امکان سنجی استقرار صنایع کوچک (تبدیلی کشاورزی ) با استفاده از مدل تحلیلیSWOT مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

چکیده

چکیده
صنعتی کردن روستاها با توجه به رسالت‌‌ها‌ و اهدافی که به دنبال خواهد داشت ،گامی اساسی جهت نیل به توسعه پایدار روستایی می‌باشد. مقاله حاضر امکان سنجی استقرار صنایع کوچک (تبدیلی کشاورزی )در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت را با توجه به قابلیت‌‌ها‌ ومحدودیت‌‌ها‌ی پیش روی هدف و هم‌چنین تعیین و ارائه استراتژی‌‌ها‌ و راهکارهای مناسب را در خصوص هدف مورد نظر مورد بررسی قرار داده است. و بر این اساس پرسش کلیدی پژوهش عبارتست از این‌که آیا امکان ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت وجود دارد یا نه؟ بدین منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی است.جهت ارائه استراتژی‌‌ها‌ی و راهکارهای مناسب از طریق تعیین نقاط قوت ،ضعف، فرصت‌‌ها‌ و تهدیدها از مدل تحلیلی SWOTاستفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که محدوده مورد مطالعه جهت استقرار صنایع از نقاط قوت و فرصت بیشتری هم‌چون ویژگی‌‌ها‌ی زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعداد ضعف‌ها‌و تهدیدها پیش رو دارامی‌باشد، بنابراین علاوه برکارکردهای فعلی می‌توان کارکرد صنعتی را جهت رسیدن به توسعه پایدار برایش در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


منابع
1-آسایش،حسین(1381)،اقتصاد روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
2-آسایش،حسین،قنبری،نوذر(1385)،مقدمه‌ای بر اقتصاد روستایی ایران– دانشگاه آزاد اسلامی.
3-آمار، تیمور(1389)،کارکرد صنعتی نواحی روستایی و ضرورت توسعه آن–مطالعه موردی :بخش خورگام شهرستان رودبار-فصل‌نامه علمی و پژوهشی جغرافیای انسانی –سال دوم،شماره چهارم.
4-ازکیا،مصطفی وغفاری ،غلامرضا(1388)،توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران: نشر نی.
5-استانداری گیلان-(1387)-آخرین تقسیمات اداری سیاسی شهر رشت–معاونت برنامه‌ریزی .
6- امین آقایی،مهرناز(1387)،بررسی عوامل موثر برعملکرد صنایع کوچک ازدیدگاه کارشناسان توسعه روستایی-فصل‌نامه روستاوتوسعه،سال11،شماره4،زمستان1387.
7-تودارو، مایکل(1368)،توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی ،چاپ چهارم، تهران- سازمان برنامه وبودجه.
8-تیموریان،کتایون(1386)،مکانیابی صنایع روستایی با استفاده از جی.آی.اس، مجله سپهر،دوره شانزدهم، شماره شصت و دوم.
9- صاحبی، صادق(1374)،صنایع روستایی ونقش آن در توسعه کشور، مجله جهاد، سال پانزدهم، ش 175.
10-خزاعی قوژدی،علی(1376) "صنایع روستایی، تحولات و توسعه" .فصل‌نامه روستا وتوسعه .سال1،شماره2و3،تهران:وزارت جهادسازندگی، مرکزتحقیقات وبررسی مسائل روستایی.
11-رضوانی، محمدرضا(1387)، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران.
12-اکس، زولتان جی، توریک، روی و کارلسون، بو (1381)،نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن، ترجمه جهانگیر مجیدی، تهران چاپ، رسا.                                                                                                                  13- سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان(1389)،صنایع روستایی، لیست مجوزهای صادره صنایع تبدیلی کشاورزی استان گیلان.
14-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان –(1383)، شناسنامه آبادی‌‌ها‌ی .
15- قره نژاد، حسن(1371)،مقدمه‌ای بر جغرافیای صنعتی، نشر جهاد دانشگاهی،اصفهان.
16-مرکزآمارایران، فرهنگ آبادی‌‌ها‌ی استان گیلان(1378)،سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
17-مطیعی لنگرودی، حسن(1382)،برنامه‌ریزی روستایی با تاکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
18-معاونت برنامه‌ریزی استانداری گیلان،(1388)،سال‌نامه آماری استان گیلان.
19-مهندسان مشاور D.H.V از هلند "رهنمودهای برای برنامه‌ریزی مراکز روستایی"ترجمه سید ابوطالب فنایی و دیگران.
20- هریسون،جفری و جان، کارون-(1386)،مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر بهروز قاسمی، انتشارات:هیات.
 21-نسترن، مهین و هوشمندفر، سپیده(1389)،برنامه‌ریزی استراتژیک جهت سازماندهی قسمتی از بافت فرسوده شهر ارومیه ،فصل‌نامه جغرافیا و مطالعات محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، سال اول –شماره سوم.
22- نصیری، اسماعیل(1386)، صنایع روستایی عاملی تاثیرگذار برفرایند توسعه اقتصادی واجتماعی نمونه روستاهای بومهن-فصل‌نامه چشم‌انداز جغرافیایی،سال اول، شماره 5، تابستان 86.
23- نوری، سید هدایت ا..،بیک محمدی، حسن، تقدیسی، احمد،شفیعی، پروین،(1389)اولویت‌بندی صنایع کوچک وکارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان باروش دلفی، فصل‌نامه روستاوتوسعه، سال13،شماره2.
24- Zamanch,A(2006) industry and Rurall development in developed country.