تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 دانشجوی جغرافی سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ف ایران.

چکیده

چکیده
محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگی و ارتباط پیدا کـند. در‌ طبقه‌بندی‌های به عمل آمده جای عنوان جرائم علیه محیط زیست در‌ کنار‌ سایر عـنوان­ها خـالی است. جرائم محیط زیستی از جمله جرائم عمدی محسوب می‌شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و تبیین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران چگونه نگریسته شده است؟ برای پاسخگویی به این سؤال اصلی فرضیه‌ای را که در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری نیازمند حمایت قوانین کیفری است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده به صورت نظام‌مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده‌ها مورد استدلال قرار می‌گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


References
Holy Quran.
Nahjolbaghah (2000), translation of Mohammad Dashti, Qom: Freedom Publishing.
Sayyedeh Sajjadyye (2007), translated by Ahmad Sepehr Khorasani, Tehran: Ashrafi Publications.
Ismaili, Abbas et al. (2007), Environmental protection in Islam, Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 6th period.
Taghizadeh Ansari, Mostafa (1374). Environmental Law in Iran, Tehran: Position.
Jahed, Mohsen (1392), Ethics of Animals: Approaches and Theories, Biology Ethics Series: No. 10.
Honafsanal, Mohammad Zakeri, Seyyed Mohammad Hussein (2008), Finding the Concepts of Environmental Ethics in Islamic teachings, Ethics chapter in Technology Science, Years 3, No. 1 & 2.
Rajabi Bagherabad, Mostafa (1393), Quran, nature and its rights from two perspectives of Shi'a and Sunni jurisprudential interpretation, Biology Ethics chapter, year 4, No. 12.
Abedi Sarvestani, Ahmad; Shah Vali, Mansour; Researcher of the Groom, Seyyed Mostafa (2007), The nature and views of environmental ethics, with an emphasis on the Islamic perspective, Ethics chapter in science and technology, Volume 2, Issue 1 & 2.
Fahimi, Azizullah; Arabzadeh, Ali (2012), The Legal Principles of Environmental Law, Islamic Law Research, Thirteenth, No. 1.
Fahimi, Azizollah and Mashhadi, Ali (1393), Thoughts of Environmental Law, Qom: Ghom University Press.
Fahimi, Azizullah (2008), Philosophy of the Environmental Law of its Works, Theological Philosophical Researches, Year ninth, No. 3.
Faghfur Maghrebi, Hamid (2011), Islamic Epistemological Foundations in the Environment, Biology Ethics Series, Year 1, No. 2.
Firoozi, Mahdi (2005), Fundamentals of the Right to a Healthy Environment in the Holy Qur'an, Journal of Ruling Andisheh, No. 42.
Gorji Fard, Hamid Reza (1392), Green Criminology and Environmental Crime, Master's Degree Program in Environmental Law, Shahid Beheshti University.
Mohammadzadeh Rahnini, Mohammad Reza (2010). The study of jurisprudential principles of environmental protection, jurisprudence and history of civilization, 6th year, No. 25.
Nabavi, Seyyed Abdolahsan, Shahriyari, Marziyeh (1393), Religion, Ethics and the Environment, Man and the Environment, No. 29.
Nafighi Obrandabadi, Ali Hossein (2012), Discussions in Criminal Sciences, by Shahram Ebrahimi.
Nazari Tavakoli, Saeed (2012), Biomedical Ethics and Explaining the Consistency and Consistency of Conservation and Productivity of Water Resources in line with the Concepts of Environmental Philosophy, Journal of Biomedicine, Year 2, No. 3.
Bahharini, Seyyed Hossein and Naghma Mobraqiy (1997), Environmental Education in Iran, Journal of Environmental Studies No. 19, 23rd.
Habibi, Mohammad Hassan (1997), Introduction to the Nature and Principles of International Environmental Law, Journal of Environmental Studies.
Riochi, Hirano (2006), Criminal Support for the Environment, Tehran: Comparative Law Institute No. 6.
Kwam, Myrazim (1375), Criminal Protection of the Environment, Environmental Protection Agency.
Qasemi, Naser (2005), Environmental Criminal Law, Tehran: Jamal al-Haq.
Taqi Zadeh Ansari, Mostafa (1374), Environmental Law in Iran, Tehran.
Habibzadeh, Mohammad Jafar, Ali Hossein Najafi Ebrahbandadi and Kiyomarts Kalantari (1380), Counterfeit Influence: Factors and Consequences, Modares Journal, p. 21.
Khalaghi, Ali (1393), Notes in the Code of Criminal Procedure, Tehran, City of Knowledge.
Debirie, Farhad and Mozhdeh Kiani (2007), Preventive laws and regulations, including assessment of environmental impacts in Iran and several industrialized countries, environmental science and technology, Volume 9, Issue 4.
Rohamy, Roh A ... (1393), Human Security and Government, First Printing, Tehran, Volume.
Shilton, Dinaw Alexander Case (2010), Judiciary Booklet of Environmental Law, translation by Mohsen Abdollahi, First Edition, Tehran, Khorsandi.
Abdollahi, Mohsen (2007), Criminal Defense of the Environment: A Reflection on the Environmental Protection Support Requirements, Journal of Environmental Sciences, Fifth Year, Sh. 1.
Abdollahi, Mohsen, Mohammad Hossein Ramezani Ghavamabadi, Masoud Faryadi and Zahra Sajedi (2009), Environmental Criminal Law: Considerations and Solutions, First Edition, Tehran, Official Publication of the Official Gazette of the Islamic Republic of Iran.
Koushki, Gholam Hossein (2009), The Challenges of Iran's Criminal System in the Field of Environmental Crime, Journal of Legal Information, vol. 17 and 18.
Kiss, Alexander, Peter Sandow Winfred Lang (1392), Environmental Law, Translation of Mohammad Hassan Habibi, J 1, Fourth Edition, Tehran, Tehran University Press.
Marty, Mike Delmas (1393), Large Criminal Policy Systems, Translation by Ali Hossein Najafi Obrandabadi, Second Edition, Tehran, Volume.
Mashhadi, Ali (1392), Right to a healthy environment (French Iranian model), Tehran.
Naji Zavareh, Morteza (1394), Criminal Code, J 1, First Edition, Tehran, Khorsandi.
Lazrzh, Christine (1382), An introduction to criminal policy, Tehran rate.
Vorina, Jacques (1373), Environment, Tehran: Islamic Culture Publishing Office.
Najafi Obrandabadi, Ali Hossein (2012), "The Income on Research in the Criminal Justice System: Opportunities and Challenges", Judgment Month, 77.
JT Miller (1998), Living in the Environment, translation of Majid Makhdoom, Fifth Edition, Tehran, Publication and Printing of Tehran University.
Minoo, Dabiri (1996), Environmental Pollution, First Edition, Tehran, Publishing Union.
Ghasemi, Naser (2005), Environmental Criminal Law, Second Edition, Tehran, Jamal-e-Haq Publication, 2005