بازنگری در قوانین و مقررات شهری و تأثیر آن در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران با تأکید بر یک مدل راهبردی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری‌، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه مشکلاتی مانند مناسب و به ‌روز نبودن قانون شهرداری برای اداره‌ی کلان‌شهرها و بخصوص شهر تهران، مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملی از محلی و تناقضات و عدم هماهنگی موجود در آن، عدم شفافیت و تعیین تکلیف وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت‌ها بین ارکان اداره‌ی امور ملی و محلی، بزرگ شدن دولت و کم ‌توجهی به رفع مسائل و مشکلات مدیریتی شهرها، افزایش مسائل اجتماعی و عدم شفافیت مسئولیت وظایف مربوطه، سطح پایین مشارکت مردم در اداره‌ی امور شهرها، استقرار 15 میلیون نفر جمعیت، فعالیت وزارتخانه­ها و نهادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حساس و اثرگذار، مهاجرپذیری از کل استان­های کشور، ترافیک، آلودگی هوا، دغدغه­های زیست محیطی، تراکم ساختمان­ها، ابنیه و املاک مسکونی، تجاری، حجم فزاینده خودروها، شبکه عظیم آب‌رسانی، گاز، برق، تلفن، راهداری تنها بخشی از پیچیدگی‌ها، ظرفیت­ها و چالش‌های پیش روی این کلان‌شهر تهران موجب شده تا انگیزه‌های قوی در تمامی بخش‌های جامعه به منظور رسیدن به راه حلی عملی و مؤثر به وجود آید. هدف اصلی این رساله دستیابی به استراتژی همسویی منافع سازمان‌های دولتی و غیردولتی در جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران است. این تحقیق ازلحاظ ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی است و با توجه به اینکه شیوه به کار رفته در انجام این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به منظور کشف روابط بین متغیرها و پدیده‌ها و جهت ارزیابی شرایط درون سیستمی و برون سیستمی از مدل­­AHP)­­­ (تحلیل عاملی، و نرم‌افزار­SPSS تکنیک دلفی بهره گرفته می‌شود. یافته‌های تحقیق به عوامل تعدد سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و در نتیجه روابط گوناگون میان بخشی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری؛ ساختار توزیع قدرت سازمان‌ها نهادها و ساختار همبسته در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و ساختارهای نهادی اثرگذار با منابع و ابزار قدرت و حاکمیت در موضوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شامل اصول قوانین ضوابط و مقررات موجود شهری، زیرساخت‌های فناوری و ارتباطی و حمایت‌های پرتوان مالی در چرخه مدیریت شهری از جمله عوامل مؤثر بر عدم تحقق یکپارچگی سیاست‌گذاری در مدیریت شهری هستند که با توجه به بررسی‌های میدانی از دیدگاه نظردهندگان در صورت بازنگری در نظام و عناصر قدرت میان بازیگران عرصه شهری، امکان تحقق یکپارچگی فرایند سیاست‌گذاری در مدیریت شهر تهران میسر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


References
Bahreini, Hossein (1998), Urban Design Process, First Edition, Tehran University Press.
Bahreini, Seyyed Hossein (1999), Modernization, Faratjard and then in Urban Development, Tehran University Press.
Badr, Reza­(2000), Using RS and GIS in Determining the Physical Expansion of the City, Master's Thesis for Geography and Urban Planning, Tarbiat Modarres University.
Badri, Seyyed Ali and Musa Kazemi, Seyyed Mehdi (2004), Geography of the city and village, First edition (Experimental), Payam Noor Publications
Bahram Ghaffari, Mohsen (2006), Control of poverty in the capital's municipality and several proposals, the second construction seminar in the capital, Khordad.
Penhani, Dawood (2003); Density; Petrographic Wounds of Modernity; "City and Building Magazine, First Year, No. 1.
Pourzahedi, Hasan­(2003), "Access to the City (Stop or Move)", Monthly Publications No. 55, Tehran.
