تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران و مربی واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بی‌شک یکی از پرچالش­ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می­کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم‌ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهم‌ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع ‌الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است.

کلیدواژه‌ها


References

The Holy Quran

Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (2007), "Expanded in the Law of Terminology", Tehran: Ganj Danesh, Third Edition

Shambiaty, Hooshang (2015), "Special Criminal Law: Crimes Against Comfort and Public Security", c.3, Tehran: Majd Publications.

Amid Zanjani, Abbas Ali (1996), Tehran: Publishing Organization of the Institute of Islamic Culture and Thought

Amid, Hasan (1985 AD), "Persian Culture", Tehran: Amir Kabir Publishing

Emodozian, Iraj (2004), "Exclusive penalty rights", Tehran: Amount

Emodozian, Iraj (2005), "The Prosecutor of General Penal Law", Tehran, No. 12

Golvost Jouibari, Rajab (2008), "Crimes Against National Security", Tehran: Forest Publishing

Gilani, Mohammad (2000), Islamic Penal Law, Tehran: Shadow Publishing

Nanakar, Mahdi (1998), "Corrupting Filaret in Fiqh and Law", Kashan: Mursal Publication Persian articles

Borhani, Mohsen (2016 AD), "Corrupted Filaret: Conceptual Ambiguity, Practical Corruption", Quarterly Journal of Criminal Law and Criminology, Volume 2, Number 2 and 3

Modarresari Yazdi, Mohammad Reza (2008), "Research in the Concept of the Death Penalty", Journal of Islamic State, 13th, No. 1

Mir Mohammad Sadeqi, Hossein (2000), Article of Judicial Development, Journey Monthly, No. 21

Hashemi Shahroudi, Seyyed Mahmoud (1999), "Who is Mohareb?" What is Moharebeh? ", Ahlulibi jurisprudence, year 4, no. 12 and 13

Arabic sources

Ibn al-Mordi, Elafriqi al-Masri,'Abba 'al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Muhammad ibn al-Ali (1414 BC),' Lassan al-Arab al-Mahit '', Beirut: Dar al-Fakr al-Walid

A group of writers (1992s), "Sample Interpretation", under the supervision of the great scholar Ayatollah Makarem Shirazi, Tehran: Islamiyah Publication, Sixteenth Edition

Khalibi, Taghi bin Najm (Abu Sahal) (1410 AH), Al-Kufi fi al-Fiqah, Beirut: The jurisprudence of Al-Shi'a and Dar al-Islam

Ragheb Esfahani, Abolqasem Hussein ibn Muhammad (1412 AH), "Almfrdat al-Ghraib al-Quran", Research by Seyyed Mohammad Gilani, Beirut: Dar al-Alam Publications - Eldar Al-Shamiyat, First Edition

Seyed Razi (1414 AH), Nahj al-Balagheh, Qom: Hejrat Publishing, First Edition

Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman (1987), the "Dralmnsvr", Tehran: Almrfh of printing

Siouti, Jalal al-Din Abdul Rehman (1987 AD), "Al-Taqan Fayyas al-Quran", translation by Seyyed Mehdi Haeri Qazvini, Tehran: Amir Kabir Publishing

Tabatabai, Seyyed Ali ibn Muhammad (1418 AH), Riyadh Al-Masaley, Qom: Al-Alibet institute

Tabatabai, Seyyed Mohammad Hussein (1996), "Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran". Translation by Seyyed Mohammad Bagher Mousavi Hamedani, Qom: Islamic Publications Office affiliated with the Seminary

Tabarsi, Amin al-Din Abu Ali Fadl bin Hsn­ (Beata), "Assembly-Bayan fi Tafsir al-Qur'an", Tehran: Find your Islamiyah Allmyh

Tarihi, Fakhreddin (1997 AD), "Assembly of Al-Bahrain", Investigating Seyed Ahmad Hosseini, Tehran: Al-Mektah al-Martazovieh

Tusi Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan ibn Ali (2010 AH), "Al-Mubsuit Fiqq Al-Amamiyeh", Research by Mohammad Bagher Behdii, Qom

Tusi, Abu Ja'far Mohammad ibn Hasan ibn Ali (Beata), Al-Khalaf, Tehran: Islamic Publications Office affiliated with Qom Seminary Teachers Society, Second Edition

