تحلیل نظام ژئو کالچر جهانی در قرن بیست و یکم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بازنشسته /اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک کشاورزی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استاد گروه جغرافیا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مطالعه رابطه بین فرهنگ با همه عمق و وسعت آن با سیاست و قدرت، موضوعی است که مدتی است که تحت عنوان «ژئوکالچر» وارد ادبیات ژئوپلیتیک گردیده است و اینک در کنار ژئوپلیتیک و ژئواکونومی حالا عنصر سومی بنام ژئوکالچر قرار گرفته تا تحلیل جامع از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه دهند.
همانگونه که عوامل جغرافیایی درفرایند های سیاسی نقش داشته و مفهوم قدرت را تحت تأثیر قرار میدهند ، به همان ترتیب نیز مقوله فرهنگ را نیز بعنوان یک پدیده اجتماعی متأثرساخته و بمنزله بسترخلق پدیده های فرهنگی بشمارمی روند . ازآنجا که مقوله فرهنگ نیر همچون سیاست همواره میل به نفوذ اجتماعی وگسترش فضایی دارد ، پس دربستر زمان و مکان جریان یافته و به خلق رویدادها و ایجاد چشم اندازهای گوناگون فرهنگی می انجامد . بنابراین درک مکانیسم های تأثیرگذار براین فرایند ها و مناسبات میان آنها از جمله اهداف این تحقیق بشمارمیروند.
دراین مقاله با روش توصیفی –تحلیلی برآنیم تا ضمن توجه به اهمیت مفهوم قدرت بعنوان شالوده علم سیاست ، و نیز محیط جغرافیایی بمنزله بستر خلق فرایندهای سیاسی ، کاربرد آنها را در مقوله فرهنگ ، آنهم درمقیاس جهانی یادآورشده و برپایه آن به درک روشنی از عنوان ”ژئوپلیتیک فرهنگی” یا “ژئوکالچر” نه فقط به معنی دستیابی به سلطه یا استیلای فرهنگی ، بلکه به مفهوم سازگاری و همزیستی فرهنگی نایل آییم و به سوال فوق پاسخ دهیم:
عناصر و کارکردهای ویژه نظام ژئوکالچرجهانی قرن بیست و یکم کدامند؟

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 27 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 22 آبان 1397