نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی وگردشگری به عنوان یک راهکار بین‌المللی با استفاده از روش DEMATEL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

چکیده
مکانیزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانون‌گذاری برخوردار باشد. هر اندازه قوانین جامع‌تر، روان‌تر، کاربردی‌تر و توسعه‌محورتر باشند، توسعه صنعت توریسم نیز محسوس‌تر خواهد شد. در همین راستا، تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. پژهش حاضر جهت تحلیل عوامل موثر بر قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و گردشگری است که با استفاده از تکنیک دیمتل صورت گرفته است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و کاربردی و نمونه گیری به روش خوشه ایی انجام شده است. نتایج  نشان می‌دهد که صدور ویزا و بیمه توریستی (C1 ) با بیشترین مقدار نشان می دهد که  این مولفه با مقدار D-R (15/3)  تأثیرگذارترین مولفه گردشگری جهت حمایت گردشگری خارجی و توسعه اقتصادی و اجتماعی گردشگری است. به عبارت دیگر این مولفه زمینه‌ساز سایر شاخص­ها توسعه گردشگری خارجی است. از سوی دیگر آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند (C8)(13/2-) تأثیرپذیرترین عامل است و مسئله اصلی درحمایت گردشگری خارجی است که توسط سایر عوامل موثر می‌تواند حل شود.

