تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استاد جهاد دانشگاهی، گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

چکیده
سازمان­های مردم نهاد در یزد با مشکلاتی همچون: محدویت­های مالی، نداشتن کادرهای حرفه­ای و تشکیلات منسجم، تعداد داوطلبان کم، عدم مجوز فعالیت، عدم حمایت و همکاری سازمان­های دولتی روبه­رو می­باشند که این عوامل موجب ایجاد مشکلاتی برای این سازمانها و دل سردی مردم شهر یزد به فعالیت­های داوطلبانه گردشگری شده است. هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل سازمان های مردم نهاد در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری در شهر یزد می­باشد. روش تحقیق « توصیفی- تحلیلی» و براساس داده ها و اطلاعات حاصل از مطالعهء منابع کتابخانه­ای، اسناد و نوشته­های مربوط به بررسی و تکمیل پرسشنامه از 50 نفر از اعضای 5 سازمان مردم نهاد فعال و کارشناسان مربوطه می­باشد که با بهره­گیری از آزمون پیرسون و روش دلفی به تحلیل تأثیرگذارترین شاخص­های مؤثر ظرفیت سازمان­های مردم نهاد گردشگری در شهر یزد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشانگر این است که ضریب همبستگی پیرسون برابر با (292/0) بوده و بین ظرفیت سازمان­های مردم نهاد با توسعه گردشگری شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با بهره گیری از روش دلفی مشخص شد که شاخص­های بالا بودن میزان اهمیت ظرفیت فرهنگی در توسعه سازمان های مردم نهاد گردشگری با میانگین3.62  در رتبه اول، تقویت و واگذاری گروه­های محلی به سازمان­های مردم نهاد گردشگری با میانگین  3.6 در رتبه دوم و ثبت1200  نفر عضو متغیر و 400 نفر عضو ثابت در انجمن گردشگری طبیعت پارسیان با میانگین 3.5 در رتبه سوم از تاثیرگذارترین عوامل سازمان های مردم نهاد در افزایش ظرفیت توسعه گردشگری یزد بوده است.

کلیدواژه‌ها


-        References
 
 
-Edare kole mirase farhangi, sanaye Dasti va Gardeshgariye ostan Yazd (1396).
-Edare kole mirase farhangi, sanaye Dasti va Gardeshgariye ostan Yazd (1397).
- Alvani, Mehdi; PirouzBakhti, Masoumeh (1385), faraiande modiriyate Gahangardi, chape1, Tehran, nasher daftar pajuheshhai farhangy.
- Jahade daneshgahiye shahrestane Yazd (1392), sanade rahbordi toseah shahrestane Yazd, sazmane modiriyate va barnamehriziye ostane Yazd.
-HatamiNejad, Hossein, Sharifi, Amir (1394), barrasiye naghshe gardeshgare shahri bar toseahye paidare shahri (nemoneh mouredi: shahre sanandaj, Gardeshgare shahri, bahare 1394, doureh 2, shomare 1.   
-Haeriyane Ardakani, Mahmoud (1386), Motaleate toseah eghtesadi egtemaee va farhangiye shahrestane Yazd (Gelde 1), ostandarie Yazd.
- Khaksepari, Ali; Ebrahimnia Samakush, Saeed, Damadi, Mohammad; Moazz, Vahid (1392), Arzyabi Tasirat ejtemaye- farhangye gardeshgarye shahre br nahveh zandge mardom babolsar, majalehe barnamerizye and tosehe gardeshgare, zemestan 1392, dorehe 2, shomareh 7.
-Dinari, Ahmad (1387), Gardeshgare shahre and iran , chape 2, Mashhad: entesharat danesh Mashhad.  
- Rabi Zadeh, Sara; Nasiri, Isma'il (1394), sazmanhaye mardom nahad and toseh gardeshgare, Conference on New Ideas in Tourism of Geography and Native Development, October 5, 1394.
- Rafiee, Farshad, Sabagh Gul, Mansour, Ebrahimi, Rana (2005), naghsheh sazmanhaye mardom nahad and kostresh amnite ensani, majmoeh maghalehaye hamesh binolmalali dar gharbe asia
- sazman modirat and barnamerezi ostan yazd (1395), salnameh amar ostan yazd.
- Fazel Bakhshi, Fereshte (1387), Rabeteh awamel farhange ba sateh mosharekat dar gardeshgare jameh mehvar motaleh mordi: rostay zaghmarz, payanameh karshenasi arshad, reshteh modirit jahangarde, danashgah Allameh Tabatabaei.
- Ghorbani, Hamid, Ahmadi, Sajjad; Marefatnia, Sara (1392), naghsheh modiriyate shahri dar toseahye paydare gardeshgarie shahre Bushehr, mahnameh payame sabz, doureye 13, shomarehye 112.  
- Ghanbari, Abolfazl, Adami, Masoumeh, Hashemi Amin, Samira (1394), sanjeshe paydare toseah gardeshgari az negahe gameahe mahali motalehye moredi: shahre Tabriz, nashriyehe gardeshgarie shahri, tabestane 1394,dorehe 2, shomarehe 2.
- Kargar, Mohammad Jawad (1391), Emkansangiye gazebehehay gardeshgari dar shahr Meybod, payan’nameh karshenasi arshad, reshteh goghrafia va barnamehrizie tourism, danshgah Azad Islami vahed Najaf Abad.
- Kalantarie Khalilabad, Hossein, Pourahmad, Ahmad, Ghasemi, Iraj, Mousavi, Seyedrafi (1394), Nahadhai mahalli va zarfete anha dar toseah gardeshgariye paydare shahri, fasnameh miras va gardeshgari, bahare 1395, doreye 1, shomareh aval.
- Golmohammadi, Sara va Arash Yousefi (2009), naghsho mosharekate sazmanhaye mardom’nahad dar toseah hoghoghe mohite zist, majaleh mohit kuhestan, shomareh 14.
- Cooper, C., J. Fletcher, D. Gilbert, S. Wanhill & R. Shepherd(1998), Tourism: Principles andPractice, 2nd Ed. New York: Longm.
- Law, Christopher(1996). urban tourism attraction visitors to large cities, mansell, London, publishing limited.
) - Mill, R.c & Morrison, A.M. (1992 ) The Tourism System: an Introductory Text, 2nded,
Prentice Hall, New Jersey.
- Price, F.Martin(1996).People and Tourism in Fragile Environment ,                                
Royal Geography society publication,UK.
- Ramchander, P (2004). Appropriate planning for tourism in destination
communities , university of Pretoria , South Africa.
-Suansri,Potjana(2003), Community tourism hand book, REST , foundation,Canada.
- United Nations Development Program (UNDP), (2001), Human Development Report.
Making New Technologies Work for Human Development. Oxford University Press, New York