برنامه‌ریزی توسعه‌ی‌گردشگری روستایی با روش‌ماتریس IFE وEFE و مدل QSPM (مطالعه موردی بخش شاهو – شهرستان روانسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی‌ دکترای جغرافیا ‌و برنامه‌ریزی‌روستایی، واحدعلوم ‌و تحقیقات، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه‌آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ‌

چکیده

چکیده

امروزه، صنعت‌گردشگری یکی از پررونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است. این صنعت به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند توجه است. گردشگری از عوامل مهم عمران نواحی و فعالیتی ارزآور و متعادل کننده است که موجب توسعة اقتصادی و اجتماعی در سطح منطقه می‌شود و توسعة آن بر پایة برنامه‌ریزی صحیح گردشگری همواره عامل مؤثری در بهبود کیفیت زندگی مردم بوده است. بخش شاهو با توجه به سابقه‌تاریخی سکونت و‌داشتن جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی یکی از پایگاه‌های مهم گردشگری کشور محسوب می‌گردد. با توجه به کمبودهایی‌که در زمینه گردشگری در این بخش وجود دارد هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش SWOTو روش برنامه‌ریزی کمّی QSPM ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات بهترین راهبرد را برای مقابله با تهدیدات و ضعف‌ها و بهره‌گیری از قوت‌ها و فرصت‌ها در زمینه گردشگری بخش شاهو ارائه دهد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، که در آن داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از طریق منابع کتابخانه‌ای و‌میدانی ( پرسشنامه) پیمایشی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهد که‌استراتژی SO3 مهمترین استراتژی منتخب برای اجرا در جهت توسعه گردشگری در بخش شاهو می‌باشد

کلیدواژه‌ها


References
Arslan, O. Deha Er, I.‌(2008) . SWOT analysis for safer carriage of bulk liquid chemicals in tankers. Journal of Hazardous Materials, vol.154,No.(1/3),pp. 901–913.‌(‌DOI: 10.1016/ j.jhazmat.2007.10.113)
Cater,E.(2000). Ecotourism in The world: problems and prospect Forsustainability , New York, NY:John Wileyana Sons.‌ 
‌Comino, E. Ferretti, V. (2016). Indicators-based spatial SWOT analysis: Supporting the strategic planning and management of complex territorial systems, Ecological Indicators, vol. 60,‌pp.1104-1117. (DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.09.003)       
Duarte,C. Lawrence, P. E. Helms, M. M. Michael, S.A.(2006). The challenge of VeneZuelA: A SWOT Analysis,16(3/4):233-247. ( DOI: 10.1108/10595420610818857)
Doswill, R. (2005). Tourism‌‌Management ‌(Fundamentals, Strategies and Impacts),‌‌Translated by Arabi,‌S.M., and‌Izadi,‌D.‌Cultural Research Bureau, Third Edition.p.112
Doald,E,Hawkins,S.(2007).The‌world banks Role in Tourism Development, Annals of Tourism Research,vol.34,No2,pp.348-363.( DOI: 10.1016/j.annals.2006.10.004)
Dann, G. (1996).‌The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective, UK: CAB International.p.2
Ebrahimzadeh, Jesus. Kazemizadeh, Shamsollah. Eskandari Sani, Mohammad.(2012). Strategic planning of tourism development, with the emphasis on religious returnees17 [In Persian]. Human Geography Research, No. 76,pp.115-141.
Fazelnaya, Gharib. Hedayati, Salah.(2011) Appropriate strategies for tourism development in Zarivar lake[In Persian]. Geography and Development Quarterly, No. 19,pp.145-170.
Fayissa‌,‌B,‌Nsiah‌,‌ C.‌Tadasse, B. (2007)‌.‌The Impact of Tourism on Economic Growth and Development in Africa [Online] http://www.mtsu. edu/ Tourism Africawp.pdf.p.2
‌‌Hall, C.M. (1994). Tourism and Politics: Power, Policy and Place, John Wiley & Sons.
Higham,j .M ,Luck.(2002).urbanEcotourism:acontradiction in terms? JournalofEcotourism,‌Vol.1 No.‌1, PP.36-51. (DOI: 10.1080/14724040208668111)
Hadiani, Zohreh. Ahad Nejad, Mohsen. Kazemizadeh, Shamsollah. Ghannbir, Hakimeh(2012). Strategic Tourism Planning Based on SWOT Analysis (Case Study: Shiraz City) [In Persian]. No. 2,pp.111-132.
Lanza,A.Markandya,A.Pigliaru,P.(2005).The Economics of Tourism and Sustainable Development, Cheltenham: Edward Elgar.p.125.
Liang Lee, K. Chih Huang, W. Yuan Teng, J. (2009). Locating the competitive relation of global logistics hub using quantitative SWOT analytical method. Quality & Quantity, Vol. 43, No. 1pp. 87–107. ( DOI: 10.1007/s11135-007-9087-1)
Rossana,‌G.‌(2007).‌Tourism and the City: Opportunity for Regeneration, An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 2, No. 2, pp. 95-111.
Shrestha, R. K. Alavalapati, J. R.R. Kalmbacher, R. S. (2004) Exploring the Potential for Silvopasture Adoption in South- Central Florida: An Application ofS WOT-AHP Method, Agricultural Systems, Vol. 81, No.3, pp. 185-199. (DOI: 10.1016/j.agsy.2003.09.004)
Smid.‌S Zuart. P.‌(2002). Tourism‌ On Cyprus Study on The Situation Of En Terprises, The ‌Industry and The Service Sectors in Turkey, Cypusandmalta, No.23, December, In Ternetsit.p.233.
Shen, F. Hughey, Kenneth, F.D. Simmons, David. G. (2008). Connecting the sustainable livelihoods approach and tourism a review of the literature, Journal of Hospitality and Tourism Management. Vol.‌15, No.‌1,pp.‌19-31. (DOI: 10.1375/jhtm.15.19)
Soteriades‌,‌M. (2002). Tourism and environment in rural areas. Available on :‌‌www. fund. acbe/ prelude,p.617.
UNWTO (2007). Tourism Highlights 2007 Edition, Available in www.unwto.com.
Walpole, M.J. Goodwin, H.J.(2000). Local Economic Impacts of Daragon in. Indonisia, Journal of Annals of Tourism Research,Vol. 27, No. 3, PP.559-576 . (DOI: 10.1016/s0160-7383(99)00088-2)
Yan , J . Xia , F. Bao, H. X. H .(2015).Strategic planning framework for land consolidation in China: top-level design based on SWOT analysis , Habitat International, Vol. 48, pp.46-54. (‌DOI: 10. 1016/j.habitatint.2015.03.001)
Yuksel, E . deviren, M. D. (2007).Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm, Information Sciences, Vol. ‌177, No. (15/16),pp. 3365-3382. (DOI: 10.1016/j.ins.2007.01.001)
Zarabi, Asghar. Mohammadi, Jamal.Firoozi, Mohammad Ali. Goodarzi, Majid.(2012). Planning tourism development using the SWOT model(Case study: Noorabad Mamsani city) [In Persian]. Scientific Spelling Spatial Magazine, No. 3, PP.1-42.