اثرات گردشگری بر پایداری شهرهای بین راهی(مطالعه موردی: شهر زیراب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از پرشتابان ترین بخش‌های اقتصادی در حال رشد، اهمیتی دوچندان یافته و در بسیاری از شهرهای شمال و جنوب به عنوان یکی از ارکان و محرکه‌های بنیادین توسعه اجتماعی-اقتصادی و همچنین نیل به اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهری مبدل گشته است. با این حال، کشور ایران به طور اعم و شهرهای آن به طور اخص، با وجود برخورداری از میراث تاریخی کهن و جاذبه‌های طبیعی فراوان و منحصر به فرد تاکنون نتوانسته‌اند آنطور که شایسته است از منابع و ظرفیت‌های گردشگری استفاده کافی کنند. بر این اساس پژوهش حاضر، هدف ارزیابی اثرات گردشگری بر پایداری شهر زیراب و ارتباط آن با پایداری را برگزیده است. روش‌های گردآوری داده کتابخانه­ای و پیمایش بوده است. به منظور تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد فقدان مدیریت یکپارچه گردشگری، تغییر کاربری زمین­های کشاورزی بواسطه توسعه ویلاسازی، بازاریابی و تبلیغات ضعیف در عرصه گردشگری، خطر افزایش مخاطرات طبیعی ناشی از مداخلات انسانی در طبیعت، رواج ساخت و ساز در نواحی بکر، افزایش میزان ترافیک و آلودگی ناشی از عبور و مرور مسافران و وجود رقبای نیرومند منطقه­ای در عرصه گردشگری مهمترین عوامل منفی اثرگذار بر این شهر می‌باشند. علاوه بر این تحلیل­ها نشان داد که اگرچه گردشگری در اغلب متغیرهای مدیریتی، کالبدی و اقتصادی اثری مثبت بر شهر زیرا داشته ولیکن از لحاظ محیط زیستی موجب مسائل عمده­ای همچون تغییر کاربری و افزایش آلودگی شده است. علاوه بر این، قیمت­ها افزایش یافته و بواسطۀ توسعه فیزیکی شهر که متأثر از ساخت و ساز ویلاها در نواحی بکر بوده میراث تاریخی و فرهنگی شهر نزول کرده و ازدحام ترافیک افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadi, Ebadollah, Etemadi, Aida (2011), The Role of Tourism in Sustainable Development, The First International Conference on Tourism Management and Sustainable Development, Marvdasht, Islamic Azad University, Marvdasht.
Altinay, M., & Hussain, K. (2005). Sustainable tourism development: a case study of North Cyprus. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3), 272-280.
Alvani, Mahdi, Dehdashti, Zohreh (1994), Principles and Foundations of Tourism, (1994). Tehran, Publishers: Deputy Economic and Planning.
Dibaei, Parviz (1992), Tourism Recognition, Tehran, Allameh Tabatabaei Publications.
Divsalar. Asdollah., Ahmadi Dashtbani, Homeira., Alipoor, Abbas, (2013). Investigating the Factors Affecting the Sustainable Development of Tourism in Savadkouh, First National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment, Hamadan, Association of Hegmatane Environment Evaluators.
Eddington, J.M. (1995), Ecotourism, translated by Kahrom, Ismail, Tehran, Organization of Environment Publishing.
Eliot, James (2000), Tourism Management, Translation by Mehdi Jamshidian and Akbar Mehdipour Ataabadi, First Edition, Isfahan, Mani Publications.
Getz, D. (1986). The tourism system: An introductory text: By Robert Christie Mill and Alastair M. Morrison, Prentice-Hall, Inc.(Englewood Cliffs, NJ 07632, USA) ISBN 0-13-925645-8, 1985, XX+ 457 pp.(tables, illustrations, index) $25.95 (cloth). Annals of Tourism Research, 13(1), 143-146.
Hamekasi, Bahare. (2006). Urban Design Guidelines for Tourism, Organizing and Locating Active Tourism Blocks, Master's Degree Thesis, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
Hatami Nejad, Hossein, (2007). The Importance of Urban Tourism, Tehran Municipality Magazine No. 78, 41.
Kazemi, Mahdi (2006), Tourism Management, Tehran, SAMT.
Lee, John (1999), Tourism and Development in the Third World, translated by Rukn al-Din Eftekhari and Masoumeh Sadat Salehi Amin, First Edition, Tehran, Published by CPPC.
Masoumi, Masoud (2005), Nature of Tourism, First Edition, Tehran, Peyk Kowsar Publishing
Mirabzadeh, Parastoo, (1996), Environmental Impact Assessment of Sustainable Development, Tehran, Journal of Environment, Vol. 8, pp. 50-44.
Movahed, Ali (2007), Urban Tourism, First Edition, Ahvaz, Shahid Chamran University Press, Ahvaz.
Mozayeni, Manouchehr (1999), Problems of Tourism Planning, Journal of Shahrdariha, First Year, No. 4, p. 44.
Pirous, Porya. (1994). Introduction to Tourism Planning. Political & Economic Ettelaat, No. 45, 46, 70.
Ranjbarian, Bahram Zahedi, Mohammad, (2005), Tourism Recognition, Isfahan, Char Bagh Publications, 26.
Sheikh Kazem, Mohammad Reza (2007), Investigating the Interaction of Urban Tourism and socio-economic sustainablity of Cities, Proceedings of the Conference on Geography, Tourism and Sustainable Development, Tehran, Islamic Azad University of Islamshahr.
Sinclair, D., & Jayawardena, C. (2003). The development of sustainable tourism in the Guianas. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(7), 402-407.
World Tourism Organization (2000), National and Regional Tourism Planning. Translation by Mahmoud Abdullah Zadeh, Office of Cultural Research.
Zamfir, Andreea, Corbos , Andrei(2015), Towards Sustainable Tourism Development in Urban Areas: Case Study on Bucharest as Tourist Destination , journal of sustainability , Vol7, pp12709-12722