مقایسه تطبیقی روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری در روند توسعه‌یافتگی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیتی که مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی و نیز با در نظر داشتن اینکه دستیابی به توسعه پایدار در شرایط فعلی جهان بر اساس دانایی محوری است. نقش مدیریت در توسعه روستایی ایران حائز اهمیت بوده و این مدیریت باید بر دانایی محوری تکیه کند و بر همین اساس باید نیروهای لازم برای دانایی محوری در روستاهای کشور را فراهم کند. هدف از این تحقیق مقایسه نقش دهیاری‌های روستایی در توسعه پایدار در منطقه اسلامشهر با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) بوده و محقق به ارزیابی تفاوت در روستاهای دارای دهیاری و فاقد آن با توجه به ابعاد توسعه پایدار روستایی در محدوده اسلامشهر پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که مهم‌ترین معیار در ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در تمامی روستاهای مورد مطالعه تحصیلات و تخصص نیروی انسانی فعال در بخش دهیاری‌ها در نظر گرفته شده است و عواملی چون اقتصاد، نابرابری اجتماعی، زیرساخت‌ها، عوامل فرهنگی – اجتماعی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. همچنین از دیدگاه ساکنان این مناطق مهم‌ترین عامل مربوط به زیر معیار فقدان مهارت‌های مدیریتی به دست آمده است؛ بنابراین می‌توان گفت که مهم‌ترین عامل عدم توسعه‌یافتگی در مناطق مورد مطالعه فقدان مدیریت و مهارت‌های مدیریتی مناسب با مسئله دهیاری روستایی بوده که از سوی ساکنین تشخیص داده شده است.

کلیدواژه‌ها


Persian references
Eftekhari, Abdolreza and Hamdollah Sajasy Ghidari and Jamshid Einali (2007), A New Attitude to Rural Management with Emphasis on Effective Institutions, Quarterly Journal of Village and Development, Vol. 10, No. 2, Summer.
Azkia, Mostafa and Gholamreza Ghaffari (2005), Development Sociology, Kayhan Publishing House, Tehran
Amanpour, Saeed and Sadegh Mokhtari Chalkhuleh and Seyyed Reza Hosseini Kahnouj and Inspirational Wisii (2014), Spatial Analysis and Rural Development Development (Case Study: Chaharmahal and Bakhtiari Province), Journal of Rural Planning and Research, Year 4 , Number 3
Behzad Nasab, Zanali (2004), Local Integrated Development A Strategic Approach to Rural Development, Rural Congress Articles, Challenges and Perspectives, Institute for Management and Planning Education and Research, Office for the Compilation and Dissemination of Management and Planning Resources
Pour Ahmad, Ahmad and Frank Sayfuddini and Ziba Pernoun (2011), Migration and land use change in Islamshahr. Geographic Survey of Arid Regions, No. 5
Pezhdeisi, Ahmad, Farshad Souri and Alexander Sidayee and Zeynab Kazemi (2011). An Investigation and Analysis of the Performance of Dehers in Rural Management. Case Study: Kunani Section of Kohdasht Township, Urban Management, Autumn and Winter.
Dehghani, Masoud and Maryam Salehi (2013), Measuring the Developmental Levels of Hamedan Province's Cities (Emphasizing the Regional Approach), Journal of Regional Planning, Third Year, No.
Tavasoli, Gholam Abbas (1994), Comprehensive Development Concept, Proceedings of the Seminar on Developmental Sociology, Volume II, Publications.
Jafarinejad, Masoud and Samad Kalantari and Masoud Montazeri (2010), The study of the status of dehayirs as intermediary institutions between the government and the people (studied in the villages of Najafabad city), The Political and International Researches of Islamic Azad University, Shahreza Unit, No. 5, Spring.
Hosseinzadeh Dalir Karim and Farzaneh Sasanpour (2006), Ecological (ecological) ecological method in the stability of metropolises with attitude towards Tehran metropolis, geographic research
Hosseini Abri, Seyed Hassan (2001), Entrance to the Rural Geography of Iran, Isfahan University Press, First Edition.
