توسعه واحدهای مرغداری گوشتی منطقه بستک با تاکید بر کارآیی در راستای توسعه اقتصادی منطقه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

چکیده
در این مطالعه به منظور توسعه واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه بستک تحلیل وضعیت کارایی بررسی شده است. باتوجهبهمحدودیتمنابع، ارزیابیعملکرد، اطلاعوآگاهیازنتایجفعالیت­هاوشناسایی نقاطقوتوضعفواحدهای پرورش مرغ گوشتیبرایبهبودعملکردوفعالیت­ها، ضرورتیاجتناب‌ناپذیراست. بدین منظور، کارایی فنی مرغداران گوشتیبااستفادهازرویکرد تحلیل پوششی داده­ها (DEA) محاسبه گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 120 پرسشنامه در سال 1395 جمع­آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که میانگین کارآیی فنی در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS)، بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) و کارآیی مقیاس(Scale) به ترتیب برابر 51.3، 57.5 و 63.2 درصد است و 10 واحد از 120 واحد دارای کارآیی فنی (VRS) 100 درصد هستند و بقیه بنگاه­ها به درجات متفاوتی دارای نا‌کارآیی هستند. برای تمام واحدهای ناکارا، واحد یا واحدهای الگو شناسایی شد تا بتوانند از طریق الگو‌گیری و تعدیل در استفاده از نهاده­ها و ستاده‌های خود به مرز کارا برسند و تبدیل به واحد کارا شوند.

کلیدواژه‌ها


Persian references
Arabshahi Crazy, Ahmad (2014), Evaluation and ranking of Hormozgan province's cities based on cultural indicators using multi-criteria decision-making method, Hormozgan Cultural Research Journal, No. 10
Taghizadegan, Masoumeh, Mohammad Reza Moradi and Behzad Moridi (2017), Cultural Patterns of Shiite and Sunni Integration in Southern Iran: An Interdisciplinarity Study of Sunnis and Shiites in South of Fars Province (Larestan) and West of Hormozgan Province (Bastak), Iranian Journal of Cultural Research , No. 43
Taghvaei, Masoud and Mohammad Saboori (2012), Comparative analysis of level and level of social development in Hormozgan province, Journal of Geography and Environmental Planning, No. 46
Etaat, Javad and Ruhollah Nikzad (2015), The Impact of Political Dividend of Space on Regional Development (Case Study: Southern Iranian Provinces), Quarterly Journal of Human Geography, Period 42 - Number 2
Esfanjari kenari, R. 2010. Economic survey of industrial units for breeding poultry laying. Master thesis, Shiraz University.
Isfahani, J. and Khazaei J. 2010. Effective Factors on Poultry Efficiency in South Khorasan Province. Agricultural Economics Research 4: 180-165
Rashki, Saeed & Sharazi M. Shadyaye Z and Jafari M. 2015. Relationship of Economic Efficiency and Environmental Performance: New Evidence for Developing and Developed Countries. Quarterly Journal of Economic Research and Policy 78: 56-31.
Mashayegi, h. 1385. Breeding broiler chickens. Agricultural Education Publishing.
Fetrous, M. & solgi, M. 2011. Analysis of the Effect of Technology on Industrial Efficiency by Data Envelopment Analysis. Specialty Quarterly of Parks and Growth Centers 27: 18-10.
Mohamadi, A. 2006, Efficiency and profitability analysis of broiler chickens in Hamadan province. Research and Production Magazine 70: 79-73.
Mehrabi basharabadi, h. & Pakravan, M. 2008. Efficiency measurement of poultry units with DEA approach. Case study of Fars province. Journal of Agricultural Economics and Development 63: 116-89.
Mashayeki S. And Haji-zadeh Fallah M. 2011. Investigating the Factors Affecting the Chicken Market in Iran (Using Self Regression Model). Economic Research Journal 1: 131-154.
Mehrabbi Bashabadi H; and Pakrowan M. 2009 Calculation of Types of Efficiency and Productivity to Sunflower Producers in Khoy. Journal of Agricultural Economics and Development (Science and Technology of Agriculture) 2: 102-95.
Imami Meybodi, Seyyed Amir, 1999. Measuring Productivity and Efficiency, Tehran: Institute for Business Studies and Research. • Borhani, Hamid, Performance Measurement in Iranian Commercial Banks and its Relationship with Organizational Dimensions, 2008, 9th Islamic Banking Seminar.
Azar, Adel, Anvari Rostami, Ali Asghar, Rostami, Mohammad Reza (2007), Measuring the relative efficiency of listed companies in the stock exchange with the data envelopment analysis approach (information technology indicators), accounting and auditing, fourth year, issue FourteenthKazemi, Seyyed Abbas (2002), Productivity and Analysis in Organizations, Tehran: Publication.
Latin references
Robinson S. (1999), Measuring Service Quality: current thinking and future requirements, Journal of Marketing Intelligence and Planning, 17 (1): 99-113.
Altunbas, Y. Liu, M-h, Molneu x, P.Seth, R. (2000), Efficiency and risk in Japanese banking, journal of banking and finance, 24: 1605 –1628.
Alrwis, K.N., and Francis E. 2003. Technical efficiency of broiler farms in te central region of Saudi Aradia. Res. Bult, 116: 5-34.
Banker, R.D., Charnes A., and Cooper W.W. 1984. Some Models For Estimating Technical Scale Efficiencies inEnvelopment Analysis. Management Science.Vol.30,
 9: 1078-1092.
Charnes A.W., Copper W., and Rhodes E. 1984. Measuring the efficiency of decision marking units. EuropeanJournal of Operational Research, 2: 429-444.
Farrel M. J. 1957. The measurement of productive efficiency. Journal of the royal statistical society, series A, CXX, 3: 253-290.
Fortuna T. 2000. A DEA model for the efficiency evaluation of nondominated paths. Journal of Operational Research, 121: 549-554.
Karimi tokanloo Z. 2002. Measurement the technical efficiency and investigated effective factor in East Azarbaijan Province during 1992-97. Ms Thesis, Buali Sina University, Hamedan.
Yusef S.A., and Malomo O. 2007. Technical efficiency of poultry egg production in ogun state: a DEA approach. Journal of Poultry Science, 9: 622-629.
- Internet references
http://www.scielo.br
http://atlas-hormozgan.ir
http://atlas-hormozgan.ir