برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری پایدار در مناطق خشک(نمونه موردی:شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
   در برنامه‌ریزی گردشگری رویکردهای پایداری به خاطر افزایش نگرانی‌های بین‌المللی برای مسائل اکولوژیکی رشد یافته است که به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای رویکردهای پایداری، الگوی کاملی برای نگهداری جاذبه‌ها چه طبیعی و چه فرهنگی باشد. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در عصر حاضر و درآمدزایی آن برای کشور، انجام مطالعات راهبردی و شناسایی زمینه‌ها و چالش‌های توسعه این صنعت و بخصوص توسعه پایدار آن در پهنه‌های پرجاذبه‌ای مانند مناطق خشک و کویری امری ضروری می‌نماید. بر این اساس در این مقاله با توجه به وجود جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی و تاریخی زیاد شهر یزد، ابتدا به تبیین عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار بر این صنعت با توجه به ابعاد پایداری پرداخته شده و سپس با استفاده از تکنیک‌های AHP و بهره‌گیری از نرم‌افزار Expert Choice درجه اهمیت نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای آن محاسبه، رتبه‌بندی و ارزیابی شده و درنهایت با توجه به امتیازهای کسب شده، با استفاده ازنمودارSWOT ،نوع راهبرد تعیین شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی تهاجمی، الگوی اثربخش نظام گردشگری پایدار شهر یزد بوده که با استفاده از آن می‌توان به انتخاب راهبردهایی پرداخت که با استفاده از قوت‌های موجود منطقه و با بهره‌گیری از فرصت‌های شناخته شده در این نظام می‌تواند اهداف پایداری گردشگری در این خطه را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها


منابع
الوانی، س.م، پیروزبخت، م،(1385)، فرایند مدیریت جهانگردی.تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی،
پاپلی یزدی، حسین، سقایی، محمد،(1386)، گردشگری: ماهیت و مفاهیم.تهران: انتشارات سمت،
پیرس جان و ریچارد کنت رابینسون،(1388)، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
تقوایی، مسعود، اکبری، محمود،(1387)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و گردشگری شهری. اصفهان: نشر پیام علوی،
زاهدی، شمس‌السادات،(1385)، مبانی گردشگری و اکو گردشگری پایدار، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
عابدی، خسرو،(1385)، مبانی نظری گردشگری پایدار، وبلاگ آموزش جغرافیا در ایران.
7-گلکار، کورش،(1384)، مناسب‌سازی تکنیک تحلیلی سوآت(SOWT)برای کاربرد در طراحی شهری، مجله صفه، شماره 41،سال یازدهم ،پائیز و زمستان.
گی،چاک. وای، فایو سولا، ادواردو،(1382)، جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی.تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی،
محسنی، رضاعلی،(1388)، گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش‌ها و راهکارها، مجله فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 28، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.
مرادی مسیحی، واراز،(1384)، برنامهریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران و نمونه موردی کلان شهر تهران.تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
مشیری، آقاجانی و نظریان،(1385)، امکان سنجی توسعه صنعت گردشگری در شهرستان اردبیل، فصلنامه چشم‌اندازهای جغرافیایی، شماره3، 35-21.
ولا فرانسوا و بیچریل، یونل،(1384)،گردشگری بین‌المللی، ترجمه محمد ابراهیم گوهریان و محمد مهدی کتابچی، مؤسسه انتشاراتی امیر کبیر، 96.
سایت روزنامه مردم سالاری www.mardomsalari.com ،(1389)، admin
سایت مطالعات گردشگری،(1388)، نوشته شده توسط مهدی سقایی.
سایت گردشگری کشور،(1385)، توسعه پایدار در گردشگری، نوشته شده توسط لادن صادقیون.
Alipour, H,(1996), Tourism Development within Planning Paradigms: The case Tutkey, Tourism management 17(5).
Bar-O,R,(1996),Measuring the effects on tourism of violence and of promotion following violent acts. in A. Pizam, & Y.Mansfeld(Eds), Tourism,crime and international security issues. Chichester:Wiley,12-22.
Bernroider, Edward,(2002), Factors in SWOT Analysis Applied to Micro, Small-to- Medium and Large Software Enterprises: An Austrian Study, European Management Journal, pp. 45-59.
Forsyth, Tim,(2009), Sustainable Tourism, The London School of Economics and Political Science, web site: FATHOM, session 1.
Helmy, E ,(2004), Toward Integration of Sustainability into Tourism Planning in Developing Countries:Egypt as a case study, Current Issues in Tourism, Vol.7, No. 6.
Megan, Epler Wood,(2002), “ Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability ”,http://www.ecotourism.or.
Page, S.J. and Thorn, K.J.(2000), Towards Sustainable Tourism Planning in New Zealand: Public Sector Planning Responses”, Depa rtment of Management Systems, Massey University Albany
Pearce, D,(1989), Tourist Development, London: Longman.
Sugiyarto, Cuntur&orther.(2003).Tourism and globalization Economic Impact in Indonesia.www.elsevier.com
Yükseİ Hasan and Metin Dagdeviren, 2007, Using the Analytic Network Process(ANP)in a SWOT Analysis - A Case Study for a Textile Firm, Journal of Information Sciences, Vol. 177, Issue 16, Aug., pp 3364–3382