Tusi Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan ibn Ali (1407 AH), Tahzib al-Ahqam, Qom: The Islamic Publishing Office affiliated with the Qom Seminary Teachers Society

Tusi, Abu Ja'far Muhammad ibn Hassan ibn Ali (1406 AD), "Altiban Phi Tafsir al-Quran", Beirut: Dar al-Hahaa al-'tar al-Arabiya

Tusi, Abu Ja'far Mohammad ibn Hasan ibn Ali (2001 AH), "Sobsaf Faye Mefiyat I Al-Akhbar", Tehran: Daralmkbb al-Islamiyah, First Edition

Tusi Abu Ja'far Muhammad ibn Hasan ibn Ali (1964 AD), "Alnhayha Fi Montrar al-Fiqh and al-Fatwai", translated by Mohammad Taghi Danesh Pei, Tehran: Tehran University Press

Tusi, Muhammad ibn Ali Hamzah (1408 BC), "Al-Waseelah to Nayl al-Fadilah, Chapp al-Awl, Qom, Enthsharat katabahnah Aitullah Mara'shi

Alama Hali, Hassan ibn Yusuf (2009 BC), «clarification of the benefits in explaining the forms of the benefits», translated by Mohammed Mohammadi Gilani, Q: scientific printing

Aalma Hali, Hassan ibn Yusef (1413 BC), «Arshadhalahm to the right ruler», translated by Muhammadabrahim Janani, Qom: a notebook of Islam and occupied by the university teachers teachers possession 11

Alama Hali, Hassan ibn Yusef (1420 BC), "The Liberalization of Islamic Rulings on the Doctrine of the Imam", Q: Its Founder Imam Sadiq (p)

Alama Hali, Hassan ibn Yusef (1419 BC), «Different Shi'ites», Qom: Dafr Antrashat Islami and his university by the teachers teachers Hozah scientific Qom,

Odeh, Abd al-Qadir (1412 BC), «Islamic Legislation», Beirut: Dar al-Maqtab al-Arabi

Fadhil Lenkrani, Muhammad (2015), "Tafseel al-Shuraeeh in the editing of the medium", correcting and achieving the center of jurisprudence of his Imam Athar, Q: Organization of organizing and publishing antiquities in front of Khomeini (Rah)

Fadhel Mekdad, Muqdadabn Abdullah (1404 BC), «The wonderful revision of the abbreviation of the Sharia», Q: Ktabahnh Ait Allah Maraşi, ا ap first

Farahidi, Khalil ibn Ahmad (1410 BC), Eye, to achieve: Mahdi and Ibrahim Makhzoumi Samarrai, then: founder House Cabin

Fayed Kashani, Muhammad ibn Murtaza (1415 BC), "Tafsir al-Safi", Tahqeeq and Tahsheen Hassin A'lami, Tehran: Enthsharat katabfrushi Islami,

Fayez Kashani, Mahamatsen (Beta), "The Keys to the Laws", Achieving: Seyed Mahdhi Rajai, Q: Ammunition Complex

Qomi, Ali ibn Muhammad (1421 AH), "Jame al-Khalaf and Al-Wefaq", Qom: The founders of the advent of the Imam of the time (AS)

Golpayegani, Seyyed Mohammad Reza (1414 AH), "Al-Dare al-Banzud fi iqam al-Hudood", Qom: Dar al-Quran al-Karim Lewis, Ma'aluf (1374), "Al-Mashhad fi al-Lagh", Tehran: Dehaghani publication, Fourth edition

Mu'min Qumi, Muhammad (1422 AH), "The Basics of the Writing of Al-Wasila", Tehran: Institute for the Setting up and Publication of Imam Khomeini's Works

Mandel, Robert (2017), Variable National Security Faculty, Translator Institute for Strategic Studies, Tehran: Strategic Studies Research Center

Nasri, Ghadir (2009), Oil and National Security of Islamic Republic of Iran, Tehran: Strategic Studies Research Center

Eftekhari, Asghar (2002), Fundamental Thoughts in National Security Studies, Strategic Studies Research Institute, 2002

Navidinia, Manijeh (2009), Analysis of the Relationship between Social Conditions and Security Discourse, Ashtian: Quarterly Journal of Sociology of Islamic Azad University, Ashtian Branch, Year 5, Number 2.