بررسی و تحلیل ویژگی ‌های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

چکیده
 کردهای عراق پس از هفت دهه مبارزه برای رسیدن به حقوق خود که آن را در قالب­های مختلف از جمله استقلال، خودمختاری و فدرالیسم تعریف می­کردند، بالاخره در اوایل دهه 90 میلادی و پس از شکست ارتش عراق از نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا و پایان دنیای دو قطبی حاکم بر جهان پس از جنگ جهانی دوم، موفق به تأسیس یک حکومت خودمختار در سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک شدند. این حکومت که در فرایند یک انتخابات آزاد در شمال عراق تشکیل شده بود، تا سال 1994 توانست به شیوه متحد و یکپارچه اداره منطقه آزادشده را در دست داشته باشد. ولی با آغاز جنگ­های داخلی سه ساله بین دو حزب پیروز در انتخابات سال 1992 این حکومت تجزیه گردید و هر کدام از دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی به مدت نزدیک به ده سال بر بخش­هایی از سرزمین کردستان عراق حکم­رانی نمودند. تا این که پس از حمله امریکا و انگلیس به عراق در مارس 2003 و تحولات فراوانی که هم در سطح منطقه و هم در سطح داخلی کشور عراق پدیدار گردید، دو حزب حاکم تصمیم به ایجاد یک حکومت متحد و یکپارچه در سرزمین­های واقع در بالای مدار 36 درجه گرفتند. این مقاله درصدد است تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اسنادی و بر پایه قانون اساسی آن به بیان ویژگی­های ساختاری دولت ایالتی کردستان عراق پس از سقوط صدام و نحوه توزیع قدرت در چارچوب فضای داخلی تحت قلمرو خود  بپردازد.

کلیدواژه‌ها


References
    Abdolla, Kh. (2005). Iraq from dictatorship towards democracy, Suleymani, Y.N.K Pub.
    Abdolla, Sh. (2005). New Iraq, Suleymani, Y.N.K  Pub.
     Ahmadi, K.(2005). Iraq after the fall of Bagdad, [In Persian], Tehran: Foreign affairs Ministry Press.
  Avni,A.(2007). The Version of Written Constitution of Iraqi Kurdistan, Arbil, Iraq, http://www.krg.net
   Carver, N. (2002). Is Iraqi Kurdistan a state?, International journal of refugee law. Oxford university. Vol:14. no:1.
Ezati, E. (2002). The Analysis of Iran and Iraq Geopolitics, [In Persian],  Tehran: Foreign affairs Ministry Press.
     Gunter, M.(1993). A defacto Kurdish state. Third word quarterly. Vol: 14. no:2.
Hafeznia,M.R.(1992). Persian Gulf and Strategic Role of Strait of Hormuz, [In Persian],  Tehran: Samt Pub.
      IEA. (2005). World Energy Outlook 2005: Middle East andN orth Africa Insights, P.39
      Kandal, M., & et al. (2000). Kurds, Translated by Ebrahim Yonesi, [In Persian],  Tehran :Roozbahan Pub.
Karami, J. (1997). A report on the developments in northern Iraq in the 1990s, [In Persian],  Defense Policy journal, N:20-21, Tehran.
Karami, J. (1999). Iran's policy towards Iraqi Kurdistan, [In Persian], Defense Policy journal, N:26-27, Tehran.
      Kutschera, C. (2000). Movement of the kurds nation and desire for independence, Translated by: Aziz Mamle, [In Persian], paris.
      Kutschera, C. (2000). National movement of kurds, Translated by: Ebrahim Younesi, [In Persian],  Tehran: Negah Pub.
Larzief, M.C.(2002). Kurdistan and Kurd and The Causes of Crisis, Translated by Behzad Khoshhali, [In Persian], Sanandaj: Midia Pub.
      Leezenberg, M. (2006). The political economy of Iraqi Kurdistan. University of Amsterdam. (www.meed.com).
Maghsoudi, M. (2005). Iraq after the fall of Baghdad, [In Persian], Tehran: Foreign affairs Ministry Press.
McDowall, D. (2004). A Modern History of the Kurds, Translated by: Ebrahim Younesi, [In Persian], Tehran: Paniz Pub.
      Mir heydar, D. (2003). The foundations of political geography. [In Persian], Tehran: Samt Pub.
Muir, R. (1975). Modern political geography. Londan: The Macmillan press LTO.
Omar gol, A. (2002). Organizations of highlighting kurds international legal personality, [In Persian], Rave Journal, N:3, university of Tehran. 
Seif zade,H. (2000). Iraq: Stractures and Process of Political Tendencies, [In Persian], Tehran: The Center of Documents Islamic Revolution. 
Sheikh Atar, A. (2003). Kurds and regional and sub-regional powers, [In Persian], Tehran: Strategic Research Center.
     Vonderosten. T. (2006). Iraqi Kurdistan: a model for iraq. At: www.wadinet.de.
www.KRG.net  (2007/9/14) 
www.KRG.org (2006 سپتامبر/27)
www.wikishia.com