone.
Karimipur, Y.(2001). An Introduction to Iran and the Neighbors of Dispute, Tension and Threat. Jihad-e Daneshgahi, Teacher Training University, first Ed.
Lakust, E. J.(1999). Factors and Thoughts in Geopolitics. Ali Farasati, Tehran: Aman Publication.
Mirheydar, D.(1998). Geopolitics: A New Definition. Quarterly of Geographical Researches, Year 13th, no.4.
Mohammadi Almoti, M.(1995). Free Zones and Its Commercial and Economic Effects. The Institution of Commercial Studies.
Mojtehedzadeh, P.(2000). Geopolitical Ideas and Iranian Realities. Tehran: Ney Publication, Ferst Ed.
Mojtehedzadeh, P.(2002). Political Geography and Geographical policy. SAMT Publications.
Razmara, A.(1941). Military geography of Iran: "Iran's Islands in Persian Gulf". Tehran.
Safavi, S.Y.(1997). An Introduction to the Military geography of Iran, "Northwest and West of the Country". First Volume, Imam Hussein University.
Shahrig Consulting Engineers.(2010). Investing Opportunities in Chabahar Free Zone. Taskmaster: The Organization of Chabahar Free Zone.