تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدمات عمومی شهری با استفاده از روش شاخص ویلیامسون (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

چکیده

وجود نابرابری در توزیع خدمات و امکانات در مناطق یک شهر پدیده­ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست و این نابرابری و عدم تعادل در شهرها یک امری طبیعی است و می­توان آن را به حداقل ممکن رساند. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت پراکنش فضایی کاربری­های خدمات عمومی و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش این نابرابری در شهر تبریز می­باشد. نوع روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش مناطق ده­گانه شهرداری تبریز است. نتایج نشان می­دهد که وضعیت تحقق­پذیری طرح­های توسعه شهری به لحاظ توزیع فضایی کاربری­های خدمات عمومی با مشکلات زیربنایی مواجه بوده و براساس پراکندگی جمعیت نبوده و این امر در مناطق محروم به ­ویژه مناطق سه، چهار، هشت و نه تبریز قابل توجه­ می­باشد و در جهت کاهش این نابرابری و نحوه توزیع خدمات پیشنهاد می­شود با بازبینی­های دقیق و کارشناسانه و اجرای صحیح طرح­های توسعه شهری در راستای حل مشکلات شهروندان گام برداشته شود

کلیدواژه‌ها


References
Ahmad Touzah, Vahed (2013), Investigating and analyzing the spatial justice of the city in Saqez, Case study: Saqez Townships, Master's thesis of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran.
Pourmohammadi, Mohammad Reza and Ghorbani, Rasoul­(2003), Dimensions and Strategies of Urban Space Compression Paradigm, Modares, Volume 2, No. 7, Tehran, Pages 108-85.
Jomeh Pour, Mahmoud­(2006), Planning for Rural Development, Party Publishing, Tehran.
Hatami Nejad, Hussein; Farhudi, Rahmatollah; Mohammadpour Jaberi, Morteza (2008), Analysis of Social Inequality in Utilizing Urban Services of Esfarain, Human Geography Research, No. 65, Autumn 2008, pp. 85-71.
Hatami Nejad, Hussein and Omran, Rasti (2009), Social Justice and Spatial Justice (Regional) A Review and Comparison of Theories of John Rawls and David Harvey, Political and Economic Quarterly, Years Twenty-Four, No. 6, pp. 95-82.
Khakpour, Barat Ali; Bavan Puri, Alireza (2009), Investigating and analyzing inequalities in the developmental levels of the cities of Mashhad, Science and Development Magazine, No. 27.
Khalou Bagheri, Mahdieh (2012), Facing Space Inequalities Using Planning Based on Improving Quality of Life, Quarterly Journal of Economics and Urban Management, No. 1. Pages 67-49.
Dasaspour, Hashem, Rostami, Faramarz (2011), Integrated Urban Justice Justice Measurement of Urban Services Based on Population Distribution, Accessibility and Efficiency in Yasuj, Urban and Regional Studies and Research, Third Year, No. 10, pp. 22- 1
Daneshpour, Zohreh (2006), Analysis of Spatial Inequality in Urban Environment, Fine Arts, No. 28, pp. 14-5.
Rahnama, Mohammad Rahim, Lise, Ana (2006), Measurement of Accessibility Change in the City of Sydney, Journal of Geography and Development, No. 7.
Ziyari, Karmatollah; Hatami Nejad, Hussein; Turkmennya, Naima (2012), Income on Urban Growth Theory, Municipalities, No. 104, Tehran, pp. 29-17.
Zarrabi, Asghar and Behnam Moghani Rahimi (2006), The Impact of Globalization on Social Justice with Emphasis on Spatial Justice, The Political and Economic Information Monthly, Vol. 21, No. 3 & 4, pp. 113-106.
Taherkhani, Habibollah (2007), Conversion of Large Villages to the City, Journal of Municipalities, No. 5, pp. 21-18.
Alawi, Seyyed Ali; Ahmadabadi; Ali; Mola'i; Mohammad; Pato; Vali; Borhani; Kazem (2012); Urban Hospital Appropriate Location Using Integrated Techniques; Analytical Model; Multi-Criteria Decision Making; and Analysis. Space GIS, Case Study: Tehran 7th District, Quarterly Journal of Hospital, Year 12, Issue 2.
Kalantari, Khalil (2001), Regional Planning and Development, Khosibin Publication, Tehran.
Koushaneh, Roshan (2011), Evaluation of Urban Public Sphere, Case Study: Tabriz Metropolitan Area, Master's thesis in Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz.
Momeni, Mehdi and Hatami, Mojtaba (2010), Geographical analysis of inequality and spatial imbalance of development in Yazd province, Journal of Geography and Environmental Studies, Second year, No. 4.
Mahdavi, Masoud, Zarei, Yaghoub, Rahmanian, Mehdi, Rakhvashani, Asma (2012), Analysis of the Inequality of Geographical Spaces of Development among Central Iranian Regions, Journal of Social Development Studies, Vol. 5, No. 4.
Nastaran, Mahdi, Mohammadi, Mahmoud, Mohaghegh Nasab, Enayatollah (2017), Development of Sustainable Urban Development Pattern Using Redundant Clustering Algorithm, Case Study: Arak City, Geography and Planning, Volume 22 , No. 64, Summer 1397, pp. 303-281.
Heidari, Hamid Reza, Zangi Abadi, Ali, Yaghfouri, Hossein, (2008), Comparative Study of Urban Public Utilities Distribution from the Perspective of Social Justice, Journal of Geography and Development, No. 11, pp. 156-139.
Yazdani, Mohammad Hassan, Firoozi Majandeh, Ibrahim (2015), Study of the spatial distribution of public utilities from the perspective of spatial justice, Case study: Ardebil City, Geography and Planning, Volume 21, Issue 61, Autumn 1396, Pages 383- 363
Dufaux, Frederic. (2008). Birth Announcement, Justice Spatial.
Liu.c.xu.m, Chen.s.an.jm, Yan.pl. (2007). Assessing the Impact of Urbanization on Regional Net Primary Productivity in Jiangyin County. China. Journal of Environmental Management. Pp 597-606.
Martnez, Javier. (2005). Monitoring Intra Urban Inequalities with GIS-based Indicators with a Case Study in Rosario, Argentina, Utrecht University.
Pacione, M. (2003). Urban geography. A global perspective. 2th, London. Routledge.
Qadeer, M. A. (2004). Urbanization by Implosion. Guest Editoial/ Habitate International 28. Pp1-12.
Shankar, R., Shah, A. (2010). Bridging the Economic Divide within Countries. World Development. Vol 122-138.
Sohe Rana M.D. (2009). Status of Water Use Sanitation and Hygienic Condition of Urban Slums. Khulna. WWW.Elsevier.com. Pp 322-328.
Soja, E. (2008). The city and Justice Spatial. The Conference Spatial Justice. Paris Nanterra.
Tsou, Ko- Wan, Yu- Ting, Hung and Yao- Lin Chang. (2005). An Accessibility Based Integrated Measure of Relative Spatial Equity in Urban Public Facilities. Cities. Vol 22. No 6. Pp 424- 435.