نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاری (نمونه مورد مطالعه: مدارس تیزهوشان متوسطه اول شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و استادیار برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

4 استادیار برنامه ریزی شهری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران ومرکز تحقیقات معماری مدرن و افق های شهری، شعبه نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران.

چکیده

چکیده:
 
وقوع انقلاب صنعتی، تحولات عصر جدید و تفکر مدرن، چالشی فراگیر را در تمام دنیا شکل داد که عمیق­ترین جنبه آن بعد فرهنگی بود. ازآنجا که سرعت وقوع این تحولات بسیار زیاد بود، مانع از تطبیق آنها با فرهنگ جوامع مختلف شده و نهایتا کم توجهی به معماری سنتی را در پی داشت. از آنجا که دامنه این نوگرایی به ساختار نظام آموزشی نیز کشیده شد؛ رویکردهای کشورهای غربی به این موضوع، منجر به شکل­گیری مدارسی با طرحهای بسیار ساده شد .در حالی که  در ایران الگوی ساخت مدارس تاریخی به مسئله یادگیری و نقش مدرسه در نظام جامعه و محله بسیار اهمیت می­داد. در شرایط کنونی با توجه به مسائل ومشکلات موجود در کشور، آنچه در راستای رفع مسئله موجود و بهبود شرایط کنونی مطرح می­شود، لزوم بکارگیری روشی است که دانش آموزان و بستر فرهنگی را به عنوان پیش شرطی مهم در جهت یادگیری موفق به حساب آورده و در پی فراهم ساختن محیطی مناسب جهت تحقق اهداف فراگیر یادگیری باشد. لذا پژوهش حاضر به دلیل نیاز فرهنگی و با هدف شناسایی نقش معماری فضاهای آموزشی در انتقال فرهنگ و ارائه راهکارهای طراحی با استفاده از فرهنگ ایرانی در جهت بهبود کیفیت ساختمانهای آموزشی معاصر شکل گرفته است. حال سوال اصلی این است که چگونه می­توان با پیوند میان ارزشهای فرهنگی و علوم رفتاری به طراحی فضاهای آموزشی پرداخت؟ مطالعات، حاکی از  ارتباط دوطرفه بین سه مولفه فرهنگ، رفتار و محیط در فضاهای آموزشی و همپوشانی آنها بصورت مولفه های رفتاری-محیطی، محیطی-فرهنگی، رفتاری- فرهنگی می­باشد. به این ترتیب می­توان اذعان داشت که فضاهای آموزشی به کمک علوم رفتاری برآمده از فرهنگ محیط، می­توانند ارزشهای فرهنگی جامعه را به دانش آموزان انتقال دهند.
 

کلیدواژه‌ها


References
Altman, Irvine (2010). Environment and Social Behavior, Translation by Ali Namazian, Tehran: Shahid Beheshti University Press.
Andrew, Mac; T, Francis (2008). Environmental psychology, translation by
Behavioral Sciences, Translated by Shiva Zare, Reyhaneh Shirzadinezhad, Arash Riahi Fard Khalis, Ali Fazlollahi, Shiraz: Eram Publication.
Gholamreza Mahmoudi, Tehran: Zarbaf Asl Publications
Hall, Eduard (2016). Hidden Content, Translated by Manouchehr Tabibian, Tehran: Tehran University Press.
Hope, Sepideh; Salehi, Saeed; Mozaffar, Farhang (2016); A Comparative Study of the Architecture and Content of Schools in Iran from the Traditional to the New Period,
Journal of Sad Sad, No. 59,  5to .20
Lang, John (2010). Creation of Architectural Theory, Translation by Ali Reza Einifar, Tehran: Tehran University Press.
Lang, John (2010). Creation of Architectural Theory: The Role of Behavioral Sciences in the Design of the Environment, translated by Ali Reza Einifar, Tehran: Tehran University Publication.
Lange, John (2014). Review of Functionalism and Theory of Architecture and
Momeni, Cyrus (2010). Recognition of the concept of cultural identity in the architecture of the mosque-schools of Iran Case Study: Qajar period, PhD thesis, Tarbiat Modaress School.
Mortazavi, Shahrnaz (1995). Educational spaces from the viewpoint of environmental psychology, Tehran: Modernization of schools in Tehran.
Mortazavi, Shahrnaz (2000). Environment Psychology and its Application, Tehran:
Naghizadeh, Mohammad (2011). City Identity (Basics, Components and Effects), Tehran: Publishing House Jihad University.
Naghizadeh, Mohammad (2012). Urban Space Analysis and Design, Tehran: Jahad University Press.
Pakzad, Jahanshah; Great, Hamideh (2015). Environmental psychology alphabet for designers, Tehran: utopia.
Pakzad, Jahanshah; Syri, Inspiration (2014). Articles on Urban Architecture and Design, Tehran: Shahidi Publishing.
Purdhimi, Shahram (1998). The Factors Affecting Form and Space Perception, Architecture and Culture, 28-19
Purdhimi, Shahram (2010). Culture and Housing, Quarterly Journal of Housing and Rural Environment, No. 134,  3to 18
Rapoport, Amos (2010). Translation by Maria Barzegar and Majid Pasha Yusufnya. Culture, Architecture and Design, Tehran: Nashshiflin.
Rapoport, Amos (2012). Meaning of built environment (non-verbal communication approach), Translation by Farah Habib, Tehran: Publication of Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality.
Shahid Beheshti University Press.