ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی در شهرستان رودسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم

چکیده

چکیده
    گردشگری ورزشی بخشی از گردشگری است که با بهره گیری از ورزش به عنوان یک پدیده مثبت و فراملی عمل می‌کند. توجه به برنامه‌ریزی برای گردشگری ورزشی از زمانی آغاز شد که مکان‌های طبیعی به عنوان یکی از مقاصد گردشگری انتخاب شدند. اگر گردشگری ورزشی بطور مطلوب طرح ریزی شود می تواند ضمن حفاظت و مدیریت بهینه منافعی را برای جوامع بومی و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد. اقلیم از پدیده‌هایی است که تأثیر بسیار زیادی بر گردشگری از جمله گردشگری ورزشی دارد. در این پژوهش با استفاده ازروش بیکر، شاخص دمای معادل فیزیولوژی و مدل کی و ومپلو به بررسی و شناسایی محدوده ی زمانی مناسب برای گردشگری ورزشی شهرستان رودسر پرداخته شده است. جهت ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری ورزشی، میانگین ماهانه درجه حرارت، رطوبت نسبی، بارش، فشار بخار، سرعت باد و پوشش ابر 5 ایستگاه هواشناسی رامسر، هراتبر، کاکرود، اسپیلی و شلمان طی دوره آماری 15 ساله (1389 -1375) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که منطقه مورد مطالعه درماه‌های خرداد،تیرو شهریور برای فعالیت‌های گردشگری ورزشی مناسب بوده و شرایط آسایش زیست اقلیمی‌( بیو کلیماتیک )در این ماه‌ها برقرار است. با تکیه بر نتایج این پژوهش انتظار می رود مسوولان با برنامه‌ریزی صحیح بتوانند به توسعه اقتصادی، افزایش درآمد و بالا بردن سطح اشتغال منطقه کمک نمایند تا شرایط مساعدی برای گردشگری ورزشی، تمرکز جمعیت گردشگر و مجال استفاده ی آیندگان برای ورزش وتفریح در محیط‌های طبیعی فراهم آید.
 

کلیدواژه‌ها


منابع

جکسون، راجر و پالمر، ریچارد، (2001). راهنمای مدیریت ورزشی، ترجمه محمد خبیری و همکاران، 1380، انتشارات کمیته بین المللی المپیک، چاپ اول، تهران

جهانبخش، سعید،(1377). ارزیابی زیست اقلیم انسانی تبریز و نیازهای حرارتی ساختمان،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 48

ذوالفقاری، حسن،(1386)، تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخص‌های دمای معادل فیزیولوژیک(PET) و متوسط نظر سنجی پیش بینی شده(PMV)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 62

رجایی مدرس، محمدعلی،(1385)، بررسی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های توریسم ورزشی در ایران و تاثیر آن در توسعه شهرها، اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران

رضوانی، مجتبی،(1387)، شناسایی، طرح و توصیف توان‌های محیطی و جاذبه‌های طبیعت گردی استان گیلان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران

رمضانی نژاد، رحیم،(1379)، المپیزم و المپیک زمستانی، فصلنامه المپیک، شماره 3 و4 (پیاپی 18 )، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، تهران

فرهنگ آبادی‌های شهرستان رودسر،(1386)، معاونت طرح و برنامه‌ریزی استانداری گیلان، رشت

قیامی راد، امیر،(1387)، رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری، فصلنامه المپیک، شماره2پیاپی، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، تهران

کاشف، میر محمد،(1388 )، مدیریت اماکن و فضاهای ورزشی، نشر بامداد، چاپ اول

کاویانی، محمدرضا، (1371 )، ارزیابی اقالیم حیاتی و آستانه‌های تحریک آن در سواحل جنوبی خزر و دامنه‌های شمالی البرز میانی، پژوهشهای جغرافیایی، دوره 29، دانشگاه تهران

مجتبوی، سید کوروش و بهمن پور، هومن، (1387)، توریسم ورزشی، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، تهران

همافر، فاضله و هنری، حبیب،(1388)، نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و درآمد زایی از دیدگاه گردشگران، مدیران و ذی نفعان، کنگره ملی مدیریت ورزشی، شهرکرد

Becker F., 1972. Bioklimatische Reizstufen für eine Raumbeurteilung zur Erholung, Forschungs- und Sitzungsberichte der. Akademie für Raumforschung und Landesplanung Hannover, 76:45–61

Johnstone , k.2007.climate change impacts and tourism.uk climate impact programmer,24th April,London

Farajzadeh,H.Matzarakis,A.2009,Quantfication of climate for tourism in the northwest of Iran,Meteorological Applications,volume 16.Issues 4,pages 545-555,December 2009

Kay,j and Vamplew.w,2002.Weather Beaten sport in the British climate.Mainstream Publishing,Edinburgh

Matzarakis,A.1995.climate and Bioclimate information for tourism in Greece.Metorological Institue of Freiburg , Werderring 10 , D-79085 Freiburg.Germany.pp 171-183

Perry,A.1993,Recreation and Tourism and Cultural Envinroments.pp 42-46

Perry,A.2003,Sports tourism and climate variability,Department of Geography , university of Wales Swansea. pp174-179

Ramezani Gourab.B and Foroughe. P, (2010) Climatic potential of sport tourism in Anzali-Rezvanshahr coastal belt, South-west of Caspian Sea, Iran, Caspian J. Env. Sci. 2010, Vol. 8 No.1 pp. 73~78