کلیدواژه‌ها


References
Alizadeh, Katayoun (2003), The Effects of Tourists' Presence on Environmental Resources (Case: Torghabeh Section in Mashhad), Journal of Geographical Research, No. 44, p. 56. [In Persian]
Altinay Mehmet, Hussain Kashif (2005), Sustainable tourism development: a case study of North Cyprus, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume:17 Issue:3 pp:272 – 280.
Asgharpur, Mohammad Jawad (2010). Group Decision and Game Theory with Attitude of Research in Operations, Second Edition, Tehran: Tehran University Press.
Ashouri, Parvaneh, Farhadi, Shahrzad. (2010), Estimation of the ability of natural areas using multi-criteria analytical methods (Case study of Small Lavasan village), Journal of Environmental Studies, No. 55. [In Persian]
Ashourian, Fatemeh, Taleshi, Amin Mostafa. (2013), The Importance and Role of Security in the Market of Tourism and its Impact on the Sustainable Development of Goals, First National Conference on Tourism, Geography and Sustainable Environment, Tehran, Iran. [In Persian]
Ashrafzadeh, Mohammad Reza, Maddi, Hossein, Khademi, Nastaran, Bonyadi, Seddiqhah. (2010), Environmental Impact Assessment of Coastal Tourism Projects (Case Study: Gulf Tourism International City), Environmental Studies, Vol. 1, No1. [In Persian]
Bazrafshan, Javad and Ahad Aghaee (2010), The role of tourism in the socioeconomic transformation of Sistan and Baluchistan province, The fourth congress of geographers of the Islamic world, Zahedan. [In Persian]
Bik Mohammadi, Hassan, Khatami, Mojtaba (2010), An Analysis of Eco-Tourism Capacities and Values of Sistan and Baluchestan Province, Fourth Congress of Geographers of the Islamic World, Zahedan. [In Persian]
Cave, J and L. Jolliffe (2012) Urban Tourism. Tourism: The Key Concepts. Robinson, P. (Ed.) London: Routledge. pp 268-270.
Eccles, Gavin, Costa, Jorge. (1996), Perspectives on tourism development, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume: 8 Number:7 pp: 44-51.
Fattahpour, Darab (2006), Investigating the effects of tourism development on regional equilibrium in Chaharmahal-Bakhtiari province, Specialty Journal of Islamic Revolutionary Housing Foundation, No. 116, pp. 64-65. [In Persian]
Font, Xavier, Ahjem, Tor E. (1999), Searching for a balance in tourism development strategies, international journal of contemporary hospitality management, Volume: 11; Issue: 2/3,pp 73-77.
Ghazi, Iran (2000), An Attitude Toward Spatial Evolutionary Model in Planning, Scientific-Research Magazine, Faculty of Literature & Humanities, Isfahan University, No. 22 & 23, p. 42. [In Persian]
Hassanpour Mahmoud, Ahmadi Zainab, Eliasy Hassan (2011), Determining Tourism Reception Capacity in Desert and Desert Regions of Iran. Case Study: Shahdad Maranjab-Bandar Rig and Egypt-Farahzad. Tourism Studies Quarterly 13. [In Persian]
Haydari Chianeh, Rahim. (2004), Evaluation of Tourism Tourism Planning in Iran, Ph.D. Theses, Supervisor: Dr. Karim Hosseinzadeh Delir, Tabriz University, p. 14. [In Persian]
Hosseini, Negar, (2007), Sustainable Security is the Result of Tourism Development, Sarmayeh magazine, p. 9. [In Persian]
Imani Khoshkhou, Mohammad Hossein, Alizadeh, Valiallah. (2013), Tourism Economics (A review of the history of research abroad and inside), Journal of Tourism, University of Science and Culture, No. 23, 36-42. [In Persian]
Kazemi, Mahdi (2008), Analysis of Perceptions of Citizens of Zahedani in Chabahar Tourism Development, Journal of Geography and Development, Year 6, No. 12. [In Persian]
Khosravinejad, Mahboobeh (2008) Second Home Tourism and its Effects on Rural Communities, Isfahan University, Atlas Magazine, No. 9. [In Persian]
Kim, N. and K. Wilson (2006) Is there a relationship between international trade and international travel, Applied Econimics, No.32, p. 1001-1009.
Lotfifar, Mojtaba, Yaghfouri, Hossein. (2012), The Role of Security in Tourism Development, Chabahar's Theology, Proceedings of the First National Conference on the Development of Makren Coasts and the Naval Authority of the Islamic Republic of Iran, No. 1025. [In Persian]
Nouri, Seyyed Hedayatollah, Norouzi Avarehgani, Asghar. (2007), Environmental Impact Assessment for Tourism Development in Choghakhor Village, Journal of Faculty of Literature and Humanities University of Isfahan, 2008, No. 1, pp. 14-73. [In Persian]
Rahimi Moghani, Behnam (2004), Geographic Analysis of the Tourist Potential of Firoozabad, Master's Thesis for Geography and Urban Planning, Isfahan University, p. 12. [In Persian]
Rita, Paulo. (2000), Tourism in the European Union, International Journal of Contemporary Hospitality Management; Volume: 12 Issue: 7, pp: 434-436.
Sadr Mousavi, Mirstar, Dakhili Kahnamouei, Javad. (2007), Evaluation of the Tourism Facility Status of East Azarbaijan Province from the Viewpoint of Tourists, Geographical Research, Vol. 61, p. 130. [In Persian]
Sequeria S & Campos Lahm.(2005) Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models, Econometrica,No.59, p.1551-1580.
Sharpley, Richard (2001), Rural Tourism, Fatemeh Nassiri and Rahmatollah Munshizadeh Translation, Tehran, Iran.
Shokouidi, Hossein, Movahed, Ali (2002), Investigating and analyzing the spatial pattern of urban tourism. Case study: Isfahan city, PhD thesis of geography and urban planning, Tarbiat Modares University, Tehran. [In Persian]
Sidaei, Seyyed Iskandar, Hedayati Moghadam, Zahra. (2010), The Role of Security in Tourism Development, Quarterly Journal of Social Sciences, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Year 4, No. 8, pp. 97-110. [In Persian]
T. G. KO, James. (2001), Assessing Progress of Tourism Sustainability Elsevier Science Ltd., Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 3, pp. 817–820.
Taghavi, Masoud, Varesi, Hamid Reza, Tajik, Zainab. (2011) Feasibility study of tourism abilities of Gorgan city and its challenges and challenges; Journal of Human Geography, Third Year, No. 2, Spring 2011. [In Persian]
Teh Lydia, Cabanban Annadel S(2007)., Planning for sustainable tourism in southern Pulau Banggi: An assessment of biophysical conditions and their implications for future tourism development, Journal of Environmental Management, Volume 85, Issue 4, Pages 999-1008.
Wang, Y. L., & Tzeng, G. H. (2012). Brand marketing for creating brand value based on a MCDM model combining DEMATEL with ANP and VIKOR methods. Expert Systems with Applications, 39(5), 5600-5615.
Zangi Abadi, Ali, Mohammadi, Jamal, Zirakbash, Diba. (2006) Analysis of the Internal Tourism Market of Isfahan, Geography and Development, Autumn and Winter 2006, Volume 4, Issue Number 8; Page 131 to Page 156. [In Persian]
Zhao, H., Tong, X., Wong, P. K., & Zhu, J. (2005). Types of technology sourcing and innovative capability: An exploratory study of Singapore manufacturing firms. The Journal of High Technology Management Research, 16(2), 209-224.
Zia Tavana, Mohammad Hassan, Biranvandzadeh, Maryam, Darvishi, Hedayatolah (2014) Spatial implications of tourism development and modernization and improvement policies in the historical context of Baghshahr of Meybod with emphasis on physical and environmental factors. Two Urban Landscape Research Quarterly, First Year, No. 1 , Spring and summer 2014. [In Persian]