Pourmohammadi, Mohammad Reza (2003) Planning of Urban Landscapes First Printing Publications.
Habibi, Mohsen and others (1999), Urban usage per capita, Office of Land and Housing Studies, National Land and Housing Organization, Tehran.
Hojjati Ashrafi, Gholamreza (2005), Complete Collection of Laws and Regulations of the Municipality Council and Islamic Councils, Ganj Danesh Publications, First Edition.
Razani, Assad (2001), Interaction of Land Use and Transportation, New Journal of Traffic, Third Year, No. 10, Tehran.
Rahimi, Hossein (2000), Land Policy and Urban Development Approach, Proceedings of the Conference on Land and Urban Development, Center for Urban and Architecture Studies and Research.
Razavian, Mohammad Taghi (2002), Urban Land Use Planning, First Edition, Secretariat Publications.
Shams, Abdullah, (2006) Civil Procedure Code, Volume II, Dracoke Publishing, Fifth Edition.
Salehi, Hossein (2001) Introduction to the Laws and Regulations of City Administration, Journal of City, No. 22, Spring.
Katouzian, Nasser (2008), Introduction to the Law of Science and Study in the Legal System of Iran, Public Joint Stock Company, Tehran.
Katouzian, Nasser (1351) Preliminary Civil Law, Tehran University Press.
Majidi, Hamid (2000), Land of the Urban Development Issue, Proceedings of the Conference on Land and Urban Development, Center for Urban and Architecture Studies and Research.
Mansoor, Jahangir (2008), A collection of laws and regulations related to the city and municipality, Tehran, Iran.
Latin references
Alonso, J.and Merton, J. (2009) Factors affecting compliance with residential standards in the city of Old Salt, Jordan, Habitat International. 33,301-309.
Belington M (2005)”Using the building regulation, Administrative procedures”, Elsevier, London.
Ben, A. And Demola (2000) A. Compliance with urban development and planning regulations in Iberian, Nigeria, Habitat International. 24,279-294
Chan ling O. (2007) “Building Control- Singapore Experience”, BCA, Singapore,
Charles M (2008) Singapore building control act (chapter 29), Government Gazette,
Cines guide (2000) Building control system,, London.
Dunken.O (2005) building regulations, Explanatory booklet, Office of deputy prime minister, London.
Elsevier. Post et al. (1996) Quality of Life and Alliances in Solid Waste Management: Contributions to Urban Sustainable Development
Folgers R, and Stephenson (2004) Building regulations explained, Seventh edition, Spoon press, London and New York.
Hanson p, (1997) Uniform building code, Volume '' administrative, fire – and life –safety, and field inspection provisions.' USA
Kampala (1997) Uniform Building code, Volume 1,” administrative, fire-and life- safety, and field inspection provisions”,, USA.
Mahdavi A(2006) Toward a simulation- assisted dynamic building control strategy, National University of Singapore,
OGU, V.I, (1999), Housing Enablement in a developing world city: the case study of Benin City, Nigeria, Habitual International. 23,231-148.
Osman, G (2002) land development and realization of local physical plans in Turkish urban areas
Ricardo, R. (2009) the owner occupier democracy and violation of building by – laws, Habitat International. 33,485-498.
Sulyman.Z(2008)Guidelines for plan submission, construction and commissioning of household or story shelters, BCA,
Thompson, A (2007) Periodic structural inspection of existing building, BCA,
Ticker R, (2005), Building regulations in brief, third edition, Elsevier, London.
Tickler., (2005) Building regulation in brief, third edition, Elsevier, London.
Turk ss, (2003) The residential land development policy in Turkish urban areay, Best practices in land administration
Turk ss (2000), land development and realization of local physical plans in urban areas in turkey: A model, Washington
Ziggurat, Z. (1999)Illegal construction in Belgrade and the prospects for urban development planning, Cities. 16,365-370.