بررسی راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، استادیاراقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیاردانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

چکیده
صنعت گردشگری، به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان، از منابع مهم رونق اقتصادی (‌اشتغال‌زایی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش فقر و غیره) و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب می‌شود. از این رو، مناطقی که از ظرفیت‌های گردشگری برخوردار هستند، باید راهبرد‌های مناسبی انتخاب کنند تا از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی‌- ‌فرهنگی صنعت مذکور برخوردار شوند. هدف تحقیق حاضر تدوین راهبرد های توسعه صنعت گردشگری در بستر ICT در استان آذربایجان شرقی بوده است. جهت تدوین راهبرد گردشگری در استان آذربایجان شرقی، ابتدا کلیه نقاط ضعف، قوت، فرصتها، تهدید ها و اهمیت هریک طی یک پرسشنامه ای توسط کارشناسان و مدیران سازمان گردشگری این استان تعیین شد. سپس در مرحله ورودی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) تدوین گردید. نتایج نشان داد که وضعیت استراتژیک استان مورد بررسی در حالت رقابتی بوده و با توجه به نظرات کارشناسان، استراتژی های مورد نظر تدوین شده موجب توسعه صنعت گردشگری این استان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


References
Andrades, L., & Dimanche, F. (Eds.). (2015a). Cultural tourism in Russia. Network for excellence in tourism through organizations and universities in Russia. Spain:University of Extremadura.
Andrades, L., Dimanche, F., Vapnyarskaya, O., & Kharitonova, T. (2015a). Tourism management (ch. 3). In F. Dimanche, & L. Andrades (Eds.), Tourism in Russia: A management handbook (pp. 57e99). Bingley, UK: Emerald.
Andrades, L., Dimanche, F., & Ward-Perkins, D. (2015b). Trends and issues (ch. 9). In F. Dimanche, & L. Andrades (Eds.), Tourism in Russia: A management handbook (pp. 351e381). Bingley, UK: Emerald
Pourfareh Alireza, Isizadeh Roshan Yousef, Cheraghi Kobari (2008). Information and communication technology, tourism industry, economic growth. Modern Economics and Trade, Volume 4, Number 13; From pages 46-66. [In Persian].
Rahimnia, Fariborz, Poursalimi, Mojtaba and Basir, Leila. (1395). The effect of service innovation on customer behavioral intentions through sensory marketing (Case study: Five star hotels in Mashhad). Quarterly Journal of New Marketing Research, Year Six, Number Two. [In Persian].
Rezaei, Amir (1390). The ranking of the tourism power of the villages of Mamassani in terms of experts and tourists using Topsis model, the fourth international conference on environmental planning and management, Tehran, Faculty of Environment, University of Tehran. [In Persian].
Khoshniyat, Mohammed (1395). Investigating the Concept and Content of Electronic Tourism and Sustainable Development. Sepehr Journal. Twenty-second, No. 80. 102-109[In Persian]..
Farhadi Ghashlaghi, Darius; Yousefi, Mehdi and Alive, Inspiration (1392). The Role of Information Technology in the Development of the Tourism Industry, National Conference on the Development of Tourism Industry, with an Emphasis on National Parks and Wetlands, Focusing on Golestan Province, Galicheh, Payam Noor University Galicheh. [In Persian].
Sharifi Tehrani, Mohammad, Bapirie, Jafar, Esfandiar, Cyrus, Chitzar, Ali (1396) "Comparison and ranking of the performance of tourism websites based on satisfaction, trust, quality and e-loyalty: A combination of structural, fuzzy and Analytical Hierarchy Process ", Journal of Information Processing and Management, No. 90, pp. 1065-109. [In Persian].
Safai Pour, Masoud (1394). The Effect of Information and Communication Technology (ICT) on the formation of electronic tourism among tourists entering the city of Shiraz. Geography Magazine and Urban Space Development. Year. 2, No. 2, pp. 55-73. [In Persian].
Attaf, Ali (1391). Factors Affecting Information Technology Acceptance in the Tourism Industry. Tourism Management Studies. Volume 7, Issue 18, Pages 133-156. [In Persian].
Mohammadi, Deh Cheshmeh and Zangi Abadi, Ali (2008), Feasibility study of ecotourism capabilities of Chaharmahal Bakhtiari province with SWOT technique. Environmental Journal, No. 47, pp. 34-48. [In Persian].
Mohammadi, Samira and Bahari, Jafar (1392). The Study of the Role of Technology and Communication in the Development of the Tourism Industry, Second National Conference on Tourism and Nature Surveying in Iran, Hamedan, [In Persian].
Yousefi, Ali (1392). Role of Information and Communication Technology in Sustainable Tourism Development (Case Study: Isfahan City). Graduate Degree. Shaikh Bahayi University. Department of Management and Economics. [In Persian].
Yamani, Mojtaba, Yousefi, Fatemeh, Moradi, Anvar, Mosa Abbasi, Mohsen Barzakar (1396) "Spatial zoning using ANP and AHP models for tourism development Case study: Oshnavyeh city", Geographical Information Quarterly (Sepehr), No. 102, 13 pp. 19-34. [In Persian].
Dincer, L (2004). Sustainable Tourism Management in Crikvenica, Croatia: An Assessment of Policy Instruments, Tourism Management
Dimanche, F., Andrades, L., & Fedulin, A. (2015). Conclusions (ch. 10). In F. Dimanche, & L. Andrades (Eds.), Tourism in Iran: A management handbook (pp. 383e394). Bingley, UK: Emerald.
Dodds, R., Dimanche, F., & Sadowski, M. (2017). Planning for growth in islands: The case of Cuba. in press. In M. McLeod, & R. Croes (Eds.), Island tourism management: Systems and strategies. Wallingford, UK: CABI.
Lidia Andrades, Frederic Dimanche(2017)me 62, October 2017, Pages 360-376
Nilsson, M. (2004). Research and advice on strategic environmental assessment, Stockholm Environmental Institute Publications
Jennifer, X. (2003). ICTs and Internet adoption in China's tourism industry information. Journal of Information Management, 23(6), 451-467.
Jorgenson, D. W., & Stiroh, K. J. (2015). Information technology and growth. American Economic Review, 89 (2), 109-115.
Martin,J. L., Morales, N. M., & Riccardo, S. (2014). Tourism and economic growth in Latin American countries: A panel data approach. NOTA DI LAVORO 26
Poon,H (2009).Information technology and productivity: Where are we now and where are we going. Journal of policy Modeling, 25, 477-503
Werthner, H., & Klein, S. (2008). Information technology and tourism – A challenging relationship, Springer, Wien and New York