بررسی قابلیت‌های محیطی ایران، در برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دره سولقان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
    هدف از نگارش این مقاله بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در منتخبی از روستاهای دره کن و سولقان که دارای قابلیت گردشگری بهتری نسبت به سایر روستاهای ناحیه هستند، می­باشد. ناحیه روستایی مورد مطالعه(درّه سولقان)سالیانه گردشگران زیادی را در فصول گردشگری پذیرا است که خواه ناخواه اثرات آن بر روستاهای این ناحیه نیز مشهود است. نتایج این تحقیق نشان از اثرات محدود گردشگری بر اقتصاد این روستاها بوده و از سوی دیگر اقتصاد، تاثیر نامطلوبی بر افزایش قیمت‌ها بخصوص، قیمت مسکن در این مناطق داشته است. افزایش سطح سواد، ارتقای سطح بهداشت فردی و عمومی، افزایش تعامل با نواحی همجوار و کاهش مهاجرت، از جمله اثرات مثبت در زمینه اجتماعی می‌باشد. در زمینه زیست محیطی نیز ورود گردشگران به تخریب گونه‌های گیاهی و جانوری، افزایش آلودگی و نیز تخریب محیط زیست منجر شده است. بنابراین به نظر می‌رسد می‌بایست با برنامه‌ریزی اصولی به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی ناحیه با عنایت به نتایج استخراج شده از تحقیقات میدانی گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


منابع
بقایی، مسیب و نوروزی، امید(1384). توریسم روستایی منبع درآمدی برای روستاییان، مجله دهیاری، ش 16.
بهرامی، عبدالعلی(1383). فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی، مجموعه مقالات کنگره توسعه روستایی، چالش‌ها و چشم انداز‌ها، موسسه توسعه روستایی ایران.
جوان، جعفر و سقایی، مهدی(1383). نقش گردشگری روستایی در توسعه ناحیه‌ای با تاکید بر مدیریت روستایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، ش 2.
حسین زاده دلیر، کریم و حیدری، رحیم(1382)، توریسم در ایران، چالش‌ها و امید‌ها، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 1.
رضوانی، علی اصغر(1377)، جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور.
رضوانی، محمد رضا(1383)، مقدمه‌ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران؛ قومس
رضوانی، محمدرضا(1387)، توسعه گردشگری روستائی با رویکرد گردشگری پایدار؛ انتشارات دانشگاه تهران.
صفایی، پیمان(1380)، طرح‌هادی روستای کیگاه شهرستان تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران.
قربانی، معصومه(1380)، برنامه ریزی گذران اوقات فراغت با تاکید بر حساسیت‌های زیست محیطی ارتفاعات شمال تهران، مطالعه موردی: دره کن، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
قهرمانی، نسرین(1386)، نقش گردشگری در توسعه روستائی، مطالعه موردی: دره کن و سولقان شهرستان تهران.
محمدی، مهدی(1383)، بررسی توانایی‌های زنان عشایری با تاکید بر نقش آنان در اقتصاد تولیدی عشایر.
معتمدی، محسن(1381) جغرافیای تاریخی تهران، تهران ؛ مرکز نشر دانشگاهی.
مهدوی حاجیلوئی، مسعود(1378)، مقدمه‌ای بر جغرافیای روستائی ایران، انتشارات سمت.
مهدوی حاجیلوئی، مسعود و طاهرخانی، مهدی(1383)، کاربرد آمار در جغرافیا، نشر قومس.
مهدوی، داود(1381)، نقش توریسم در توسعه نواحی روستائی پیرامون شهرها و ارائه استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس.
نصیری زاده، حمیدرضا و توتونچی، جلیل(1382)، جهانگردی و اشتغال، سمینار بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، سازمان ایرانگردی و جهانگردی.
Cammpbell.L m.1999,Ecotourism in Rural developing communities. Canada: university of Western on train.
England Research 2005 , Rural and farm Tourism , 28 july.
Holland. j. Burian. M. and D. ixey. L’’ 2003 , Tourism in poor rural areas , Diverersifying the product and expanding the benefist in rural.
Slee. Bill ; 1997 , The Economic impact of alternative types of rural tourism, Journal of agricultural economics , Vol 10 , No 6.
Szabo, Bernadett,2005, Rural tourism as alternative income source for Rural areas along the hortobagy , center For International Reserch, World Development , Vo120 , NO 11.