بررسی و ارزیابی کارایی فضاهای شهری در نیازمندی‌های سالمندان با تاکید بر پارک های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 مربی گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

چکیده

چکیده
سالمندان، دارای ویژگی ها و نیازهای خاص جسمانی، روانی و اجتماعی هستند و بدلیل شرایط جسمی و سنی، نسبت به اقشار دیگر جامعه، امکان بیشتری برای استفاده از فضاهای شهری برای گذران اوقات فراغت خود دارند. پارک های شهری، از جمله فضاهایی می باشند که سالمندان وقت خود را در آنجا سپری می کنند. از این رو توجه به نیازهای سالمندان در پارک های شهری و مناسب سازی با توجه به نیازهای سالمندان از ضروریات طراحی پارکها می باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای – کاربردی و هدف ارزیابی نیازمندیهای سالمندان در پارک محله ای زیتون اهواز محله زیتون کارمندی اقدام به بررسی موضوع نموده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی از دو ابزار مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده نموده است. تحقیقات میدانی از طریق مشاهده و تکمیل 50 پرسشنامه توسط افراد سالمند انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل TOPSIS و وزن بندی شاخص ها از مدل Entropy و نرم افزارهای VISIO، Grafer، SPSS، MiniTAB و Excel استفاده گردیده است. نتایج نشان میدهد سالمندان مراجعه کننده به پارک، از شرایط موجود رضایت کافی نداشته و بیشتر بخاطر فرار از زندگی اپارتمان نشینی و دیدار دوستان به پارک مراجعه میکنند. نارضایتی آنها بیشتر بخاطر مبلمان نامناسب، عدم رسیدگی، درگیری افراد و کمبود امنیت و روشنایی و نبود بهداشت مناسب در پارک بوده ولی با این حال بدلیل نبود جای مناسب به این پارک مراجعه می نمایند. مشاهدات انجام گرفته حاکی از این است که کیفیت  پارک برای رفع نیاز های سالمندان مناسب نیست و نیاز به برنامه ریزی دارد.

کلیدواژه‌ها


References
Asghar Poor, Mohammad Javad (2010), Multi-criteria decisions,  [In Persian], Tehran: Tehran University Press, (doi: opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/309034).
Etemad, Giti(2003), The elderly in the city, City Magazine. Volume 5 th 28: 77-76.
Behrozfar, Fariborz (2000), Recognizing the appropriate environment of the elderly ,  [In Persian], Quarterly Journal of Science and Technology, Suf. 31: 89-82.
Pour Jafar, Mohammad Reza, and Taqvaee, Ali Akbar, and Bemanian, Mohammad Reza, and Sadeghi, Ali Reza, and Ahmadi, Feryal (2010). Presenting Environmental Concepts Affecting the Formation of Public Spaces Encouraging Successful Ages with Emphasis on Senior Citizens' Preferences in Shiraz, [In Persian],  Iranian aging magazine. Fifth year Tue 15: 34-22.
Taqvaee, Ali Akbar, and Zabetian, Elham (2009), Indicators of the fitting of urban-friendly urban elders using a participatory approach, [In Persian],  Housing and rural environment magazine. 128: 60-71.
Abdi Zarrin S, and Akbarian, M (2007), Successful aging in the light of religious beliefs, [In Persian], Iranian aging magazine. Volume 1, Issue 4: 299-293.
Ali Hashabi, Mehran, and Rafiei, Farkhondeh (2012). Evaluating seniors' needs in urban spaces, Case study: Khelad Barin Park, Shiraz, [In Persian], Architectural and Urban Planning Magazine. Volume 5. Sch. 9: 247-257.
Davodpour, Zohreh; and Mircholi, Elham (1393). Favorable City of the Elderly: Adapting Cities to the Elderly Needs, [In Persian]. Tehran: Andesh Sara, (doi: opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2722689)
Zabihi, Hussein, Habib, Farah, Rahbari Manesh, Kamal (2011). Investigating the Relationship Between Satisfaction Of Residential Complexes And The Impact Of Residential Complexes On Human Relations, [In Persian], Urban Identity Journal. 8: 118- 103.
World Health Organization (WHO), (2015). Elderly City. Translation of Fariba Sharia, [In Persian], Tehran: Chalk Simin, (doi: opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2691327)
Sam Aram A, and Ahmad Ibni Z (2007). Investigating the Factors Affecting the Position of the Elderly in the Family, [In Persian], Iranian aging magazine. Volume 2. Sh. 4: 279-269.
Mohammad Zadeh, Rahmat (2015). Analysis of Spacious Leisure Spouses in Golestan Park of Tabriz City and Providing Solutions. City identity magazine, ninth year, 23: 58-47.
Montazerol Hoja, Mehdi and Sharifnejad, Mojtaba (2016). Factors Affecting the Viewpoints of Users of Environmental Quality of Public Space Spaces, Case Study: Parks in Yazd, [In Persian], Journal of Urban Studies. Twenty Twenty 28-17.
Mohammadi, Jamal (…and others), (2007). Qualitative assessment of the role of urban green spaces and optimization of its use in Shahrekord, [In Persian], Quarterly journal of ecology. 44th.
Mavdet, Elias; and Amanpour, Saeed (2013), Measuring Development and Poverty in Khuzestan Province, [In Persian], Urban Planning Magazine. 1st.
Vazirnia, T. (1999). Family and elderly, [In Persian], Journal of Nursing and Midwifery Faculty of Mashhad University of Medical Sciences. 14-1.
Heravi Karimlo, Majideh, and Anousheh, Monirieh, and Foroughan, Mahshid, and Sheikh, Mohammad Taghi,  hajizadeh, Ibrahim, and Madha, Moniralsadat Sayed bagher and others (2007). Explaining the View of the Elderly on the phenomenon of loneliness: a qualitative phenomenological study, [In Persian], Iranian aging magazine. Number 6: 420-410.
Carmena, M. (2010), Public spaces, urban spaces, Tehran: Art university.
Meng, F.I. (2010), Implementation and testing of the Method of Splitting Tsunami (MOST) model, NOAA, Tech, Memo, ERL PMEL-112.