جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی در توسعه آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

چکیده
   تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه جغرافیای گردشگری شهرستان خرم‌آباد همراه با ویژگی‌های یادمان‌های تاریخی آن در صنعت گردشگری و بازشناسی امکانات و موانع توسعه گردشگری در این حوزه انجام شده است. امروزه علایق روز افزون افراد نسبت به میراث فرهنگی وملی و بناهای تاریخی مد توجه قرار می‌گیرد. اهمیت این تحقیق در بازسازی مجدد مناسبات میان محیط انسان ساخت و محیط طبیعی و ارائه پیشنهاداتی برای حفاظت از یادمان‌های تاریخی و کمک به صنعت گردشگری شهر می‌باشد. در این تحقیق از نقطه نظر متدولوژی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و با بررسی‌های جغرافیای شهرستان خرم‌آباد ومطالعه یادمان‌های تاریخی، به تحلیل نقش جغرافیا در شکل دهی به یادمان‌های تاریخی این شهرو همچنین شناسایی عناصر موثر در شکل گیری آن می‌پردازیم. تحقیق حاضر پیشنهاداتی به منظور توسعه گردشگری خرم‌آباد و نقش یادمان‌های تاریخی آن ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


منابع
تیموری، سمیه(1389). تحلیل و ساماندهی فضاهای توریسی شهرستان خرم‌آباد (با تاکید بر آثار تاریخی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
خودگو، سعادت(1383). قلعه فلک الافلاک، انتشارات افلاک
رهنمایی، محمد تقی(1382). جزوه درسی جغرافیای اوقات فراغت، دانشگاه تهران
سایت میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان، 1389
شماعی، علی، و پور احمد، احمد(1385). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
طرح جامع گردشگری استان لرستان،
قاسمی‌، فرید(1375). تاریخ خرم‌آباد، بی نا