مدیریت و برنامه‌ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
مدیریت و برنامه­ریزی گردشگری پایدار شهری در دنیای امروزین ضرورتی غیر قابل انکار و غیر­قابل جایگزین یافته است. در این چارچوب با توجه به این گردشگری پدیده­ای است که میان بخشی و به نوعی مخرج مشترک کل سیستم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک کشور است در نتیجه تلاش برای شکوفایی آن نیز نیازمند مدیریت و برنامه­ریزی سیستمی است. هدف این مقاله بررسی ضرورت مدیریت و برنامه­ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان ‌شهرهای ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که مدیریت و برنامه­ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان ‌شهرهای ایران بایستی داری چه مدل و مشخصاتی باشد؟ فرضیه­ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که  برنامه ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان‌شهرهای ایران بایستی همه نهادهای حاکمیتی کشور به ویژه نهادهای حوزه امنیت را در چرخه­ای کارآمد و پویا با خود همراه سازد. روش انجام این مقاله ترکیبی است از روش توصیفی- تحلی و نیز روش سوات که عمدتا از این روش اخر برای تحلیل نتیجه گیری و دستاوردهای علمی پژوهشی مقاله استفاده می­شود. نتایج مقاله نشان می­دهد که مدیریت و برنامه ریزی سیستمی گردشگری پایدار در کلان شهرهای ایران پدیده­ای پیچیده و پرچالش است که نیازمند مدیریت و برنامه ریزی دولت در سطوح قانون گذاری و دستگاه­های اجرایی و نظارتی است.

کلیدواژه‌ها


- References
Monsef, Abdolali and Majid Sameti and Mojdeh Mousavi Madani (1393), Ranking of 8 metropolitan cities in terms of AHP development and classification, 2011, Quarterly Journal of Development Economics, Vol. 3, No. 1 (in Persian)
Alvani, Mehdi and Masoumeh Pirouz Bakhty (1996) Tourism Management Process, Tehran, Center for Cultural Studies (in Persian)
Lee, John (1999), Tourism and Development in the Third World, by Abdolreza Roknaddin Eftekhari, publishing company (in Persian)
Zangi Abadi, Ali and Jamal Mohammadi and Diba Zirakbash (2006), Internal Tourism Analysis of Isfahan City, Geography and Development Magazine, Year 4, Numbered 8.
Sinaei, Hussein (1382), Tourism Geography in Iran, Proceedings of the Tourism Conference Section, vol. 2 (in Persian)
Sadaei, Seyed Eskandar and Amin Dehghani (2010), Tourism Development: Tourism and Tourism in Rural Nature, Quarterly Journal of Geography Education, No. 92 (in Persian)
Danaee Fard, Hassan and Dariush Javid and Ali Asghar Fani (2012), Tourism Tourism Capacity Development in the Islamic Republic of Iran: An Analysis of National Tourism Policy Tools, Journal of Tourism Management Studies, Issue 19 (in Persian)
Ranjbarian, Bahram and Mohammad Zahedi (2004), Tourism Events: Diversity and Management, Journal of Tourism Management Studies, No. 5 (in Persian)
Rasoulzadeh Aghdam, Samad and Seyyed Ahmad Mir Mohammad Tababar and Samad Adipour and Yousef Zayeni Vand (1395), Opportunities and Restrictions of the Tourism Industry in Iran, Journal of Sociological Studies, No. 30 (in Persian)
Ziaie, Mahmoud, Ali Asghar Saeedi and Mozhgan Torab Ahmadi (2012), Tourism Position in Iran's Higher Education System, Journal of Tourism Management Studies, No. 17 (in Persian)
Nasrollahi, Zahra and Farideh Mosa Beki Deh Abadi (1394), Analysis of the Importance of Sustainable Tourism: Based on Environmental, Social and Economic Factors, Urban Tourism Journal, Volume 2, Issue 1. (in Persian)
Ayir, A.c. (1375), What is Planning? Translated by Gholamali Sarmad, Quarterly Tahavan, No. 60 (in Persian)
Khatami, Behzad and Hedayat Mehdizadeh (2008), Comparative Study and Evaluation of Strategic Planning Models and Provide a New Framework for Planning, Farda Management Quarterly, No. 19 (in Persian)
Saeed Khani, Kobra and Maryam Zare'i (2000), Iranology: Tourist Attractions in Kerman Province, Geoscience Knowledge Quarterly, No. 2 (in Persian)
Ghazi, Iran (2000), An Analytical Attitude on Spatial Evolution Model in Tourism Development Planning, Quarterly Journal of Faculty of Literature & Humanities (Isfahan University), No. 22 & 23 (in Persian)
Ghafari, Hadi and Mohammad Ali Mola'i (2002), Tourism Industry in Iran: Challenges and Solutions, Quarterly of Political-Economic Information, No. 185, 186 (in Persian)
Popular Fars, Mohammad Reza and Sirous Shafaghi and Ali Zangi Abadi (2011), Tourism Expedition and Tourism Planning in Kashan, Journal of Spatial Planning (Geography), No. 2
Mahmoudi Nejad, Hadi and Mohammad Reza Pour Jafar and Mojtaba Ansari (2007), Rural Tourism: A Study of the Planning of Tourism in Rural Sustainable Development Opportunities and Challenges, Residential and Environment Quarterly, No. 118 (in Persian)
-        Internet resources
http://www.mappery.com