تحلیل فراوانی سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای استان فارس

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی، اصفهان، ایران

4 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار گروه منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عناصر طبیعت باد می‌باشد که در بیشتر مناطق جهان از این انرژی برای تولید نیروی مورد نیاز استفاده میشود. اولین گام برای به دست آوردن انرژی باد، شناسایی نواحی با پتانسیل مناسب است.هدف از این تحقیق بررسی تغیرات مکانی و زمانی باد و امکان سنجی تولید برق در استان فارس با استفاده از توزیع‌های آماری می‌باشد. بدین منظور اطلاعات داده‌های باد (سرعت و جهت) برای ده ایستگاه استان فارس در دوره آماری 10 ساله (2005-2015)از سازمان هواشناسی اخذ گردید. بررسی ویژگی‌های باد در استان فارس از طریق پارامترهای محتمل ترین سرعت، سرعت نامی، شدت آشفتگی و توزیع ویبول مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باد در استان فارس دارای سرعت مناسبی است ولی ضریب تداوم پایین و شدت آشفتگی باد بالا می‌باشد که نشان دهنده وزش بادهای ناگهانی در این استان می‌باشد. بیشترین تغییرات سرعت و جهت باد در مناطق شمالی و شمال غربی استان می‌باشد و همچنین مناطق شمالی استان شامل ایستگاه‌های اقلید، ایزدخواست، آباده و صفاشهر براساس جدول درجه‌بندی نواحی بادخیز گازین و جاستس، از ارتفاع 40متر به بالا، برای نصب توربین بادی و در ارتفاع 80 متری دو ایستگاه اقلید و ایزدخواست برای تولید انرژی بادی مناسب می‌‌باشند. در مناطق مرکزی استان می‌توان در ارتفاع 60 متری به بالا از انرژی باد جهت مصارف کشاورزی نظیر پمپاژ آب استفاده نمود و همچنین بهره‌گیری از انرژی باد درفصول گرم نسبت به سایر فصول استان، مناسب تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Ali jani,bohlol,aab va havaye iran,entesharate payame noor,chape haftom,mehr 1385
Aydin,N,y,kentel,E,`Duzgun,s (2010). GIS-based environmental assessment of wind energy systems for spatial planning. Renewable and sustainable Energy Reviews, Vol.14, pp. 364-373
Bakhtiari, Bahram, Ghoroman, Nozar, Rahimi Ishaq (2013), Using artificial neural network approach to predict short wind speed of Jiroft, Iranian Journal of Soil and Water Research, Volume 44, Issue 1.
Bagiorgas, H., Assimakopoulos, M., Theoharopoulos, D., Matthopoulos, D., & Mihalakakou, G. (2007). Electricity generation using wind energy conversion systems in the area of Western Greece. Energy Conversion and Management, 48(5), 1640-1655
Dundar, cihan;Iran, Demir (1997),"The analysis of wind data and wind energy potential in bandirma", Turkey.
Edareh kol jahad keshavarzi ostan fars,(1386),amar va shenakht jghrafeyaye keshavarzi ostan fars
Famori,jalal,(1385) majmoeh zesty,divan m,khak haye iran,chap dovom
Ghahremani,nozar,gharekhani,abozar(1389),Barresi ravande tagheyrate sorat bad dar gostare eghlimi iran,majaleh abyari va zehkeshi iran,shomare 1,jeld 4,bahar 1389,safhe 31-34
Gandomkar,amir(1388),arzyabi potanseyel bad dar keshvare iran,majaleh joghrafeya va barnamerez shahri,shomare peyape 36,shomare 4,safhe 85-100
Jacobson, M, 2012, Myths and realities about wind, water, and sun (WWS)versus current fuels, September 26, 2012
Jacobson . m. and Delucchi,A,M.,2011,Providing all global energy with wind, water ,and solar power, part I : Reliability , system and transmission costs , and policies,energy 33.
Jahanbakhsh, saeed va hamkaran (1394),moghayese raveshhaye baravord paramethaye tozee webool jahate tolid enerji bad dar ostan azarbayejan sharghi,faslname joghrafeya va barnamereze mohiti,shomare 59
Moradi,najmeh va pormohamadi,samaneh(1392),barrese tabee tozie ehtemal va doreh bazgashthaye parameter sorat bad jehate taeen estgahhaye hamgen dar ostan charmahal va bakhteyari,sevomin hamayesh meli farsayesh badi va tofanhaye gardghobar ,yazd
Masoudyan,seyed abolfazl,aab va havaye iran,entesharat share toos mashhad,chap aval,paeez 1390
Parkheyal,soheyl,kahdbaniyan,ahmad,monfared,mohammad(1398),modele novine amari baraye pishbini tagheerat sorat va jahate bad eaee model va sanjesh karaee,majale mohandesi mavad,shomare 2, safahate 123-138    
Saghafi,mahmod(1372), enerji badi , karborde on dar keshavarzi,entesharat daneshgah Tehran,safhe 125
Saghafi,majid va hamkaran (1384)Barresi potanseyele bad seyahposh dar ostane ghazvin baraye ehdas nirogahe badi,panjomin hamayesh meli enerji
Sedaghat zadeh,Zohreh va hamkaran (1389),ostan shenasi fars,shiraz,entesharat takhte jamshid.
Porpanjah,mohamadrezamemmaryan, Hossein,Mirrokni Syed Majid (2013), analysis of dust storms in Yazd province based on numerical modeling, Journal of Geography and environmental hazards, No. XII.
Rahim Zadeh,F., Pedram, M., Sedaghat Kardar, A., and GH,. Kamali,(2010), Estimation of wind energy in synoptic station of Efahan province, Geography and Environmental PLANNING, 20, PP:155-172.
Rahimzadeh, Fatemeh, Pedram, Mojdeh, Honesty, Abdollah, Kamali,Gholamali (2009) Estimation of wind at the stations of Isfahan province, Geography and Environmental Planning, No.3,Autumn 88
Rezazadeh,M.,Irannejad,P.,Shao,Y.,(2013).Dust emission simulation with the WRF-Chem model using new surface data in the middle East region.journal of the earth and Space Physics 1 , 191-212
Saeedi, D., Nematollahi, A. And the Rajabi universe, AS. A (2011), Investigating the Wind Energy Potential in North Khorasan Province in Iran Scientific Journal of Energy Management (1), 49-56.geosciences research, 2010, 44 (2), p. 32-19
www.ewea.org