نقش و موقعیت استراتژیک ایران در ایجاد خطوط انتقال انرژی (نفت و گاز)به اروپا و تأثیر آن بر همگرایی فرا منطقه‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

هیأت علمی گروه حقوق وعلوم سیاسی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی خطوط انتقال انرژی نفت و گاز به اروپا می­باشد و روش پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی است. با افزایش وابستگی اقتصادی جهان به خصوص کشورهای اروپایی به منابع انرژی خاورمیانه و نیز ظهور روسیه و ترکیه به عنوان بازیگران اصلی در بازار انرژی جهان، نفت و گاز دریای خزر و مسیرهای انتقال آن به بازارهای مصرف، بیش از پیش مورد توجه قدرت­های بزرگ صنعتی قرار گرفته است. بررسی توصیفی– تحلیلی موضوع نشان می­دهد که ایران در حوزه امنیت اقتصادی، عرضه، تقاضا، ترانزیت و سرمایه­گذاری با چالش مواجه است. مهم­ترین چالش ایران، امنیت تقاضاست. در راستای حفظ تقاضای موجود و صادرات به اروپا، راه کارهای مطلوب ایران، افزایش جذب سرمایه­گذاری، ارتقای میزان آمادگی عرضه در شرایط فوری و کاهش اختلافات بین­المللی در زمینه عرضه گاز و امنیت اجتماعی و زیست محیطی می­باشد. همچنین نتایج حاکی از این است که به خاطر تحریم ها این متغیرهای امنیت با چالش­هایی رو به رو می­باشند که باید دولتمردان ایرانی حل این مشکل را در اولویت برنامه­های خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


References
Bozan, Bari. (2000). People , Statues and fear translation of center strategic students , Tehran.
Derakhshan, Masood. (2011). Energy security and Future changes of oil and market, [In Persian], Years 21,Number6
Etaat, javad & Nosrati, Hamidreza. (2010). Iran and energy transportation in Khazar Basin, centeral Eurasia studies, center of international Graduate studies, political and Law department, [In Persian], Years2, Number 1-22.
Eftekhari, Asghar & Nasri, ghadir. (2005). The theory and metod in security studies, [In Persian], Tehran : center for strategic studies.
Montazer torbati, Hasan. (2017). Iran's gas reach to Europe through pipeline, [In Persian], Year 2, Number11.
Hafezniya , Mohammadreza. (2007). The Geopolitics of Iran in the world after cold war , [In Persian], series of articles of geography congress (Security and Defensive Application), Defensive science Institute of Emam Hussein.
Jamrasi farahani, Aliasghar. (1996). The survy of concept theory in national security, [In Persian], Tehran, The center of public Administration.
Salimi torkamani, Hojat. (2018). Trance boundary of gas piplelines and Energy security of Islamic republic of Iran, [In Persian], period 9, volume 32 , Fall.
Navidniya, Manizheh. (2011). The Relaion of social qualification and safety conversation, [In Persian], Specialize journal of sociology, Ashtyan Islamic Azad university, Ashtyar Branch Year 5, Number 2.
Tabatabayii, Zahra. (2005). Geopolitical Analysis of energy,s transportation Routs in khazar sea, M.A thesis of Tarbiyat modares University.
Mahdiyan, Hossein & torkashvand, jalal. (2011). Energy and Iran's national security, [In Persian], Entekhab publisher.
Mandel, Robert. (1998). Variable face of National Security, Translation of Center for Strategic Studies, Tehran Strategic Studies Center.
Yazdani, Enayatolah & Malboosbaf, Mahdiyeh. (2009). Diagrams of energy pipeline at khazar sea area. economical and political information, [In Persian], Years22, volume 9.
Mills, Robin, Risky. (2016). “Routes: Energy Transit in the Middle East”, Brookings Doha Center Analysis, Number 17, April.
Van Vactor, S.A. (2007). “Energy Security and National Security”, Economic Insight, Inc. For the International Association for Energy Economics (IAEE) Conference Wellington, New Zealand, February 18.
Richard. H. miss. (1993). resource security and environmental security appendix, world armanents and disarmament, United state: oxford uneiversity
Fakheri,2018,www.irna.ir
Economy site, Online
Etemad newspaper, No.4246 , 2019
Institute for International Energy Studies,2017
Suri, purea&Sahebi, Hadi.(2017). The Evaluation of situation of Iran's natural gas exporting with approach of(security Energy demand), The 3th international conference of IEA, [In Persian].
Tisheyar, Mandana&Gorgi, Mild.(2016). Turkey energy Security policy and its role on energy transportation to Europe, volume 9, issure1, winter and spring.
Iran energy news
http://financialtribune.com, 2019.