Rezvani, Mohammad Reza (2004), Introduction to Rural Development Planning in Iran, Gomes, Tehran.
Rezvani, Mohammad Reza, Somayeh Mohammadi and Sedigheh Pirri (1392), Evaluation of Dehayari's Performance Using the CAF Evaluation Framework for the Framework of the CAF Case Study: Dehloran County, Human Geography Research, Volume 45, Issue 1.
Sheikhi, Hojjat and Taher Parizadi and Bijan Vermisjar (2013), Evaluation and Evaluation of the Performance of Dehayers in the Process of Rural Management and Development, Spatial Planning of Geography, Third Year, No. 3. Isfahan.
Salehi, Ismail and Farzam Poursghar Sangachin and Morteza Dinarwandi (2013), Comparison of Regional Sustainable Development Measurement Methods Using Combined Indicators (Case Study: Provinces of Iran), Environmental Researches, Year 4, Issue 9.
Talib, Mehdi (1376), Rural Management in Iran, Publisher of Tehran University.
Firoozabadi, Seyyed Ahmad and Hossein Imani Jajarmi (2012), The satisfaction of villagers and their related factors in the performance of dachyars (Case study: villages of Qazvin province), Rural Studies, Third Year, No 1, Spring.
Karimi, Farzad and Mostafa Ahmadvand (1393), Modeling the Developmental Levels of Rural Areas in the Central District of Boyer Ahmad, Applied Geosciences Research
Hashemi, Seyed Saeed and Seyyed Hossein Motiee Langroudi and Mojtaba Ghadiri Masooms and Mohammad Reza Rezvani and Seyyed Mohammad Moghimi (2011), Explaining the role of Dehariyah and Islamic Councils in the Development of Entrepreneurship, Rural Studies, Vol. 2, No. 1,
Deputy of Dehariyah Affairs (Plan and Plan Office) (2004), Collection of Laws and Regulations of Dehayari, First Edition, Tehran, Publications of the Organization of Municipalities and Dignitaries of the country.
Molaei Hashjin, N. and Ali Reza knowledge of cleaning and Akbar Mo'tamedi M. (1395), comparative urban development Rasht using multi-attribute assessment, planning of human settlements, the eleventh year, No. 42.
Nazmfar, H. (1396), analysis of rural development and how the municipalities of the province of West Azerbaijan, economy of space and Rural Development
Latin references
Tirado, D. A., Díez-Minguela, A., & Martinez-Galarraga, J. (2016). Regional inequality and economic development in Spain, 1860–2010. Journal of Historical Geography, 54, 87-98
Qiu, Q., Sung, J., Davis, W., & Tchernis, R. (2017). Using spatial factor analysis to measure human development. Journal of Development Economics
Szopik-Depczyńska, K., Cheba, K., Bąk, I., Kiba-Janiak, M., Saniuk, S., Dembińska, I. &
Ioppolo, G. (2017). The application of relative taxonomy to the study of disproportions in the area of sustainable development of the European Union. Land Use Policy, 68, 481-491
Purohit, B. C., (2008), Health and human development at sub-state level in India, The Journal of Socio-Economics, No. 37, pp. 2248–2260. 124.
Matsumoto, M., (2008), Redistribution and regional development under tax competition, Journal of Urban Economics, No. 64, pp. 480–487.
Dadvar Khani, Zare.Z, Farhadi, S, M, Salmani,M, 2011, Good governance for rural poverty reduction strategy, Quar terly Journal of human Geography, 3(4)
Amoli Azimi, J, 2011, Analysis of good governance in the rural areas of the Mazandaran Province, Tehran,, Tarbiat Modarres university
Fazli Rahmani, A, Sadeqi, M, Alipoorian, J, 2015, Theoretical basis of good governance in the modern rural management, Urban management, 37,
Nasiri, E, 2010, Evaluation OF the impact on system performance dehyaris rural governance in Zanjan province, Tehran, 18-19 May
http://mbot.ir