امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
منطقه جغرافیایی که کاشمر در آن واقع شده است دارای پتانسیل های زیادی برای توسعه خوشه های در سطح محلی، ملی و بین المللی دارد که در عصر رقایت پذیری های شهری و منطقه ای ضرورتی انکارناپذیر است. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن توصیفی –تحلیلی می باشد و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا با بررسی ادبیات مورد نظر به ماهیت خوشه های صنعتی و اثرات مرتبط با توسعه اقتصادی و منطقه ای تمرکز شده و سپس به بررسی پتانسیل های منطقه ویژه اقتصادی کاشمر در مقیاس محلی، منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مطالعات اسنادی در ایران و خارج از کشور به ویژه اسناد کشور افغانستان تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های مورد نظر از نرم­افزار GIS و مدل Vikor و آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با توجه به موقعیت جغرافیایی به عنوان منطقه ویژه لوژیستیکی سایر مناطق ویژه اقتصادی و بازارجه های مرزی شرق ایران عمل نماید. از سوی دیگر با توجه به پتانسیل های محلی، منطقه ای و بین المللی، تشکیل منطقه ویژه اقتصادی بر پایه خوشه­های خشکبار مبتنی بر  اقتصاد سبز به ویژه با توجه به محصولات استراتژیک و صادراتی و همچنین بازار افغانستان می­تواند مهمترین کارکرهای منطقه ویژه اقتصادی کاشمر باشد

کلیدواژه‌ها


.
-        References
Zirk, M (1388). Barresi naghsh sanaie kochak dar tose eshteghal ba tose khoshehaie sanati (motale movredi:ostane Markazi), majale eghtesad, , shomare  95 &96, safahat 57-35 [In Persian]
Alomran, R; Mansouri. H; Babapur; E (2011). Khoshehaie sanati esterategi jaded baraie hale moshkelat sanaye kochak, majale Barresi masaei eghtesadi  va siasi, shomare. 5  &6, safahat 62-41.. [In Persian]
AzizMohammadlo, H (1396), Tajzie va tahlil naghsh khoshehaie sanati dar roshd saderat sherkathaie sanati dar iran, majale karbordi motaleate eghtesadi, dovre. 6, shomareh. 23. [In Persian]
AzizMohammadLo, H (1396), faslnameroshd va tose eghtesadi, sale haftom, shomare bist va sheshom. [In Persian]
Beikzadeh. J, h, Tirandaz (1386), khoshehaie sanati , tosee sanaye kochak, majale kar va jamee, shomare. 111, safahat. 52-49. [In Persian]
Dadashpour, H (1390). Khoshehaie sanati, yadgiri, novavari va tose mantagheei, majale estrategik yas, shomare. 18, safahat 72-53.. [In Persian]
Gadea-Rivas. M. Dolores, Gomez-Loscos. Ana, Bandres. Eduardo (2018), Clustering regional business cycles, Economics Letters, Volume 162, 171–176. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.10.029
Ghaderian, S & M, Gulroumfard (1392). Barrasi vazeiate novavari dar khoshe nassaji yazd, majale modiriate novavari, dovre. 2, shomare. 3, safahate 25-1.. [In Persian]
Kulakova. Natalija) 2014(, Business clusters formation in Latvia, Volume 110, 24 January 2014, Pages 174-181, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.860
Ma.Chenguang,Zhao.Tianyu(2019), The Correlation between Industrial Organization and Sustainable Growth of City Cluster Spatial: A Case Study of Harbin-Changchun City Cluster, Energy ProcediaVolume 157, January 2019, Pages 773-781, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.243.
MirGhodari. SH (1394), motale maharatha va eshteghal khoshehaie sanati az didgahe dinamike system, majale maharatha, shomare.4, dovre 13, safahate.125-133. [In Persian]
Mirqaderi.SH, AlemTabriz. A, FarsiJani. H, Farzad. F (1394), shenasaei abade sanati khoshehaie sanati ba tajzie va tahlile  khoshehaie tajammoei selselemaratebi, majale motaleate modiriate sanati, dovre. 13, shomare.. 38, safahate.1-25. [In Persian]