تبیین عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
    برخی از اندیشمندان قرن بیست و یکم را قرن گردشگری می‌دانند قرن صنعتی پاک و بی‌دود که نقش بسزایی را در توسعه کشورها بر عهده دارد. کشور ایران به دلیل دارا بودن جاذبه‌ها و مقاصد بی‌بدیل استعداد بسیار زیادی در استفاده از مزایا و منافع این صنعت را دارا می‌باشد. اما علیرغم برخورداری از این پتانسیل بالقوه، صنعت گردشگری کشور به صورت مطلوبی توسعه نیافته است که یکی از دلایل عمده آن از دید صاحب­نظران و خبرگان صنعت، عدم وجود نیروهای مستعد و باکیفیت در صنعت می‌باشد که در واقع می‌بایست از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی به جذب آنها در صنعت اقدام نمود. برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه انسانی یک رویکرد جامع و ساختار یافته پیرامون فرآیند تحلیل تعداد و استعداد‌های مورد نیاز سازمان و یا صنعت در راستای جهت گیری‌های استراتژیک فعلی و آتی آن می باشد که محققین در این مقاله سعی در شناسایی و تبیین عوامل موثر بر این برنامه‌ریزی در صنعت گردشگری کشور نموده‌اند. این مقاله با این هدف و با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در بخش کیفی و استفاده از روش پیمایشی و نرم‌افزارهای SPSSوLISREL در بخش کمی ‌به بررسی این عوامل پرداخته و پس از دستیابی به کفایت نظری در مصاحبه با خبرگان و اجرای روش تحلیل محتوای کیفی بر روی مصاحبه‌ها، اقدام به توزیع پرسشنامه با استفاده از روش پیمایشی نموده و به 48 عامل در 4 دسته عوامل موثر بر برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه‌انسانی در صنعت گردشگری کشور در بخش‌های دولتی صنعت، خصوصی صنعت، سطح ملی و سطح بین‌المللی صنعت دست یافته است.
 

کلیدواژه‌ها


منابع
ارمغان، سیمین(1386). گردشگری و نقش آن در جغرافیا، اسلام شهر، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر
بازرگان، عباس(1378). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته ؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران، چاپ اول، ناشر : دیدار.
درخشانی نسب، حمیدرضا و ضرابی، امیر(1388).چالش‌ها و فرصت‌های اکوتوریسم در ایران، مجله فضای جغرافیایی، شماره 28، ص 55-41
کارگر، بهمن(1386). توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران(از مفهوم تا راه کار)،تهران، چاپ اول، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
شجاعی، منوچهر و نوری نورالدین(1386). بررسی سیاست‌های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی پایدار توسعه صنعت گردشگری، دانش مدیریت، سال20، شماره 78، ص 90-63
محسنی،رضاعلی(1388). گردشگری پایدار در ایران: چالش‌ها و راهکارها، مجله فضای جغرافیایی، شماره28، ص 171- 149
Brush,M,C& Ruse,D.H.(2005):Driving strategic success through human capital planning: How Corning links business and HR strategy to improve the value and impact of its HR function , Human Resource Planning,28,49-60
ELO S. & KYNGA¨ S H. (2008) The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1), 107–115
Given, L. M. (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Los Angeles ; London, SAGE.
Hall Michael and Lew Alan.(2009): Understanding and managing tourism impacts: an integrated approach;Routledge
Hsieh, H.-F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis.Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
Ingram, H. (1997), "Clusters and gaps in hospitality and tourism research", in Teare, R. and Bowen, J. (Eds), New Direction in Hospitality and Tourism: An Essential Resource, Cassell, London
Kusluvan Salih, Kusluvan Zeynep, Ilhan Ibrahim and Buyruk Lutfi (2010): The Human Dimension : A Review of Human Resources Management Issues in the Tourism and Hospitality Industry; Cornell Hospitality Quarterly,p171-214
Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research,1(2). Retrieved July 28, 2011, from http://217.160.35.246/fqs-texte/2-00/2-00mayring-e.pdf.
Trahant Bill; Steckler Fred; Sonnesyn Chris(2007): Elements of Successful Strategic Human Capital Planning, Public Manager; Summer 2007; 36, 2, pg. 45-50
Zulu, K. (2007). The development and initial assessment of an instrument for human capital planning. United States -- Pennsylvania, the Pennsylvania State University. Ph.D.: 131.
Walker John , Walker Josielyn(2011): tourism concepts and practices; Prentice Hall
WTTC:Travel&Tourism(2011);http://wttc.org/site_media/uploads/downloads/traveltourism2011.pdf