معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 مربی مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور، پژوهشگر دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیده
دانش پدافند غیر عامل به عنوان یکی از جدید ترین علوم دفاعی با هدف کاهش آسیب پذیری در زمان بحران همواره مورد توجه محافل علمی و نظامی بوده؛ تا جایی که کشورهای قدرتمند، خود اهمیت زیادی برای این موضوع قائل شده­اند. با توجه به اینکه در زمان بحران شهرها به عنوان کانون آسیب پذیری محسوب می شوند، نقاطی از شهر که به صورت پایدار طراحی شده باشند آسیب پذیری کمتری خواهند داشت. به طوری که این امر با استفاده از معیارهای پدافندی برای طراحی محله پایدار صورت می پذیرد. در این راستا هدف پژوهش بدست آوردن معیارهای طراحی محله پایدار از منظر پدافند غیرعامل می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و تکنیک مورد استفاده در آن دلفی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان حوزه پدافند و معماری است که از آنها 10 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیارهای طراحی محله پایدار از نظر پدافند غیرعامل در 5 دسته کلی اعم از معیارهای جغرافیایی و اقلیمی، طراحی معماری، بهبود وضعیت مدیریتی و اجرایی، بهبود وضعیت تاسیساتی و معیارهای بهبود وضعیت کاربری ها طبقه بندی می شوند. اعضای پانل در ترتیب اهمیت معیارها بیشترین امتیاز را به ترتیب به معیارهای طراحی معماری و جغرافیایی و اقلیمی داده که هر دوی آنها امتیازی بیش از 4 را دریافت نمودند. هم چنین به دنبال آن معیارهای بهبود وضعیت مدیریتی و اجرایی، بهبود وضعیت کاربری ها و بهبود وضعیت تاسیساتی حائز اهمیت بوده که میانگین بالای 3 را بدست آوردند.
 

کلیدواژه‌ها


منابع وماخذ
Ahmar Luii, M.H (2010) passive defense in modern warfare, [In Persian] Tehran, Faculty of al-Farabi.
Asgharian Jedi, A. (2007) architectural requirements for sustainable Passive defence, [In Persian] Tehran, Shahid Beheshti University Publications Center.
Azizi, M. (2006) residential neighborhood sustained-case study: Narmk-[In Persian], Journal of Fine Arts of Tehran University, No. 27, pages 35-46.
Alidousti, S. (2005) design and explaining model of key factors influencing the use of information technology in government agencies, [In Persian] Management PhD thesis, School of Management, Tehran University.
Barton, Hugh, Shaping Neighborhoods (2003) a Guide for Health, Sustainability and Vitality, Spon Press.
Cuhls, k. (2002) Delphi method [online].Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Munich Personal Repec Archive, Available from: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/ 4999[Accessed 17 April 2010].
Chapman, D (2010) the creation of neighborhoods and places the built environment,[In Persian]  translate by M tabibian, Tehran University Press.
Gharakhlou, M. et al. (2009) analysis of the level urban sustainability in informal settlements, case study Sanandaj, [In Persian] Human Geography Research Bulletin, Issue 69.
Ebrahim Zarghar, A; Mesgahri, S. (2008) Passive defense in Proceedings of the Passive Defense Organization website.
Hartman, T. (2007), the Delphi Method for Graduate Research, Journal of Information Technology Education, Volume 6.
Hossein Amini, H. (2010) Evaluation of passive defense for planning structure in Langroud city, [In Persian] Journal of Applied Research in Geographical Sciences, University of Teacher Education, Pages 129-149.
Hosseini, S.H. (2006) What is the crisis and how it is defined,[In Persian] Security Journal, Issue 1.
Hosseini, S.B (2007), passive defense measures in municipal buildings,[In Persian] Abed publication.
Kamran , H. et al. (2011) analysis of official settlements status in shahriyar town based on principles of passive defense, [In Persian] Journal of Geography and Environmental Planning, Number 3.
Karghar, B (2009) urban security, Encyclopedia of Urban and Rural Management,[In Persian] published by the municipalities, under the supervision of dr Abbas Saeedi, Tehran.
Lynch, K(1997) Good City Form,[In Persian]  Translated by H.Bahraini, Tehran University Press.
Mousa Kazemi, M; Badri, A. (2004), Urban geography and Rural studies,[In Persian]  Tehran, Payam Noor University Press.
Moalemi, M(2007) urban identity and identity residential,[In Persian]  architect magazine, Issue 47.
Movahedinia, J. (2007) Principles of Passive Defense, [In Persian] Tehran’s Malek Ashtar University.
Nourin, F. et al. (2008) criteria and indicators of sustainability in residential neighborhoods,[In Persian]  Shahr negar magazine, Issue 50.
Nabati, E. (2004) Principles of Passive Defense, [In Persian] Tehran, publish in Department of NAJA.
Niazi Tabar, H. (2008) passive defense and weapons of mass destruction, [In Persian] Tehran, Supreme National Defense University.
Nobakht, H. (2010) Passive Defense in modern warfare, [In Persian] Tehran, Faculty of Science and Technology of Farabi.
Parizadi, T, et al (2010) review and analysis of passive defense in Saqez, [In Persian] Journal of Urban Management, Issue 26.
Rodriguez, Roberto. November (2009).Learning to adapt to climate change in urban areas. A review of recent contributions. Current Opinion in Environmental of sustainability, 1:201-206.
Shie, E (2009) Urban Sustainability, Urban and Rural Management Encyclopedia,[In Persian] published by the municipalities, under the supervision of dr Abbas Saeedi, Tehran.
Shie, E (2011) Planning for attractive population centers in the cities on the principles of passive defense, [In Persian] urban and architectural conference with approach passive defense, Malek Ashtar University in Tehran.
Taghvai, A.A, Ismaili Shahrkht, M. (2011) Vulnerability Assessment city with passive defense approach using the Delphi Technique Case Study: Birjand, [In Persian] Journal of Urban Management, Issue 28.