تحلیل عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد بر اساس نظریه جان رالز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

چکیده
جان رالز اندیشه­ی سیاسی خود را حول محور عدالت و طراحی جامعه­ای عادل­(جامعه­ی بسامان) بیان نموده است. در این راستا وی از جایگاه برجسته­ای در تبیین مفهوم عدالت در عرصه داخلی جوامع معتقد به لیبرال دموکراسی برخوردار است و به همین جهت به اعتقاد بسیاری، بزرگ‌ترین فیلسوف اخلاقی- سیاسی قرن بیستم لقب گرفته که سعی نموده ایده عدالت به مثابه انصاف را به عنوان یک آرمان عام بشری تبیین و به مرحله اجرا در آورد. بنا بر تفکر رالز، اگر جوامع، لیبرال دموکراتیک باشند جهان صلح‌آمیزتر خواهد بود و این امر به سطح نظام بین‌الملل نیز کشیده خواهد شد. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس نظریه جان رالز عدالت جغرافیایی در نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد در چه سطحی قرار دارد؟ فرضیه­ای را که برای پاسخ­گویی به این سؤال اصلی در صدد بررسی آن هستیم این است که به نظر می­رسد توسعه اقتصادی در قرن بیست و یکم در میان این کشورها ناموزون و نامتناسب و با عدالت بین‌المللی جان رالز همخوانی نداشته باشد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد از نظر عدالت جغرافیایی نامتوازن است زیرا برخی کشورها با داشتن امکانات و توانایی­های مالی و تکنولوژیک، مراحل جدیدی از رشد و توسعه را خواهند پیمود و عده­ای دیگر نیروی خود را برای تهیه نیازهای اولیه بسیج خواهند نمود. امروزه دولت‌ها می­بایست ضمن تأمین امنیت سیاسی و نظامی خود، به دنبال امنیت اقتصادی و انباشت سرمایه و ثروت باشند، اما برخی از دولت‌ها در عرصه نظام بین‌المللی از چنین توانایی برخوردار نیستند، این کشورها عمدتاً کشورهای درحال توسعه هستند؛ که از اصطلاحات دیگری هم چون ­فقیر­ و ­جنوب­ جهت توصیف کشورهای مذکور نام برده می‌شود؛ بنابراین برخلاف نظریه عدالت جان رالز ما در دوران پسا جنگ سرد با رویدادها و آمارهایی در سطح جهان مواجه می‌شویم که نشانگر بی‌عدالتی و نابرابری‌های ژرف در جهان است. این رویدادها و آمارها می­توانند درباره خشونت، فقر، بیماری و نابرابری میان انسان‌ها باشند. بی‌تردید نظام ناعادلانه جهانی با منافع کشورهای ثروتمند و شهروندانشان گره خورده است و در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت می‌کند. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شیوه گرداوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهش خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


-        References
Bashiriyeh, H. (1384), History of Political Thought in the Twentieth Century (liberal conservative business), Tehran, Reed Publishing(in persian)
Bakhtiari, Sadegh (2003), Analyzing the distribution of income using the parametric method, Tehran: Ministry of Economic Affairs and Finance(in persian)
Hakimi, Mohammad Reza (1376), "Law and Justice", Review and Opinion, Spring and Summer, 1997, p. 2 and 3, p. 44(in persian)
Enayat, Hamid (2000), Political Philosophy Foundation in the West, Tehran, Winter Edition(in persian)
Foster, Michael (2004), The Lord of Political Thought, translated by Javad Sheikholeslami, Tehran, Scientific and Cultural Publishers(in persian)
Kant, Emanuel (1369), Metaphysics Ethics Foundation, translation by Hamid Enayat and Ali Qaisari, Tehran, Kharazmi Publications(in persian)
Rostami, Abdullah (1395), West Post-Cold War Arrangement, Journal of Legal Studies, First Year, No. 4, Autumn, pp. 133-101(in persian)
Deriesdale, Alsedaire and Hellock, Gerald (2007) Political Geography Middle East and North Africa, translation of Rahyadr, Dareh, Tehran: Bureau of Political Studies and International Affairs of the Ministry of Foreign Affairs(in persian)
Kissinger, Henry (2004), "The gap in transatlantic relations after the war in Iraq" Monthly View, No. 47, Dec., pp. 38-22(in persian)
Moein, Muhammad (1362), Faithful Culture, Tehran, Amir Kabir University), 1362 AD. Sh, C 2(in persian)
Lesanaph, Michael Ech (2010), Political Philosophers of the Twentieth Century, Khoshayar Dhyimi Translation, Tehran Fish Publishing(in persian)
Negri, Antonio & Hart, Michael (2007) Massively People: War and Democracy in the Empire, translated by Mehdi Najafzadeh. Tehran: Publishing Ney(in persian)
Hayden, Patrick (2002), John Rawls: Towards a Just World Order, Universityof Wales Press.
Kagan, S. (1992). "The Structure of Normative Ethics." Philosophical Perspectives 6: 223-242.
Konow, J. (2003). "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theories." Journal of Economic Literature 41(4): 1188-1239.
World Bank (2001). Attacking Poverty. Oxford: Oxford University Press.
John Rawls (1999a) The Law of Peoples, (Cambridge, MA: Harvard University Press,, pp. 55-93.
John Rawls (1999b) Collected Papers, Edited by. Samuel Freeman, (Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 581-582.
Valentini, Laura (2012): “On the Apparent Paradox of Ideal Theory”. The Journal of Political Philosophy. 17. 3: 332–355
- Web references
-        https://worldpress.org
-        https://www.nationsonline.org