تدوین استراتژی گردشگری بر اساس ماتریس SWOT (مطالعه موردی: خوشه گردشگری شمال تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه پژوهشی راهبردی گردشگری

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

چکیده
    در این مقاله صنعت گردشگری کشور به عنوان یکی از قدرتمندترین صنایع ایران مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته و در بایان پیشنهادات و راهکارهایی نیز ارائه می شود. سوال اصلی مقاله عبارت است از این که استراتژی مناسب برای توسعه خوشه های گردشگری کدام است؟ هدف تحقیق هم شناسایی وضعیت و شرایط استراتژیک گردشگری استان تهران می‌باشد. در این تحقیق نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری و سپس فرصت­ها و تهدیدات این صنعت، مورد بررسی و با تدوین استراتژی­های متنوعی از بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بازاریابی و . . .، ماتریس SWOT طراحی شد. در ادامه با توزیع پرسشنامه­ها میان دست­اندرکاران و مسئولان این صنعت، و رسم ماتریس QSPM، بهترین استراتژی­ها برای بهبود وضعیت این صنعت در بازارهای جهانی مشخص شدند که به ترتیب اهمیت، عبارتند از: 1- بسترسازی برای سرمایه­گذاری در مناطق گردشگری از طرف بخش خصوصی با اعطای کمک­ها و معافیت­های دولتی با نمره (2.33)، 2- بهبود بخشیدن به نواحی موجود گردشگری و برنامه‌ریزی برای توسعه نواحی در حال ظهور با نمره (2.28) 3- گسترش امکانات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران بویژه توجه به تسهیلات اقامتی با هدف جذب گردشگران و توجه به ورزش­های آبی و کوهنوردی با نمره (2.19).

کلیدواژه‌ها


منابع
اعرابی، سید محمد،( 1385). دستنامه برنامه­ریزی استراتژیک. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی
اعرابی، سید محمد، (1382). برنامه­ریزی استراتژیک گمرک. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی
امینی، محمدتقی و خباز باویل، صمد، (1388). تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی. نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 2
بامبرگر، پیتر و مشولم، لن(1383). استراتژی منابع انسانی. تدوین، اجرا، آثار، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی
برایسون‌، جان‌. ام‌(1385). برنامه­ریزی استراتژیک برای سازمان­های دولتی غیرانتفاعی.  ترجمه عباس منوریان‌، مرکز آموزش مدیریت دولتی‌.
پیرس و رابینسون، (1385). برنامه­ریزی استراتژیک. ترجمه سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره‌.
دیوید، فرد آر،( 1379). مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی؛ چاپ هفتم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
راسل‌، ایکاف‌، (1380). برنامه­ریزی تعاملی. ترجمه سهراب خلیلی شورینی‌، نشر ماده.
شاکری، عباس(1383). عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی ایران. فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 21
عدالتیان شهریاری، جمشید، سعیدی، نیما و حسن­پور پازواری، محمود(1389). طراحی و پیاده­سازی استراتژی. تهران: انتشارات پگاهان اندیشه
لورنژ، پیتر؛ اسکات مورتن، مایکل، اف و گوشل، سومانترا(1385). کنترل استراتژیک. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و محمد حکاک، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی
میرزایی چابکی، محسن(1387). برنامه­ریزی استراتژیک برای شرکت چوکا و اولویت­بندی استراتژی­ها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
نادری، عزیزالله و سیف راقی، مریم(1374). روش­های تحقیق و چگونگی ارزیابی آن در علوم انسانی. تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر
Dereli, C, 2007, The Developing Environment For Strategy Formation In Smaller Local Authority, International Journal of Public Sector Management, Vol 20, No 5
Floyd, E, 2008, Visited at (2009/2/8), http//csnnect.educase.edu/library/ Educaue+ Review/ A changing Profile / 46607, A Changing Profile.
Milorad M. Novicevic and Michael Harvey, 2004, "Dual-perspective SWOT: a synthesis of marketing intelligence and planning", Marketing Intelligence & Planning journal, Vol. 22 N0. 1,
Stonehouse, G. and Pemberton, J., 2002, Strategic Planning in SMEs-some Empirical Findings, Management Decision, Vol 40, No 9