تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون‌های بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کردند که کیفیت هوای پایین‌تر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفان‌های شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلاینده‌های محیطی روبه‌رو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابی‌شده است. امروزه‌ محیط زیست‌ که‌ از‌ ارزشـمندترین نعمت‌های خداوند متعال به‌ بشـر‌ بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد هـجمـه قــرار گرفتـه‌ و بـه‌ سـرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال‌ است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون­های بین‌المللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون­های بین‌المللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیه‌ای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی –­تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به‌روزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده‌ها مورد استدلال قرار می‌گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


Persian references
Abolhassani, Ali Mohammad (2018), environmental, ecological, environmental, international politics, international relations, political science, http://pajoohe.ir/%D9%86%D8%B8% D8% B1% DB% 8C% D9% 87-% D9% 87% D8% A7% DB% 8C-% D8% B2% DB% 8C% D8% B3% D8% AA-% D9% 85% D8% AD % DB% 8C% D8% B7% DB% 8C-environmental-theories__a-44428.aspx
Baghban, Parviz and Molouk Najari (2008), Air Pollution, Quarterly Journal of Geological Education, No. 53
3. Bahrami Ahmadi, Hamid (2009), Political-Legal Policies of the Islamic Republic of Iran in Environmental Protection, Political Science Quarterly, No. 9
Baheri, Mohammad and Davar, Mirza Ali Akbar Khan (2001). The Attitudes of General Penal Law, Tehran: Majd Publications.
Jalili Qassem Agha, Omid (2018), Policy Making: Concepts, Patterns and Processes, Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, No. 4 (9 pages - from 106 to 114)
Jahangard, Esfandiar (2016), Environmental and Development Programs in Iran, Journal of Environmental Economics and Natural Resources, No. 2 (38 pages - from 105 to 142)
Hosseinigli, Seyyed Esmail and Ahmad Saee (2012), Comparative Study of Iran and South Korea in the field of Automotive Industry, International Relations Studies Quarterly, No. 39
Khaleghi, Abu Fatah (2011), Iranian Legislative Criminal Policy Regarding Irresponsible Hunting of Aquatic Fish with the Study of Transnational Measures, Journal of Public Law Research, No. 32.
Alsan, Mostafa (2007), Principles of Biological Ethics, Quarterly Journal of Legal Research, No. 45
Shamloo, Baqir and Asghar Ahmadi and Power of Allah (Text in Persian) Khosrow Shahi (2016), Green Crime Victims: Emphasizing on the Criminal Law of Iran, Quarterly Journal of Criminal Law Research, No. 20
Sadeghi Ziari, Hatam (2003), Legal Dimensions of Environmental Protection Based on International Regulations, Majles and Strategic Quarterly, No. 38
Abdollahi, Mohsen and Mohammad Mahdi Rezvani Far (2012), Iranian Legal System and Environmental Policy Issue, Strategic Quarterly, No. 64
Alaei Tayebi Shahi, Fajaqe and Ehsan Kamrani (2015), The study of the status and importance of the environment in explaining the five-year development plans of the country (from 1989 to 2015), Quarterly Journal of Political Science, Law and Jurisprudence, Volume II - Issue 4 / 1
Faryadi, Masoud (2016), Urban Air Pollution and Government Strategic Responsibility in the Light of Environmental Security, Strategic Quarterly, No. 81
Fnni, Zohreh and Jamshid Moloodi (2009), Urban Environment Assessment in the Form of Terms and Conditions, with Emphasis on Air Pollution, Urban Management Quarterly, No. 24
The Law of the Fifth Development Plan - Information Technology Organization, 1397: Rtk ito.gov.ir/documents/20181/32435/upload_00012313.pdf
The Law of the Fourth Development Plan of the Country, www.istt.ir/dorsapax/.../ISTT-Barname%20Chaharom%20Tose-e%20Keshvar.pdf.
Gholizadeh, Ahad (2002), A Look at Environmental Protection Regulations in Iran, Political and Economic Information Quarterly, No. 183 and 184
Katouzian, Mohammad Ali (1998), No article in Iranian Historical Sociology, Oil and Economic Development, translated by Alireza Tayeb. Centeral Tehran.
Kordoni, Roozbeh (2013), The Effects of High Subsidies on Energy in the Middle East, Middle East Strategic Studies Institute, Khordad.
Kamali, Yahya (2016), The Role of Civil Society in the Process of General Policy Making a Conceptual Framework, Quarterly Journal of Policy Research, No. 20
Golmohammadi, Sara and Arash Yousefi (2015), The role and participation of NGOs in the development of environmental law, at: http://www.doe.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID
Lotfian, Saeedeh, Nasri Fakhrdad, Sedigheh. (2018). Environmental Policy in Iran: Challenges and Solutions. Quarterly Journal of Policy, 48 (1), 97-121. do: 10.22059 / jpq.2018.201546.1006748
Mojabi, Mohammad and Maryam Esmaeilifard (2015), A Survey on Environmental Policy in the Islamic Republic of Iran, Journal of Social-Cultural Strategy, No. 21
Moradhasn, Niloufar and Amir Hossein Mazini (2008), Assessment of the Role of Government in Environmental Challenges of Iran: Environmental Economics Approach, Environmental Science and Technology, Tenth, Winter.
Mashhadi, Ali (2009), Collection of Fundamental Documents and Texts of International Environmental Law, Volume One of Iran and International Environmental Law, Faculty of Law, International Law Group
Mahdizadeh, Javad (2000), Organization of Urban Industries and Services, Urban Management Quarterly, No. 1
Mir Hosseini, Seyyed Majid and Farsima Khamsi Pour (2014), Civil Liability Claims Law in the EU and Iran, Strategic Quarterly, No. 73
Mirnaia, Seyed Creative and Mehdi Mirrabzadeh and Abbas Keshavarz (1995), Development and Environment, Journal of Agricultural Economics and Development, Issue 11
Yazdi, Mohammad, Zahra Javaherian and Afsoun aghdari­(2010), Analysis and Evaluation of Environmental Performance Indicators of Countries, No. 48, Pages 46-54
Latin references
Andrusevych, A., T. Alge and C. Konrad (2004-2011), “Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee”, RACSE, Lviv 2008, Second Edition.
Environmental Performance Index (EPI), 2016, https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf
Onlinre References
http://ippra.com
http://policymaking.com
http://nashr.majles.ir