بررسی جایگاه الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری در محلات جدید شهری (مطالعه موردی: محله یاغچیان تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت شهری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

چکیده
همزمان با افزایش جمعیت شهرهای کشور در دوره شهرنشینی سریع (دهه شصت)، توسعه متصل شهرها در قالب ایجاد شهرک­های جدید برای جذب سرریز جمعیت کلان­شهرها در اولویت مدیران شهری قرار گرفت. با توجه به شرایط اضطرار آن دوره به سبب افزایش درصد شهرنشینی و مهاجرت­ها، صرفا ابعاد کالبدی و مسکن پذیری مورد توجه برنامه­ریزان بود و اهداف متعالی برنامه ریزی شهری که همان تامین آسایش، ایمنی و زیبایی می­باشد؛ به ورطه فراموشی سپرده شد. محله یاغچیان تبریز نیز یکی از شهرک­های مسکونی متصل است که برای استقرار بخشی از جمعیت شهر تبریز، برنامه­ریزی گردیده است. هدف این پژوهش سنجش میزان رعایت استانداردهای برنامه­ریزی شهری نوین در محله یاغچیان می­باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و ماهیت تحقیق کاربردی می­باشد. جهت بررسی الگوهای نوین برنامه‌ریزی شهری ابتدا به مطالعه ادبیات مربوطه پرداخته شده، پس از شناخت نظریات، تعاریف و الگوهای مختلف، گویه­های پرسشنامه‌ تدوین و تجزیه و تحلیل گردیده است. حجم نمونه آماری بر طبق روش نمونه­گیری کوکران 384 نفر می­باشد. نتایج حاکی از آن است که محله یاغچیان تبریز، از نظر شاخص‌های ارتباطات و دسترسی، زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و نهادی و مدیریتی در وضعیت مطلوب قرار نداشته و میانگین به دست آمده از عدد 3 در طیف لیکرت کمتر می‌باشد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان می­دهد شاخص ارتباطات و شاخص­ اجتماعی بیشترین تأثیر در شاخص مدیریتی و نهادی دارند و در نهایت کمترین میزان بتا در تحلیل رگرسیون مربوط به شاخص کالبدی بوده است.

کلیدواژه‌ها


 
References
 
Abu al-Fada'a, Ismail ibn Ali (2012), Al-Baladan calendar, translation by Abdolali Birjandi, Islamic Consultative Assembly, Tehran.
 
Alev, Taskin Gumus (2006). Evaluation of hazardous waste transportation firms by using a two step fuzzy- AHP and TOPSIS methodology, Vol. 36, No. 2.
 
Asghari, Ali (2009) Typology of sustainable development concepts and perspectives, Sustainable Development Seminar, Tehran, Tehran Municipality.
 
Azar, Ali; Hosseinzadeh Delir, Karim (2008) Organizing and improving the traditional neighborhoods using the New Urbanism Approach (Case Study: Tabriz Sirkhab Neighborhood), Geography and Development Magazine, No. 11, pp. 146-117.
 
Barton, Hugh, Grant, Marcus, Guise, Richard (2003); Shaping Neighborhoods: For Local Health and Global Sustainability, London and New York, spoon press.
 
Bhatta, Basudeb. (2010). Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data. Advances in Geographic Information Science, Springer Heidelberg Dordrecht London New York.
 
Center for Statistics of Iran, 2015.
 
Choguill, L. Charles. (2008) "Developing sustainable neighbourhoods" Habitat International 32 (2008) 41-48.
 
Doosti, Samaneh (2010) Factors Affecting the Place belonging in neighborhood in order to Achieve Sustainable Development (Case Study: Kan neighborhood, Master's Thesis, Islamic Azad University, Qhazvin Branch.
 
Eliarius, Adam (1984), Adam Eliarius Travelogue: Iran Section, Translated by Ahmad Behpour, Tehran, Ebtekar press.
 
Farrell, M.; Mahon, M.; McDonagh, J. (2012) The rural as a return migration destination, European Countryside 2012 Vol. 4 No. 1 pp. 31-44.
 
Friedman, J. (2009). Toward a non-euclidian mode of planning. APA Journal Autumn. 482.
 
Hajipour, Khalil (2006), Neighborhood based Planning, An Effective Approach to Establishing Sustainable Urban Management, Fine Arts Journal, Tehran University, No. 26, p. 46- 37.
 
Hajipour, Khalil (2008) Neighborhood Based Planning, An Effective Approach in Urban Management, Local Development Conference, Perspective of Sustainable Development, Tehran Municipality.
 
Herbert, Thomas (1977), Tabriz from the perspective of foreign tourists in the seventeenth century, translated by Akram Bahrami, Majid Publications.
 
Hudsanni, Hanieh (2005) Improvement of Spatial -Structural Urban Neighborhoods in the Framework of Sustainable Development, Tarbiat Modares University, Faculty of Art, Tehran. P: 15.
 
Imani Jajaromi, Hossein (2016) Critical Review of Urban Development Policies and Programs in Iran, Social Studies and Research in Iran, Volume 5, Number 1, Spring, pp. 79-78.
 
Jafari, Firouz, Khoshmaimi Sardrood, Mahsa (2016), Study of New Urban Development Plans with New Urban Planning Patterns, Case study: Khavaran Town, Tabriz, Journal of Urban Area Studies, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran, Year 3, Number 4, Successive 9, Pp. 50-49.
 
 Khoshfar, Gholamreza; Barghahi, Reza and Shahab Karami (2012) Social Capital and Urban Sustainability, Case Study: Ghorghan City, Journal of Urban Studies, Vol. 2, No. 8, p. 46- 31.
 
Lynch, Kevin (2010), City View, Translated by Manouchehr Mazini, Fifth Edition, Tehran University.
 
Mofidi Shemirani, Seyyed Majid and Singari, Maryam (2011) Investigating the early patterns in contemporary neighborhood design with an approach to urban identity sustainability concepts, No:5, spring and summer.
 
Newton, P.W. (2008).Transitions: Pathway towards sustainable urban Development Australia, spring.
 
Rahnama, Mohammad Rahim and Abaszadeh, Gholamreza (2008) Principles of Fundamentals and Models of the Formation of the Form of the City. Publications University of Mashhad.
 
Sampson, R.J, J.D. Morenoff, and T. Gannon-Rowley. (2002), Assessing ‘Neighborhood Effects’: Social Processes and New Directions in Research. Annual Reviews in Sociology, Vol. 28, 2002, pp. 443-478.
 
Simon, P. (2004). Urban theory and the urban experience: en countering the city, Routledge.
 
Townsend, c. L. (2005). Building great neighborhood a citizens ’guide for neighborhood planning. Michigan: Michigan state university.