واکاوی مولفه‌های تاثیرگذار بر همگرایی کشورهای اسلامی (باتاکید برظرفیت‌های انقلاب اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 مربی و مدیرگروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

چکیده

چکیده
انقلاب اسلامی ایران ظرفیت‌های مناسبی دارد که می‌تواند بستر همگرایی کشورهای اسلامی را تسهیل بخشد. در این تحقیق تلاش شده است تا از طریق دستاوردهای انقلاب اسلامی، نخست ظرفیت های انقلاب اسلامی مشخص و سپس چگونگی تسری این ظرفیت ها به کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. از این رو تلاش شده است، با تلفیق نظریه همگرایی و نظریه پخش چارچوب مناسب در این زمینه طراحی شود. مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، تلفیق دین و سیاست، تأسیس نظام سیاسی مردم‌سالار، استکبارستیزی و مقابله با نظام سلطه و ... برخی از ظرفیت‌هایی است که در این جا به آن اشاره شده است. همچنین، استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌هایی چون؛ سازمان همکاریهای اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کنفرانس وحدت اسلامی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، دیپلماسی عمومی در وزارت امور خارجه و سازمان‌های مرتبط و... برخی از ابزاری است که می‌تواند به عنوان مسیر پخش ظرفیت‌های انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


References

Holy Quran

Ghazi Moradi, Hasan, (2003), “a contemplation over our laggardness”, 1st ed., Tehran, Akhtaran

August Vitfogel, Karl, (no date), “eastern despotism”, tr. Mohsen Tholathi, Tehran, Thaleth

Sa’ei, Ahmad, (2015), “political-economic issues of the third world”, government and politics in the third world, Samt

Katouzian, Homayun, (1998), “Iran’s political economy”, tr. Muhammad Reza Nafisi and Kambiz Azizi, 6th ed., Tehran, Central Publication

Challenges of democracy in Arabic countries, (2013), Journal of Economist, (19): 13

Saifzadeh, Hussei; Rowshandel, Jalil, (2003), “structural conflicts in Persian Gulf Region”, Tehran, the center for the Middle-East’s scientific and strategic research

Behdarvand, Muhammad Mahdi, (2002), “an introduction to the relationship between religion and politics”, seasonal journal of Islamic government”, 7(2):176-209, ISBN: 24

Sorush, Muhammad, (2008), “religion and government in Islamic thought”, Qom, Boustan-e-Ketab

Aghabakhshi, Ali, (1997), “dictionary of political sciences”, Tehran, the center for Iran’s scientific information and document

Imam Khomeini, “Sahifeh”, v.17, p.56

Imam Khomeini, “interview of Imam with France’s radio and television on 23rd of September, 1978”; Imam Khomeini, “Sahifeh”, v.3, p.468

Derakhsheh, Jalal; Kamali, Ali, (2016), “representation of supportive actions in the mirror of Islamic Republic of Iran’s diplomacy”, seasonal journal of the political studies of Islam world”, 6(1): 29-54

Dehghani Firooz Abadi, Sayyed Jalal, (2016), “foreign policy of Islamic Republic of Iran”, p.580

Karahroudi, Hussein, (2001), “Palestine’s Intifada, the product of the contemporary Islamic fundamentalism”, seasonal journal of political sciences, summer, 4(14):199

Abolfazlu, Hussein, (2005), “unity from the perspective of Imam Khomeini (may Allah consecrate the honorable soil of his tomb): strategy or tactic”, Pegah-e-Howzeh, no.174

Imam Khomeini, Sayyed Ruhollah, (1996), “jurisprudential guardianship: Islamic Government”, Tehran, Amir Kabir

Ebrahimzadeh Amoli, Nabi Allah, (2008), “origin of legitimacy in the political thinking of Islam and Imam Khomeini”, seasonal journal of Islamic government, no.15

Homayun, Muhammad Hadi, (2011), “the history of Mahdavi Territory’s civilization”, Tehran, Imam Sadeq (PBUH) University

Afrough, Emad, (2006), “critical discourses”, 1st ed., Tehran, Sureh Mehr Publication Company

Motahhari, Mortaza, (1998), “about Islamic Republic of Iran”, Tehran, Sadra

Bavand, Ne’ematollah, (2010), “an introduction to the theory of Islamic Revolution”, 6th ed., center of youths’ thoughts

Mojarrad, Mohsen, (2008), “Islamic Revolution’s effects on the international policy”, Tehran, the center for the Islamic Revolution’s documents

Zahiri, Ali Reza, (2010), “Islamic Republic and the issue of identity”, 1st ed., Qom, the Islamic science and culture research center

The speeches by his highness the supreme leader, 05/22/2003, cited in the database for the preservation and promotion of his highness’s works

The speeches by his highness the supreme leader, 02/18/2003, cited in the database for the preservation and promotion of his highness’s works

Afrough, Emad, (2008), “philosophical elaboration of the Islamic Revolution based on sublime wisdom”, weekly journal of Pegah-e-Howzehm no.217

Imam Khomeini, Sayyed Ruhollah, (no date), Sahifey-e-Noor”, v.9, Tehran, Ministry of Islamic Promotion

His Highness Imam Ayatollah Khamenei, “a message for the second anniversary of Imam Khomeini’s demise”, 13th of June, 1991

Dehghan, Yadollah ; Ketabi Mahmoud and Ja’afarinejad, Mas’oud, (2016), “ethnic and religious disputes and their effects on the formation and growth of radicalism in the region”, seasonal journal of international political studies, 8(29)

Badi’e, Bartaran, (2008), “political development”, 5th ed., tr. Ahmad Naghibzadeh, Tehran, Qomes

Hafeznia, Muhammad Reza, (2010), “geopolitical challenges of convergence in Islam World”, human geography research, (80): 139

Shakou’ei, Hussein, (1985), “applied geography and geographical schools”, Mashhad, Astan-e-Ghods-e-Razavi Press, pp.111-112

Dougherty, James and Pfaltzgraff, Robert, (1995), “conflicting theories in international relations, tr. Ali Reza Tayyeb, Vahid Bozorgi, Tehran, Qomes

Hass.Ernst, (1958) the uniting of Europe: Stanford.university,press.

Puchala Donald j ,(1973) Blind men .Elephants and international integration . Journal of common market studies, No, 3. (March 1973).