آسیب‌شناسی اکوتوریسم مناطق نمونه گردشگری روستایی کرمانشاه (مطالعه موردی: ناحیه بیستون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای روستایی، واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد یادگارامام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
 ناحیه‌ی بیستون در زمینه‌ی اکوتوریسم، از قابلیت­های فراوانی برخوردار می‌باشد که در صورت برنامه‌ریزی مطلوب، می­توان توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی این ناحیه را رونق بخشید. لیکن ناحیه‌ی بیستون فاقد امکانات و تجهیزات رفاهی لازم جهت اسکان گردشگران و نیز فاقد توانایی‌های تبلیغاتی مناسب به منظور جذب گردشگران می‌باشد. مهمترین هدف پژوهشِ پیشِ رو، بررسی ضعف ها و پیامدهای مطلوب و نامطلوب اکوتوریسم در ناحیه‌ی بیستون از دیدگاه جامعه‌ی محلی و تلاش در جهت رفع موانع و آسیب­های موجود است. لذا ضمن بررسی­های اسنادی و میدانی و نیز بهره‌گیری از روش­ توصیفی ـ تحلیلی و با هدف کاربردی، از سه گروه مشارکت کنندگان (مردم 200 نفر، گردشگران 150 نفر و مسؤولان 15 نفر) مصاحبه انجام و دیدگاه­های آنها در ابعاد مختلف بررسی شده است. سپس از مدل ترکیبی SWOT و مدل تحلیل شبکه­ای ANP برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، بهره برداری گردیده است. در بخش اسنادی، وضعیت ناحیه‌ی مطالعاتی از نظر جغرافیایی و به­ویژه تحولات مرتبط با گردشگری بررسی و در بخش میدانی علاوه بر تهیه‌ی پرسشنامه، مصاحبه با مسؤولین شهرستان و ناحیه‌ی مطالعاتی و مدیران محلی در چندین نوبت، انجام گردیده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، توسعه‌ی فعالیت­های گردشگری یکی از عوامل مؤثر در بروز تغییرات اقتصادی و اجتماعی در سطح ناحیه‌ی بیستون بوده است. از طرفی، اثرات مخرب زیست محیطی را می‌توان به عنوان موانع و آسیب­های جدی در تخریب محیط­زیست ناحیه‌ی مذکور برشمرد.

کلیدواژه‌ها


References
Alam Tabriz, Akbar and Bagherzadeh Azar, Mohammad , 2010, Decision Making Model for Fuzzy Network Analysis Process for Selecting Strategic Provider, Quarterly[In Persian].
Akbarpour Sarascanrood, M., Nourbakhsh, F., 2010, The role of ecotourism in sustainable urban and rural development, Case study: Qeshm Island, Housing and Rural Issue, No. 132, pp. 61 to 76[In Persian].
Akbaryan, Saeed Reza et al., 2015, Study on the relationship between tourism development and social capital in rural areas (Case study: Sulaghan rural district of Tehran), Journal of Tourism Development Planning, Mazandaran University Press, No. 3, pp. 1 to 16 [In Persian].
Azimi, R. and Yazdani, A. and Fooladgar, M. and Basir, M. (2011). Evaluating the strategies of the Iranian mining sector using a integrated model, International Journal of Management Science, Vol.6, No.6, PP: 459[In Persian].
David, Fred-r, 2009, Strategic Management, translation by Ali Parsaean and Mohammad Arabi, Tehran: Cultural Research Center, 15th edition.
Dadras, Hossein and Kordavani, Parviz, 2012, Investigating the Importance of Anzali Wetland Margins in Different Social, Economic and Tourism Aspects, Journal of Research in New Attitudes in Human Geography, Year 4, No. 2, pp. 21-40 [In Persian].
Eftekhari, Abdolreza and Mahdavi Davood, 2006, Methods of rural tourism development using SWOT model: Lavasan small village, Journal of Modares Humanities, Volume 10, No. 2, Pages 1 to 30 [In Persian].
Golkar, K., 2005, Applicability of SWOT Analytical Technique for Application in Urban Design, Sofeh, Vol. 15, No. 41, pp. 44 to 65[In Persian].
Holland, J., Burian, M., and Dixey, L., 2003, Tourism in poor rural areas, diversifying the product and expanding the benefits in rural. PPT Working paper, No.12.
-Imani, Bahram, Hamidi Khosravi-Mehr and Ali Ainari, 1394, Evaluation and ranking of barriers development in Minoodasht city, Urban Tourism Journal, No. 1, pp. 75-89[In Persian].
Iranian Center for Statistics, 1395 and 1376, 10-2[In Persian].
Kamal-Aabadi, Eisa and Amirabadi, Mohammad and Mohammadipour, Hirousch, 2010, Optimal Strategy Selection Based on SWOT Analysis and Network Analysis Process (ANP) (Case Study: Arak Petrochemical Company), Journal of Industrial Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Vol. 5, No. 11, pp. 21 to 34[In Persian].
Khosrowjordi, Medina, 1394, Attitudes of villagers towards tourism destinations in relation to rural tourism: Case study of Doroodzan section, Rural development expert's thesis, Supervisor, Dr. M. Nouripour, Yasouj University[In Persian].
Liu, T. McConkey, B. Ma, Z. Lio, Z. Li, x. Cheng, L. 2011. «Strengths, Weakness, Opportunities and Threats Analysis of Bioenergy Production on Marginal Land». Energy Procedia. Pp 2378-2386
Rezvani, Mohammad Reza 2015, Tourism Development with a Sustainable Tourism Approach, Tehran: Tehran University Press[In Persian].
Rahimi, Somayeh and Eshghi, Kourosh, 2009, Determination of Optimum Energy Consumption Consumption in Iran, Using the Network Analysis Process, Quarterly Journal of Energy Economics, Vol. 5, No. 18, pp. 123-160[In Persian].
Shahidi, Mohammad; Ardestani, Zahra Sadat and Soroush, Mohammad Mehdi, 2008, Investigating the Impact of Tourism in Planning of Rural Areas, Human Geography Researches, Vol. 41, No. 67, Pages 99-113[In Persian].
Shakour, Ali, Mohammad Bastian Qorishi, Maryam Lashkari and Mahtab Jafari, 2011, Evaluation and Measurement of Tourism Sustainability in the Lost Paradise of Baman Mamassani Using Ecological Footprint Model, New Attitudes in Human Geography, No. 3, pp. 57-67[In Persian].
Sajjadian, Nahid et al., 2015, Rural ecotourism capabilities in zoning, management and development, Urban and Rural Management Journal, Urban and Rural Institute, No. 60, p. 11-30[In Persian].
Statistics Bureau of Kermanshah province, 1997 and 2011[In Persian].-
Zahedi, Shams al-Sadat, 2003, An Analysis of Types of Tourism and Their Relationship, Quarterly Journal of Tourism Studies, Allameh Tabataba'i University, No. 10[In Persian].
Ziaie, Mahmoud and Puneh Torabian, 2010, Estimation of acceptable level of negative social impacts of tourism on local communities in Iran (Case study of rural settlements in Parishan wetland), Geography No. 27, pp. 205-225[In Persian].